Udalosti

 • HĽADAŤ

 • ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

  PONDELOK:
  09.00 - 10.30
  UTOROK:
  09.00 - 10.30
  STREDA:
  09.00 - 10.30
  13.00 - 15.00
 • AFA

  Vedecký časopis Ad Fontes Artis 
 • AIS

  Akademický informačný systém
 • WEBMAIL

  Elektronická pošta 

Rozhodnutie Akadémie umení v Banskej Bystrici k predchádzaniu a šíreniu prenosného ochorenia

corona
1. Prezenčná forma vzdelávania na všetkých stupňoch štúdia sa prerušuje s účinnosťou od 9. marca 2020 od 14.30 hod. do 22. marca 2020s možnosťou predĺženia podľa aktuálneho vývoja situácie.

2. Zároveň sa rušia sa všetky stránkové hodiny študijných oddelení (študentom sa odporúča komunikovať s uvedenými oddeleniami výhradne elektronickou formou alebo telefonicky. Študijné oddelenia budú akceptovať predkladanie študijných prác elektronickou formou cez AIS alebo e-poštou).

3. Pedagogický proces sa uskutoční alternatívnou formou – samoštúdiom, dištančnou formou alebo inými vhodnými metódami (e-learning, ....). Podrobnosti stanovia dekani fakúlt AU.

4. Umelecko-pedagogický proces sa bude realizovať formou home office (§ 52 ods. 5 Zákonníka práce), pričom každý vysokoškolský učiteľ musí deklarovať druh a množstvo vykonanej činnosti.

5. Vysokoškolskí učitelia zaradení vo funkciách vedúcich zamestnancov (prorektori, dekani, prodekani) je nevyhnutné, aby boli
v pohotovostnom pracovnom režime.

6. Pre nepedagogických zamestnancov a prevádzkových zamestnancov AU (zamestnancov pracujúcich na zmeny a zamestnancov zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku) platí riadny pracovný režim. V prípade akýchkoľvek zmien vo vývoji epidemiologickej situácie budú zamestnanci informovaní o ďalšom postupe.

7. Vedenie AU odporúča študentom, aby od 10. marca 2020 (streda) počas prerušenia vzdelávania opustili Študentský domov AU (s výnimkou zahraničných študentov). V prípade, že bude zaznamenaný výskyt ochorenia COVID-19 v Študentskom domove AU, sa študenti budú musieť podrobiť karanténnemu režimu (http://www.vzbb.sk/sk/aktuality/spravy/2020/verejna_vyhlaska_rozhodnutie_izolacia_v_domacom_prostredi.pdf)

8. S účinnosťou od 9. marca 2020 od 14.30 hod sa rušia všetky hromadné podujatia organizované v priestoroch AU, zasadnutia akademických orgánov, umelecké podujatia (http://www.vzbb.sk/sk/aktuality/spravy/2020/verejna_vyhlaska_rozhodnutie_zakaz_hromadnych_podujati.pdf)

9. Zároveň sa až do odvolania rušia všetky zahraničné pracovné cesty, plánované na mesiac marec 2020. Zahraničné pracovné cesty plánované na neskorší dátum sa vysokoškolským učiteľom odporúča presunúť na neskorší termín. Pracovné cesty v rámci SR je potrebné v čo najväčšej možnej miere minimalizovať.

10. Vzhľadom k mobilite študentov (študentov ERASMUS a iných výmenných pobytov) je potrebné na študijné oddelenie príslušnej fakulty nahlásiť presné miesto, kde sa študenti zdržujú počas obdobia karantény.

11. Vedenie AU žiada zamestnancov a študentov, aby pravidelne sledovali webové sídlo AU a e-mailové schránky.

(aktualizované 10. marca 2020)


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in