Udalosti

 • HĽADAŤ

 • ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

  PONDELOK:
  09.00 - 10.30
  UTOROK:
  09.00 - 10.30
  STREDA:
  09.00 - 10.30
  13.00 - 15.00
 • AFA

  Vedecký časopis Ad Fontes Artis 
 • AIS

  Akademický informačný systém
 • WEBMAIL

  Elektronická pošta 

Organizačné a metodické zabezpečenie teoretickej štátnej záverečnej skúšky

 

1. ŠZS bude prebiehať dištančne online formou cez google meet (videohovor).

2. Členovia skúšobnej komisie sa prihlásia z domu prostredníctvom zaslaného linku. Ten istý mechanizmus platí aj pre prihlasovanie sa študenta.

3. Technický servis a technickú pomoc poskytne p. Bc. Igor Naňo. Technickému spolupracovníkovi zašle študijné oddelenie zoznam s e-mailami a telefónnymi číslami študentov a členov komisie, aby sa odskúšalo online spojenie. Počas prebiehajúcich štátnic bude technický servis k dispozícii non-stop v prípade akýchkoľvek technických problémov.

4. Presný harmonogram (poradie študentov a čas) vypracuje študijná referentka p. Alena Strmeňová, oznámi študentom v predpísanom termíne a odošle mailom členom komisie.

5. Začiatok ŠZS z hudobno-teoretických disciplín je o 9.00 hod.

6. ŠZS sa realizuje v trvaní 20 minút na jedného študenta, nakoľko každý študent v inom termíne a pred inou komisiou obhajuje písomnú prácu a umelecký výkon.

7. Zo skúšky bude vytvorený zvukový záznam, ktorý bude uchovaný ešte 3 mesiace po skončení krízy na študijnom oddelení FMU AU a v prípade záujmu bude na požiadanie a so súhlasom dekana sprístupnený verejnosti.

8. Každému členovi komisie a študentovi bude jednotlivo na meno zaslaný materiál s názvom „Oboznámenie dotknutej osoby“. Dotknutá osoba preukázateľne potvrdí ústne jeho prijatie a oboznámenie sa s ním hneď na začiatku ŠS .

9. Objektivita voľby otázok bude zabezpečená nasledovne: otázky na skúšku budú vložené náhodne do obálok – študent si zvolí ľubovoľné číslo obálky – skúšajúci z nej transparentne vyberie otázku – znenie otázky prečíta študentovi a členom komisie.
Študenti tézy k štátnym skúškam dostali od PhDr. M. Glockovej.

10. Notový materiál na analýzu skladby odošle každý študent vopred všetkým členom komisie prostredníctvom e-mailu.

11. Všetky materiály predpísané na vykonanie ŠZS pripraví študijná referentka p. Alena Strmeňová a oboznámi s nimi členov komisie.

12. Zápis do AIS2 zabezpečí študijná referentka vypísaním štátnicového protokolu.

Priebeh ŠZS:


a) Predseda komisie predstaví študenta.
b) Poradie predmetov si vyberá študent sám.
c) Zvolí si číslo obálky, skúšajúci z nej vybere otázku a bez času na prípravu odpovedá.
d) Bez prestávky sa realizuje rovnakým spôsobom druhý predmet.
e) Študent bude po zodpovedaní otázky teoretickej časti štátnic dočasne odhlásený z on-line komunikácie.
f) Komisia sa poradí a dohodne – zvukové nahrávanie bude vypnuté.
g) Predseda komisie sa telefonicky, alebo cez google meet spojí so študijnou referentkou, oznámi jej hodnotenie ŠS a požiada ju, aby vyzvala študenta na opätovné pripojenie.
h) Študent sa pripojí a predseda komisie mu oznámi hodnotenie.

V Banskej Bystrici 5. 5. 2020


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in