Udalosti

 • HĽADAŤ

 • ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

  PONDELOK:
  09.00 - 10.30
  UTOROK:
  09.00 - 10.30
  STREDA:
  09.00 - 10.30
  13.00 - 15.00
 • AFA

  Vedecký časopis Ad Fontes Artis 
 • AIS

  Akademický informačný systém
 • WEBMAIL

  Elektronická pošta 

Manuál obhajoby ZP a UV

Organizačné a metodické zabezpečenie štátnych záverečných skúšok:

Obhajoby záverečnej práce a umeleckého výkonu.

Manuál na realizáciu dňa 1. až  5. júna 2020

 1. Obhajoby ZP a UV budú prebiehať dištančne online formou cez google meet  (videohovor).
 1. Členovia skúšobnej komisie sa prihlásia z domu prostredníctvom zaslanej pozvánky na e-mail s linkom. Ten istý mechanizmus platí aj pre prihlasovanie študentov.
 1. Technický servis a technickú pomoc zabezpečujú pracovníci IT oddelenia. Študijné oddelenie im zašle zoznam s e-mailami a telefónnymi číslami študentov a členov komisie, aby sa odskúšalo online spojenie. Počas prebiehajúcich štátnic bude technický servis k dispozícii non-stop v prípade akýchkoľvek technických problémov.

Komisia a študenti dostanú dva e-mail – jeden je ako test spojenia a druhy na ktorý sa budú prihlasovať na obhajoby kliknutím na link.

 1. Presný harmonogram (poradie študentov a čas) vypracuje študijná referentka Alena Strmeňová, zašle mailom študentom, členom komisie a IT oddeleniu v predpísanom termíne.
 1. Začiatok obhajoby záverečnej práce a umeleckého výkonu je stanovený v časovom harmonograme pre jednotlivé katedry. Predseda a členovia komisie musia byť prihlásení na videokonferencii pol hod. pred začiatkom - klik na link v pozvánke. Preskúšanie spojenia sa uskutoční pracovníkmi IT zaslaním mailu, prípadne ohlásia dotknuté osoby telefonicky a dohodnú sa.
 2. Z obhajob bude vyhotovený videozáznam , ktorý bude uchovaný ešte 3 mesiace po skončení krízy na študijnom oddelení FMU AU  a v prípade potreby bude na požiadanie a so súhlasom dekana sprístupnený verejnosti.
 1. Každému členovi komisie a študentovi bude jednotlivo študijným oddelením na meno zaslaný materiál s názvom „Oboznámenie dotknutej osoby“. Dotknutá osoba preukázateľne potvrdí ústne jeho prijatie a oboznámenie sa s ním hneď na začiatku

pripojenia na obhajoby a vyzve ju k tomu IT pracovník.

 1. Obhajoby sa realizujú v trvaní 25 minút na jedného študenta. Pred komisiou obhajuje písomnú prácu a umelecký výkon. Po každých 2 hodinách bude pauza 15 minút – komisia si vypne iba mikrofón, neodhlasuje sa s pripojenia.
 1. Všetky materiály predpísané na vykonanie ŠS obhajoby pripraví študijná referentka Alena Strmeňová a sekretariáty katedier (vytlačia posudky z AiS2) a študijná odovzdá v tlačenej forme predsedovi komisie alebo vedúcemu katedry.

Vedúci a oponenti záverečných prác, umeleckých výkon sú povinní si posudok z AiS2 vytlačiť a mať ho k dispozícii pri obhajobách k prečítaniu.

 1. Organizovanie zápisov do AiS2 zabezpečí študijná referentka. Zapisovatelia pre jednotlivé katedry sú denní doktorandi, ktorí budú počas obhajob prítomní na fakulte a spolupracovať s A. Strmeňovou.

 

 

Priebeh ŠS: obhajoba záverečnej práce a umeleckého výkonu

 1. Predseda komisie predstaví študenta.
 2. Vedúci a oponent záverečnej práce prečítajú posudok

V prípade neprítomnosti prečíta posudky predseda komisie alebo vedúci katedry Otázky oponenta (prípadne ak sú uvedené v posudku aj vedúceho) - študent je vyzvaný na obhajobu

 1. Vedúci a oponent umeleckého výkonu prečítajú posudok

V prípade neprítomnosti prečíta posudky predseda komisie alebo vedúci katedry Otázky oponenta (prípadne ak sú uvedené v posudku aj vedúceho) - študent je vyzvaný na obhajobu

 1. Študent bude po obhajobe ZP a UV dočasne odhlásený z on-line komunikácie a po niekoľkých min. sa znovu prihlási - predseda oznámi za koľko min.
 2. Komisia sa poradí a dohodne na hodnotení obhajoby ZP a hodnotení obhajoby UV – zvukové nahrávanie bude vypnuté
 3. Študent je vyzvaný k pripojeniu a predseda komisie mu oznámi hodnotenie za obhajobu ZP a obhajobu UV
 4. Predseda komisie alebo vedúci katedry sa telefonicky spojí so študijnou referentkou, oznámi jej hodnotenie oboch štátnych skúšok
 5. Študijná referentka spolu so zapisovateľom vypíše štátnicový protokol v systéme AiS2 následne bude vytlačený a vložený do štátnicového spisu študenta

V Banskej Bystrici 26. 5. 2020


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in