Akademický senát

Akademický senát

  • Akademický senát Fakulty múzických umení je samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má 13 členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti.
  • Akademický senát najmä schvaľuje na návrh dekana alebo predsedu akademického senátu fakulty vnútorné predpisy fakulty a schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov a členov vedeckej rady fakulty. Volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana. Ďalej schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti fakulty.
  • Akademický senát Fakulty múzických umení je samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má 13 členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti.
  • Akademický senát najmä schvaľuje na návrh dekana alebo predsedu akademického senátu fakulty vnútorné predpisy fakulty a schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov a členov vedeckej rady fakulty. Volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana. Ďalej schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti fakulty.

Personálne zloženie akademického senátu

 Funkčné obdobie Akademického senátu FMU AU 28.5.2021 - 27.5.2025

Predsedníčka AS FMU:  doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD.
Podpredsedníčka zamestnaneckej časti AS FMU:  Mag. art. Ivica Gabrišová, ArtD.             
Podpredsedníčka študentskej časti AS FMU:  Martina Mojžišová
Tajomník AS FMU:  Bc. Peter Dekrét
   
Členovia zamestnaneckej časti AS FMU:  Mag. art. Ivica Gabrišová, ArtD.
        prof. Marian Lapšanský
 prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.
 doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.
 Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD.
 Mgr. art. Martin Budinský, ArtD.
 Alena Strmeňová
 
Členovia študentskej časti AS FMU AU:  Martina Mojžišová
   Mária Boháčová
   Barbora Košianová
   Bc. Peter Dekrét
   Bc. Dominik Haliarský

Dokumenty

Rokovací poriadok Akademického senátu FMU AU
Zásady volieb do Akademického senátu FMU AU
Výročná správa o činnosti AS FMU AU za rok 2020 

Zápisnice

Zápisnica zo zasadnutia AS FMU z 30.8.2021
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia AS FMU z 2.8.2021

Zápisnica zo zasadnutia AS FMU z 30.6.2021

Zápisnica zo zasadnutia AS FMU z 31.5.2021

Zápisnica volebnej komisie o výsledku volieb do AS FMU z 26.5.2021
Zápisnica zo zasadnutia AS FMU zo 17.5.2021
Zápisnica zo zasadnutia AS FMU z 28.4.2021
Zápisnica zo zasadnutia AS FMU z 26.4.2021

 


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in