Akademický senát FMU AU

Akademický senát

  • Akademický senát Fakulty múzických umení je samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má 11 členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti.
  • Akademický senát najmä schvaľuje na návrh dekana alebo predsedu akademického senátu fakulty vnútorné predpisy fakulty a schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov a členov vedeckej rady fakulty. Volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana. Ďalej schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti fakulty.
  • Akademický senát Fakulty múzických umení je samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má 11 členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti.
  • Akademický senát najmä schvaľuje na návrh dekana alebo predsedu akademického senátu fakulty vnútorné predpisy fakulty a schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov a členov vedeckej rady fakulty. Volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana. Ďalej schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti fakulty.

Personálne zloženie akademického senátu

 

Predseda: Mgr. Aleš Solárik, ArtD.
Podpredseda: Mgr. Erika Brezánska
   
Členovia zamestnaneckej časti FMU AU:  PhDr. Mária Glocková, PhD.
   Mgr. Pavel Procházka
   prof. Alexander Stepanov, CSc.
   Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD.
   prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.
   
Členovia študentskej časti FMU AU:  Radka Uhrinová
   Paulína Turčanová
   Matej Šajgalík
 

 Ing. Martin Uherek

Dokumenty

Rokovací poriadok akademického senátu

Volebný poriadok akademického senátu

Výročná správa o činnosti AS FMU AU za 2020


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in