Akademický senát FMU AU

Akademický senát

  • Akademický senát Fakulty múzických umení je samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má 11 členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti.
  • Akademický senát najmä schvaľuje na návrh dekana alebo predsedu akademického senátu fakulty vnútorné predpisy fakulty a schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov a členov vedeckej rady fakulty. Volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana. Ďalej schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti fakulty.
  • Akademický senát Fakulty múzických umení je samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má 11 členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti.
  • Akademický senát najmä schvaľuje na návrh dekana alebo predsedu akademického senátu fakulty vnútorné predpisy fakulty a schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov a členov vedeckej rady fakulty. Volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana. Ďalej schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti fakulty.

Personálne zloženie akademického senátu

 Funkčné obdobie Akademického senátu FMU AU 28.5.2021 - 27.5.2025

Predseda: doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD.
Podpredseda: Mag. art. Ivica Gabrišová, ArtD
   
Členovia zamestnaneckej časti FMU AU:  prof. Marian Lapšanský
   prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.
   doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.
   Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD.
   Mgr. art. Martin Budinský, ArtD.
   Alena Strmeňová
   
Členovia študentskej časti FMU AU:  Martina Mojžišová
   Mária Boháčová
   Barbora Košianová
   Peter Dekrét
   Bc. Dominik Haliarský

Dokumenty

Rokovací poriadok Akademického senátu FMU AU

Zásady volieb do Akademického senátu FMU AU

Výročná správa o činnosti AS FMU AU za rok 2020

 

Zápisnice

Zápisnica AS FMU z 31.5.2021
Zápisnica AS FMU zo 17.5.2021
Zápisnica AS FMU z 28.4.2021
Zápisnica AS FMU z 26.4.2021

 


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in