Umelecká a vedecká rada

Umelecká a vedecká rada

  • Umelecká a vedecká rada je orgán akademickej samosprávy fakulty zložený z významných osobností z umeleckej a vedeckej oblasti. Rozhoduje o zásadných otázkach fakulty a to tým, že prerokúva dlhodobý zámer fakulty a schvaľuje študijné programy, ktoré  sa predkladajú na akreditáciu a následne vyučujú na fakulte. Hodnotí vedeckú a odbornú úroveň fakulty.
  • Umelecká a vedecká rada Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici navrhuje kritériá vymenúvacieho konania pre študijné odbory alebo skupiny študijných odborov. Inauguračné konanie na Akadémii umení v Banskej Bystrici sa uskutočňuje na fakulte, ktorá má priznané právo uskutočňovať inauguračné konanie.
  • Predsedom vedeckej rady fakulty je dekan.
  • Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického senátu fakulty dekan. Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné.

  • Umelecká a vedecká rada je orgán akademickej samosprávy fakulty zložený z významných osobností z umeleckej a vedeckej oblasti. Rozhoduje o zásadných otázkach fakulty a to tým, že prerokúva dlhodobý zámer fakulty a schvaľuje študijné programy, ktoré  sa predkladajú na akreditáciu a následne vyučujú na fakulte. Hodnotí vedeckú a odbornú úroveň fakulty.
  • Umelecká a vedecká rada Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici navrhuje kritériá vymenúvacieho konania pre študijné odbory alebo skupiny študijných odborov. Inauguračné konanie na Akadémii umení v Banskej Bystrici sa uskutočňuje na fakulte, ktorá má priznané právo uskutočňovať inauguračné konanie.
  • Predsedom vedeckej rady fakulty je dekan.
  • Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického senátu fakulty dekan. Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné.

Personálne zloženie Umeleckej a vedeckej rady

Predseda: doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.
   
Členovia:  doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD.
   doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc.
   prof. Marián Lapšanský
   prof. Mirosława Knapik
   prof. Alexander Stepanov, CSc.
   prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.
   prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi
   doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD.
   prof. Jozef Podhoranský
   prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.
   doc. Mgr. Zuzana Bouřová, PhD., ArtD.
   doc. PaedDr. Jana Bednáriková, PhD.
   prof. Mgr. art. Dagmar Zsapková, ArtD.
   Mgr. Lýdia Dohnalová
   doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD.

Dokumenty

Dokumenty umeleckej a vedeckej rady
Rokovací poriadok Umeleckej a vedeckej rady FMU

Hodnotiace správy
Hodnotenie úrovne FMU v oblasti vzdelávacej činnosti, vedy a umenia za rok 2018
Hodnotenie úrovne FMU v oblasti vzdelávacej činnosti, vedy a umenia za rok 2017
Hodnotenie úrovne FMU v oblasti vzdelávacej činnosti, vedy a umenia za rok 2016

Zápisnice zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 30. 8. 2021
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 14. 6. 2021
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 8. 10. 2019
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 13. 3. 2019
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 8. 11. 2018
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 19. 6. 2018
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 11. 4. 2018
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 29. 11. 2017
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 5. 9. 2017
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 28. 6. 2017
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU zo dňa 22. 2. 2017

Záznamy o prerokovaní dokumentu Umeleckej a vedeckej rady FMU
Záznam o prerokovaní dokumentu Umeleckej a vedeckej rady FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici zo dňa 15. 6. 2017
Záznam o prerokovaní dokumentu Umeleckej a vedeckej rady FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici zo dňa 26. 5. 2017
Záznam o prerokovaní dokumentu Umeleckej a vedeckej rady FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici zo dňa 31. 5. 2017


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in