Výberové konanie

Oznam o vypísaní výberového konania na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica, zastúpená doc. Mgr. art. Mgr. Petrom Špilákom, PhD., ArtD., dekanom FMU, v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných a umeleckých pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Akadémie umení v Banskej Bystrici vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

→ Termíny

Dátum podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: do 30. mája 2022
Termín výberového konania: 14. - 16. júna 2022


 
KATEDRA KOMPOZÍCIE

 
KATEDRA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV

 
KATEDRA DYCHOVÝCH NÁSTROJOV  

 
KATEDRA STRUNOVÝCH NÁSTROJOV

 
KATEDRA VOKÁLNEJ INTERPRETÁCIE

 
KATEDRA HUDOBNO-TEORETICKÝCH A AKADEMICKÝCH PREDMETOV

 
KATEDRA DIRIGOVANIA ZBORU

 
KATEDRA KLAVÍRNEJ SPOLUPRÁCE

→ Tlačivá

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby  predkladajú len interní zamestnanci AU
Žiadosť o zaradenie do výberového konania
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s inými VŠ
Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov
Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

→ Kritériá

Kritéria pre habilitačné konanie
Kritéria pre vymenúvacie konanie


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in