Výberové konanie

Výberové konanie na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov - výsledky /25. mája 2023/

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica, zastúpená doc. Mgr. art. Mgr. Petrom Špilákom, PhD., ArtD., dekanom FMU, v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných a umeleckých pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov a dekanov fakúlt Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa § 77 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) na účely overenia výsledku výberového konania 25. mája 2023 Fakulta múzických umení AU zverejňuje:

Zoznam členov výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta alebo funkčného miesta profesora:

  • doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., univerzitná profesorka
  • prof. MgA. Ivan Gajan
  • prof. Mgr. art. Ján Slávik, ArtD.
  • prof. Mgr. art. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.
  • doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univerzitný profesor

 

Obsadzované funkčné miesto:
Študijný odbor:
Študijný program:
Pracovisko:
Úspešná uchádzačka:
Počet uchádzačov:

 

docent
umenie
interpretačné umenie
Katedra strunových nástrojov FMU AU
doc. Mgr. Zuzana Bouřová, Ph.D., ArtD.
1

Na uverejnenie údajov na základe ust. § 77 ods. 8 písm. b) zákona o vysokých školách vybraný uchádzač neudelil súhlas.

 


Obsadzované funkčné miesto:
Študijný odbor:
Študijný program:
Pracovisko:
Úspešný uchádzač:
Počet uchádzačov:

 


profesor

umenie
interpretačné umenie
Katedra klávesových nástrojov FMU AU
prof. Marian Lapšanský
1

Na uverejnenie údajov na základe ust. § 77 ods. 8 písm. b) zákona o vysokých školách vybraný uchádzač neudelil súhlas.

 


Obsadzované funkčné miesto:
Študijný odbor:
Študijný program:
Pracovisko:
Úspešný uchádzač:
Počet uchádzačov:

 


docent

umenie
interpretačné umenie
Katedra vokálnej interpretácie FMU AU
doc. Mgr. art. Dušan Jarjabek
1

Na uverejnenie údajov na základe ust. § 77 ods. 8 písm. b) zákona o vysokých školách vybraný uchádzač neudelil súhlas.

 


Obsadzované funkčné miesto:
Študijný odbor:
Študijný program:
Pracovisko:
Úspešná uchádzačka:
Počet uchádzačov:

 


profesor

umenie
interpretačné umenie
Katedra strunových nástrojov FMU AU
prof. Jela Špitková
1

Na uverejnenie údajov na základe ust. § 77 ods. 8 písm. b) zákona o vysokých školách vybraný uchádzač neudelil súhlas.

 


Obsadzované funkčné miesto:
Študijný odbor:
Študijný program:
Pracovisko:
Úspešný uchádzač:
Počet uchádzačov:

 


docent

umenie
kompozícia
Katedra kompozície FMU AU
Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
1

Na uverejnenie údajov na základe ust. § 77 ods. 8 písm. b) zákona o vysokých školách vybraný uchádzač neudelil súhlas.

 


Obsadzované funkčné miesto:
Študijný odbor:
Študijný program:
Pracovisko:
Úspešný uchádzač:
Počet uchádzačov:

 


profesor

umenie
interpretačné umenie
Katedra dychových nástrojov FMU AU
prof. Alexander Stepanov
1

Na uverejnenie údajov na základe ust. § 77 ods. 8 písm. b) zákona o vysokých školách vybraný uchádzač neudelil súhlas.

 


Obsadzované funkčné miesto:
Študijný odbor:
Študijný program:
Pracovisko:
Úspešná uchádzačka:
Počet uchádzačov:

 


profesor

umenie
interpretačné umenie
Katedra strunových nástrojov FMU AU
prof. Viktória Herencsár, ArtD
1

Na uverejnenie údajov na základe ust. § 77 ods. 8 písm. b) zákona o vysokých školách vybraný uchádzač neudelil súhlas

 

V Banskej Bystrici, 25. mája 2023

doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.
dekan FMU

 

 

Log in