Výberové konanie

Oznam o vypísaní výberového konania na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica, zastúpená doc. Mgr. art. Mgr. Petrom Špilákom, PhD., ArtD., dekanom FMU, v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných a umeleckých pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov a dekanov fakúlt Akadémie umení v Banskej Bystrici vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.

→ Termíny

Dátum podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní: do 14. júna 2024
Termín výberového konania: 25. júna 2024KATEDRA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV

 
KATEDRA STRUNOVÝCH NÁSTROJOV

 
KATEDRA VOKÁLNEJ INTERPRETÁCIE
  • 2 miesta VŠ učiteľ - asistent /muzikálový spev/

 
KATEDRA HUDOBNO-TEORETICKÝCH A AKADEMICKÝCH PREDMETOV
  • 1 miesto VŠ učiteľ - lektor /taliansky jazyk/


 
KATEDRA DIRIGOVANIA ZBORU

 
KATEDRA KLAVÍRNEJ SPOLUPRÁCE
  • 1 miesta VŠ učiteľ - odborný asistent /štúdium repertoáru so sprievodom/
  • 2 miesta VŠ učiteľ - lektori /štúdium repertoáru so sprievodom/


→ Tlačivá

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby  predkladajú len interní zamestnanci AU
Žiadosť o zaradenie do výberového konania
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov

→ Súvisiace dokumenty

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest

 

Log in