O katedre

Katedra klávesových nástrojov

Katedra klávesových nástrojov sa od svojho vzniku profiluje v dvoch študijných programoch – hra na klavíri a hra na akordeóne s cieľom pripraviť budúcich sólových interpretov, komorných hráčov v  umeleckých súboroch, korepetítorov aj pedagógov klavírneho a akordeónového interpretačného umenia. Od vzniku akadémie profilovali úroveň katedry významné osobnosti hudobnej  kultúry: prof. Mgr. art. Zuzana Niederdorfer – Paulechová ArtD., v rokoch 1998 – 2008  vedúca katedry, prof. Marián Lapšanský, dlhoročný garant študijných programov a Mgr. Vladimír Čuchran, nestor slovenskej akordeónovej školy. Na výchove klaviristov sa podieľali aj prof. Zdeňek Hnát, Mgr. art. Marcel Štefko ArtD., Igor Gajan, Mgr. art. Aleš Solárik, ArtD., doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., prof. René Adámek, PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD. Medzi absolventmi nájdeme laureátov medzinárodných súťaží, koncertných klaviristov, ale aj pedagógov na rôznych stupňoch umeleckých škôl. V súčasnosti katedru posilnili úspešní absolventi FMU AU, akordeónový virtuóz Mgr. art. Michal Červienka, ArtD. a klaviristka doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., ktorá je vedúcou katedry. Príležitosť profesijného rastu dostávajú aj študenti doktorandského štúdia. Študenti aj pedagógovia KKN pravidelne prispievajú umeleckými aktivitami k rozvíjaniu pozitívneho profilu FMU AU, venujú sa publikačnej a prednáškovej činnosti aj v rámci medzinárodnej spolupráce a do medzinárodného kontextu prispievajú aj aktivitami v oblasti pedagogických a študentských mobilít, v rámci projektu LLP/Erasmus a ERASMUS+. Neoddeliteľnou súčasťou umeleckých aktivít je medzinárodný festival interpretačného umenia FORUM PER TASTI s medzinárodnou klavírnou súťažou, národná súťaž MUSICA SLOVACCA a medzinárodné interpretačné kurzy. Zakladateľkou, hlavnou organizátorkou a predsedníčkou organizačného výboru festivalu, na ktorom každoročne participujú interpreti a pedagógovia z  európskych umeleckých inštitúcií, je v rakúskom Grazi pôsobiaca prof. Mgr. art Zuzana Niederdorfer, ArtD.


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in