O katedre

Katedra kompozície a dirigovania zboru

Katedra kompozície a dirigovania zboru zabezpečuje vzdelávací proces vo všetkých troch stupňoch štúdia v dvoch študijných programoch. Hlavným cieľom je praktické zvládnutie kompozičných techník v rámci hudobného diela, získanie schopnosti interpretovať zborové diela, ako aj nadobudnutie interpersonálnych skúseností v tímovej práci. Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečujú umelecké osobnosti, ktoré pripravujú študentov na profesionálnu dráhu. Na subkatedre kompozície pôsobí prof. Juraj Filas z AMU v Prahe, garant študijného programu Kompozícia, prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi, súčasný rektor AU, muzikológ prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. a prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. Na subkatedre dirigovania zboru pôsobia významní slovenskí zbormajstri, doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD., šéfdirigent zboru SND v Bratislave Mgr. art. Pavol Procházka, dirigent doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. a zbormajsterka prof. Miroslava Knapik z Katowíc. Súčasťou umelecko-vzdelávacieho procesu je koncertné účinkovanie študentov i pedagógov v rámci koncertných podujatí doma i v zahraničí. Pri realizácii katedra úzko spolupracuje s organizáciami a inštitúciami umeleckej a kultúrnej praxe (divadlá, hudobné telesá, rozhlas, televízia a iné), rozvíja spoluprácu s partnerskými školami. Doktorandské štúdium je zamerané na formovanie a rozvíjanie komplexnej umeleckej osobnosti v oblasti zborového dirigovania interpretačne stvárniť zborové diela rôznych štýlových období, v kompozície je prioritným zámerom vytvoriť pôvodné hudobné dielo, reflektujúce klasické aj najnovšie kompozičné koncepcie. V súčasnosti je autorsky flexibilným ansámbel KOMPOST, ktorého vznik iniciovali interní doktorandi Mgr. art. Anna Didi,Mgr. art. Róbert Kraus, Mgr. art. Zdena Fekiačová Skruteková. Subkatedra zborového dirigovania favorizuje workshopy Stretnutie nad zborovou partitúrou, súčasťou ktorých je medzinárodná zborová dirigentská súťaž. Štefan Sedlický vedie európsky etablovaný miešaný spevácky zbor Canzona Neosolium. Pavol Tužinský je dirigentom celofakultného orchestra Camerata Novisolinsis.


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in