O katedre

Katedra orchestrálnych nástrojov

Interní aj externí členovia KON zabezpečujú vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v hre na strunových nástrojoch, (hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare a cimbale) a na subkatedre dychových nástrojov (hra na flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch). Významné osobnosti  umeleckého života, ktoré aktuálne na KON pôsobia, majú bohatú koncertnú činnosť doma aj v medzikontinentálnom zahraničí (Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Japonsko, Kórea, Čína, USA). Sú to významní pedagógovia aj osobnosti hudobného života: huslistka prof. Jela Špitková, violončelista prof. Jozef Podhoranský, saxofonista a klarinetista prof. Alexander Stepanov, CSc., flautista prof. MgA. Václav Kunt, dlhoročný prvý hráč na trúbke, člen Slovenskej filharmónie doc. Kamil Roško, cimbalistka doc. Viktória Herencsár, ArtD. z Budapešti, gitarista doc. Ján Labant, ArtD, huslista a umelecký vedúci Komorného orchestra Bohdana Warchala Mgr. Ewald Danel, ArtD., klarinetista a hráč na basetovom rohu Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD., kontrabasista a hráč na violone Mgr. art. Ján Krígovský a iní. V minulosti to boli zakladajúci brnianski umelci: violista prof. Jiří Kratochvíl, huslista prof. Bohumír Smejkal, flautista prof. Arnošt Bourek a husľový virtuóz prof. Bohdan Warchal. Na pôde KON sa pravidelne organizujú workshopy, interpretačné kurzy a semináre v jednotlivých inštrumentálnych sekciách (frekventovaný cimbal, kontrabas, gitara, trúbka), program Erasmus+ prispieva k zvyšovaniu medzinárodnej kvality umelecko-vzdelávacieho procesu. Recipročne pôsobia pedagógovia v zahraničí na partnerských umeleckých školách, sú aktívni aj publicisticky, zúčastňujú sa na medzinárodných vedeckých konferenciách. Zahraničné pobyty absolvujú aj študenti, najčastejšie v Poľsku, Taliansku, Fínsku, Francúzsku a Maďarsku. Poslucháči aktívne pôsobia v orchestri a komorných zoskupeniach FMU. K medzinárodne etablovaným aktivitám patrí multižánrový festival s prioritou aktívnej účasti v hre na kontrabase BASSFEST, ktorého zakladateľom je Ján Krígovský a akademický BIGBAND.


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in