O katedre

Katedra teoretických predmetov

Reprezentuje v študijnom komplexe základné hudobné teoretické disciplíny a predstavuje zároveň nevyhnutný bazálny zdroj odborných teoretických vedomostí. Podobne ako sa personálne profilovali iné katedry fakulty, niektorými personálnymi zmenami prešla aj KTP. V súčasnom období zastrešuje nielen odborné teoretické predmety z oblasti hudobného umenia (dejiny hudby, teória hudby, estetika hudby, filozofia umenia), ale v jej pôsobnosti sú aj rozširujúce voliteľné disciplíny z oblasti manažmentu, psychológie, ako aj štúdium vybraných európskych jazykov. Počas existencie pôsobilo na katedre aj niekoľko osobností, napr. prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc., prvá vedúca katedry, doc. Peter Krbaťa, CSc. aj doc. Jozef Cseres, PhD. K významným aktivitám členov katedry patrí publikačná, publicistická, recenzentská, konferenčná a grantová činnosť. Niektoré aktivity majú (mali) nielen národný, ale aj medzinárodný význam a charakter, propagovali a glosovali vývojové smery v oblasti slovenskej hudby (organový medzinárodný festival Organfest, bienále workshopov v hre na gitare Gitara u Fuggerovcov, konferencie Dni Tadeáša Salvu, bilaterálny projekt Summer Music Academy s partnermi v Maďarsku a najnovšie bienále s presahom celoštátnosti Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a hudobných dielach s koncertnou a konferenčnou časťou. V súčasnosti členovia KTP odborne zastrešujú elektronický vedecký časopis s medzinárodným významom a partnerskou spoluúčasťou kolegov krajín V4 Ad Fontes Artis (AFA). Členovia katedry sa kvantitatívne najsilnejšie podieľajú na publicistických aj knižných výstupoch s charakterom monografií či monografických a vedeckých štúdií, zhodnocovaných v bilančnom akreditačnom termíne. Spolupracujú s kultúrnymi inštitúciami, médiami aj s kolegami z iných katedier. Poznatky z oblasti slovenskej hudby a kultúry prezentujú členovia KTP v rámci zahraničných prednášok prostredníctvom projektu ERASMUS+ a individuálnych projektov aj s medzinárodnou účasťou.


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in