Katedra teoretických predmetov

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
Mgr. Erika Brezánska Nemecký jazyk, Umenie a kultúra v nemeckom jazyku
PhDr. Mária Glocková, PhD. vedúca katedry,Dejiny hudby, Dejiny divadla, Estetika hudby, Hudobná publicistika, Počúvanie hudby, Seminár bakalárskej práce, Seminár diplomovej práce
Mgr. Katarína Stareková Anglický jazyk, Manažérska pedagogika a psychológia
doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. Estetika umenia, Teória hudby, Dejiny filozofie, Vybrané kapitoly z dejín hudobno-dramatickej tvorby
PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. Úvod do psychológie hudby, Rozvoj osobnosti hudobníka, Cvičenie hudobnej tvorivosti, Vybrané kapitoly z dejín hudobno-dramatickej tvorby

Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in