Doktorandské štúdium Interpretačné umenie

Doktorandské štúdium - Interpretačné umenie

  • Študijný odbor: 8211 Hudobné umenie
  • Forma štúdia: denná – 3 roky,
  • Forma štúdia: externá – 4 roky
  • Študijný program: Interpretačné umenie
  • Garant študijného programu: prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.
  • Študijný odbor: 8211 Hudobné umenie
  • Forma štúdia: denná – 3 roky,
  • Forma štúdia: externá – 4 roky
  • Študijný program: Interpretačné umenie
  • Garant študijného programu: prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.

Charakteristika predmetov študijného plánu z pohľadu opisu študijného odboru

Štúdium v doktorandskom študijnom programe Interpretačné umenie je zamerané na individuálne rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti hudobnej interpretácie, ktorá je reprezentovaná umeleckým dielom najvyššej náročnosti. Nosné odborné témy jadra znalostí doktorandského študijného programu sú viazané na špecifiká magisterského študijného programu Interpretačné umenie alebo sú ekvivalentom v predmetnom študijnom odbore hudobné umenie. Budúci absolvent doktorandského štúdia musí preukázať schopnosť interpretovať umelecké dielo, ktorého prezentácia je prínosom v odbore hudobné umenie.

K témam jadra programu patria špecializované poznatky v disciplínach predmetovej umeleckej špecializácie v rámci povinných predmetov, ktoré dopĺňajú jednotky povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov. Jadro študijného programu tvoria študijné predmety, ktoré podporujú rozvoj profilovej špecializácie Hra na hudobnom nástroji/Vokálna interpretácia/Dirigovanie zboru. Ide o predmety štátnych záverečných skúšok, pričom dizertačná skúška zahŕňa predmety Teóriu umeleckej kultúry, Komplexnú analýzu skladieb a Obhajobu umeleckého výkonu a časti teoretickej práce.

Podmienkou absolvovania doktorandského štúdia je dizertačná umelecká prezentácia hudobného diela a vypracovanie vedeckej dizertačnej práce obsahujúcej hudobno-teoretické, estetické a historické východiská súvisiace s umeleckým hudobno-interpretačným projektom.
V rámci absolvovania dizertačnej skúšky doktorand predloží svoju umeleckú koncepciu dizertačnej práce a obháji verejne prezentovaný umelecký výkon.
V závere štúdia doktorand obháji svoj umelecký výkon – recitál väčšieho rozsahu, dokumentovaný audio nahrávkou CD alebo DVD a obháji vedeckú prácu.

Profil absolventa

Absolvent doktorandského študijného programu Interpretačné umenie prezentuje svoju umeleckú činnosť a podieľa sa na formovaní súčasných trendov a koncepcií v oblasti umeleckej interpretácie. Interpretuje hudobné diela najvyššieho stupňa náročnosti z hľadiska zložitosti a psychickej záťaže umeleckej interpretácie.

Absolvent doktorandského študijného programu disponuje schopnosťou samostatnej tvorivej umeleckej činnosti, hlbokými znalosťami z oblasti umenia, filozofie a schopnosťou reflektovať širšie historické a kultúrne súvislosti. Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia je všestrannou umeleckou tvorivou osobnosťou, ktorá prispieva k riešeniam problémov v oblasti hudobnej interpretácie a jej výskumu, prináša nové podnety v oblasti hudobného umenia, dokáže tvorivo aplikovať výsledky umeleckého výskumu vo vlastnej tvorivej práci a pedagogickej praxi a je schopná interpretovať hudobné diela vrcholnej náročnosti na medzinárodnej úrovni. Pozná právne, etické a spoločenské stránky umeleckej a vedeckej práce.

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu Interpretačné umenie sa môže uplatniť ako koncertný umelec/dirigent, sólista, komorný hráč/spevák, v profesionálnych umeleckých telesách, súboroch, speváckych zboroch ako dirigent (dirigovanie zboru) a multimédiách v medzinárodnom kontexte, ako hudobný aranžér, dramaturg v orchestroch, súboroch, hudobných divadlách.
Z kvalifikácie doktoranda vyplýva mnohostranné uplatnenie: od interpretácie najnáročnejších foriem hudobných diel cez umeleckú činnosť, publikovanie v odbornej tlači, v tvorbe učebných textov, členstvo v profesijných umeleckých radách, komisiách, poradných orgánoch až po pedagogické pôsobenie na vysokoškolských inštitúciách v odbore hudobné umenie a vysokoškolských inštitúciách univerzitného typu s umeleckým zameraním.


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in