Doktorandské štúdium Kompozícia

Doktorandské štúdium - Kompozícia

  • Študijný odbor: 8211 Hudobné umenie
  • Forma štúdia: denná – 3 roky,
  • Forma štúdia: externá – 4 roky
  • Študijný program: Interpretačné umenie
  • Garant študijného programu: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi
  • Študijný odbor: 8211 Hudobné umenie
  • Forma štúdia: denná – 3 roky,
  • Forma štúdia: externá – 4 roky
  • Študijný program: Interpretačné umenie
  • Garant študijného programu: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi

Charakteristika predmetov študijného plánu z pohľadu opisu študijného odboru

Štúdium v doktorandskom študijnom programe Kompozícia je zamerané na individuálne rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti hudobnej tvorby, ktorá je reprezentovaná umeleckým dielom najvyššej náročnosti. Nosné odborné témy jadra znalostí doktorandského študijného programu Kompozícia sú viazané na špecifiká magisterského študijného programu Kompozícia alebo ekvivalentom v predmetnom študijnom odbore hudobné umenie. Budúci absolvent doktorandského štúdia musí preukázať schopnosť vytvoriť umelecké dielo, ktorého prezentácia je prínosom v odbore hudobné umenie.

K témam jadra programu patria špecializované poznatky v disciplínach predmetovej umeleckej špecializácie v rámci povinných predmetov, ktoré dopĺňajú jednotky povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov. Jadro študijného programu tvoria študijné predmety, ktoré podporujú rozvoj profilovej špecializácie Kompozícia. Ide o predmety štátnych záverečných skúšok, pričom dizertačná skúška zahŕňa predmety Teóriu umeleckej kultúry, Komplexnú analýzu skladieb a Obhajobu umeleckého výkonu a časti teoretickej práce.
Cieľom štúdia je schopnosť prezentácie umeleckého hudobno-kompozičného projektu, ktorý prináša nové poznatky a impulzy v oblasti rozvoja hudobného umenia v medzinárodnom kontexte.

Podmienkou absolvovania doktorandského štúdia je dizertačná umelecká prezentácia hudobného diela a vypracovanie vedeckej dizertačnej práce obsahujúcej hudobno-teoretické, estetické a historické východiská súvisiace s umeleckým projektom.
V rámci absolvovania dizertačnej skúšky doktorand predloží svoju umeleckú koncepciu dizertačnej práce a obháji verejne prezentované umelecké dielo.
V závere štúdia doktorand obháji svoj umelecký výkon – dielo väčšieho rozsahu, dokumentovaný audio nahrávkou CD alebo DVD a obháji vedeckú prácu.

Profil absolventa

Absolvent doktorandského študijného programu Kompozícia prezentuje svoju umeleckú činnosť a podieľa sa na formovaní súčasných trendov a koncepcií v oblasti autorskej tvorby. Komponuje hudobné diela najvyššieho stupňa náročnosti, disponuje schopnosťou samostatnej tvorivej umeleckej činnosti, hlbokými znalosťami z oblasti umenia, filozofie a schopnosťou reflektovať širšie historické a kultúrne súvislosti. Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia je všestrannou umeleckou tvorivou osobnosťou, ktorá prispieva k riešeniam problémov v oblasti hudobnej tvorby a jej výskumu, je schopná skúmať a reflektovať tvar a metódy umeleckých diel, vie definovať a zdôvodniť nové prístupy a pohľady na tvorbu a vytvoriť hudobné diela vrcholnej náročnosti. Pozná právne, etické a spoločenské stránky umeleckej a vedeckej práce.

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu Kompozícia sa môže uplatniť ako hudobný skladateľ, hudobný aranžér, dramaturg v orchestroch, súboroch, hudobných divadlách a masmédiách, ako publicista, teoretik, vysokoškolský pedagóg v odbore hudobné umenie.


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in