Dodatočné prijímacie skúšky

Dodatočné prijímacie skúšky

Dodatočné prijímacie skúšky na akademický rok 2019/2020 (bakalárske štúdium)
Dekanka Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vyhlasuje dodatočné prijímacie skúšky na akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 2.2.3 hudobné umenie – študijný program Interpretačné umenie:

  • Modul: klávesové nástroje akordeón
  • Modul: strunové nástroje viola, husle, violončelo, kontrabas
  • Modul: dychové nástroje klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna, tuba, bicie nástroje

Termín podania elektronickej prihlášky do 25. 03. 2019
Prihlásení uchádzači dostanú písomné vyrozumenie a pozvánku s termínom prijímacej skúšky. Predpokladaný termín dodatočných PS je 9. a 10. 4. 2019.

Elektronická prihláška na štúdium:
Uchádzač o štúdium na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje vyplnením elektronickej prihlášky, následne prihlášku vytlačí a s prílohami poštou zašle v stanovenom termíne na fakultu.
Bližšie informácie, návod a možnosti, ako podať elektronickú prihlášku získate na webových stránkach https://fmu.aku.sk/sk/studium/prijimacie-konanie
Bližšie informácie: študijné oddelenie


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in