Festivaly, súťaže a konferencie

Horizonty umenia 7


Horizonty umenia 7


 


Horizons of Arts 7

Konferencia poskytuje priestor autorom, interpretom, teoretikom a vedcom, pedagógom, organizátorom, ktorí chcú zdieľať s ďalšími profesionálmi svoje príspevky.   The conference provides space for authors, interpreters, artists, theorists and scientists, pedagogues, and organizers who want to share their articles with other professionals.
Cieľom konferencie je prezentácia názorov a výsledkov umeleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práce v oblasti hlavne hudobného, ale aj dramatického, výtvarného, tanečného a filmového umenia.   The aim of the conference is to present the opinions and results of artistic, scientific and pedagogical work in the field of mainly musical, but also visual art, dramatic, film, and dance art.

Horizonty umenia 6


Horizonty umenia 6
Medzinárodná webová konferencie


20.10.2019 - 01.11.2019


 


Horizons of Arts 6
International Web Conference


20.10.2019 - 01.11.2019

Konferencia poskytuje priestor autorom, interpretom, teoretikom a vedcom, pedagógom, organizátorom, ktorí chcú zdieľať s ďalšími profesionálmi svoje príspevky.   The conference provides space for authors, interpreters, artists, theorists and scientists, pedagogues, and organizers who want to share their articles with other professionals.
Cieľom konferencie je prezentácia názorov a výsledkov umeleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práce v oblasti hlavne hudobného, ale aj dramatického, výtvarného, tanečného a filmového umenia.   The aim of the conference is to present the opinions and results of artistic, scientific and pedagogical work in the field of mainly musical, but also visual art, dramatic, film, and dance art.
     
Pozvánka na konferenciu   Invitation for the conference
Informácie pre autorov príspevkov   Guidelines for the authors
Prihláška   Registration form

REFLEXIE

     Muzikologická konferencia o slovenskej hudbe, autoroch, dielach. Muzikologická konferencia s názvom Reflexie  sa realizuje  ako celoslovenské podujatie s dvojročnou periodicitou. Podujatie má od svojho vzniku (2012) dve samostatné prezentačné fóra - konferenčné a koncertné. Poslaním REFLEXIÍ je propagovať a podporovať pôvodné slovenské hudobné umenie. V ostatnom ročníku sa táto myšlienka naplnila aj v duchu pripomenutia si Roku slovenskej hudby. Na koncerte ako sprievodnej aktivite konferencie znejú pravidelne diela renomovaných slovenských autorov a spolu s nimi aj diela začínajúcich slovenských skladateľov – doktorandov a absolventov FMU AU. REFLEXIE  získali okrem umeleckého aj konfrontačno-prezentačný charakter a poskytli aj nezanedbateľný edukačný priestor pre rôzne vekové kategórie a umelecké školy na pôde mesta Banskej Bystrice.
      Hlavnou organizátorkou podujatia a dramaturgičkou koncertov je PhDr. Mária Glocková, PhD.
Na pôde FMU AU sa v priebehu posledných rokov uskutočnilo aj niekoľko jednorazových projektov medzinárodného či celoslovenského charakteru.

BASS FEST

Medzinárodný festival interpretačného umenia.


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in