Horizonty umenia 7

Horizonty umenia 7


Horizonty umenia 7


 


Horizons of Arts 7

Konferencia poskytuje priestor autorom, interpretom, teoretikom a vedcom, pedagógom, organizátorom, ktorí chcú zdieľať s ďalšími profesionálmi svoje príspevky.   The conference provides space for authors, interpreters, artists, theorists and scientists, pedagogues, and organizers who want to share their articles with other professionals.
Cieľom konferencie je prezentácia názorov a výsledkov umeleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práce v oblasti hlavne hudobného, ale aj dramatického, výtvarného, tanečného a filmového umenia.   The aim of the conference is to present the opinions and results of artistic, scientific and pedagogical work in the field of mainly musical, but also visual art, dramatic, film, and dance art.
DISKUSIA A KOMENTOVANIE PRíSPEVKOV
 
Prihlásené príspevky:  
História umenia
Prof. Alexander Demchenko, PhD. LUDWIG VAN BEETHOVEN IN THE CONTEXT OF HIS TIME
TO THE 250TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH
LUDWIG VAN BEETHOVEN IN THE CONTEXT OF HIS TIME
TO THE 250TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH
PhDr. Karel Dichtl Modus a jeho metamorfizace ve struktuře jevištně dramatického odkazu Julese Masseneta
Mgr. Jozef Horváth História a súčasnosť Dychového súboru Brodňanka HISTORY AND THE PRESENT OF BRASS BAND BRODŇANKA
Mgr. art. Janka Jámborová Autentickosť flautových sonát Johanna Sebastiana Bacha AUTHENTICITY OF FLUTE SONATAS BY JOHANN SEBASTIAN BACH
doc. PhDr. Jiří Kusák, PhD. Hudební výchova na Obchodní akademii v Moravské Ostravě v letech 1919-1939 MUSIC EDUCATION AT THE BUSINESS COLLEGE IN MORAVSKÁ OSTRAVA
IN THE YEARS 1919–1939
doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD. Dielo Johanna Sebastiana Bacha – syntéza nemeckých tradícií 16. – 18. storočia THE WORK OF JOHANN SEBASTIAN BACH – SYNTHESIS OF GERMAN
TRADITIONS FROM THE 16TH TO THE 18TH CENTURIES
doc. Mgr. Martin Palúch, PhD. Kompilačný film – prípadové štúdie
Mgr. Alžbeta Popaďáková Osobnosť Ivana Sokola a jeho vplyv na vznik Medzinárodného festivalu v Košiciach THE PERSONALITY OF IVAN SOKOL AND HIS INFLUENCE ON THE
ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL IN KOŠICE
Bc. Kateryna Popovych Pohľad na vývoj husľovej sonáty na Ukrajine DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN VIOLIN SONATA
Interpretácia
Mgr. Barbora Bortlová Problematika interpretace prvních sborů Václava Kálika (1891-1951) Problematika interpretace prvních sborů Václava Kálika (1891-1951)
PhDr. Karel Dichtl Metaznakovost zvukomalebné paradigmatiky v Pfitznerově opeře Vánoční víla METASYMBOLISM OF ONOMATOPOEIC PARADIGMATICS IN
PFITZNER´S OPERA CHRISTMAS ELF
PhDr. David Kozel, Ph.D. Modalita jako topos hudební narativity MODALITY AS A TOPOS OF MUSICAL NARRATIVITY
Mgr. Ivana Lacková Hudobno-psychologická charakteristika postavy Carmen z rovnomennej opery Georga Bizeta MUSICAL-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE
CHARACTER CARMEN FROM THE GEORGES BIZET OPERA OF
THE SAME NAME
Mgr. Peter Pekarčík Interpretačný pohľad na vybrané piesne z cyklu Krásna mlynárka, op. 25 ako príklad piesňovej tvorby skladateľa Franza Schuberta INTERPRETATIVE VIEW OF SELECTED SONGS FROM THE CYCLE
BEAUTIFUL MILLER, OP. 25 AS AN EXAMPLE OF SONG COMPOSITIONS BY
COMPOSER FRANZ SCHUBERT
PaedDr. Miriam Žiarna, PhD., ArtD. Hlasové figúry vokálnej metódy Estill Voice Training FIGURES FOR VOICE THE VOCAL METHOD ESTILL VOICE TRAINING
Pedagogika
Dr hab. Miroslaw Dymon EKSPRESJA W PSYCHOANALITYCZNYM UJĘCIU MUZYKOTERAPII Expression in the psychoanalytical approach of musicotherapy
Mgr. Slávka Géczová Využitie artefiletiky v zážitkovom vyučovaní CUSE OF ARTEFILETICS IN EXPERIENTIAL TEACHINGUSE OF ARTEFILETICS IN EXPERIENTIAL TEACHING
Ákos Gocsál, PhD., assistant professor AZ ALAPHANG TARTOMÁNYA
ZENÉSZEK ÉS NEM ZENÉSZEK HANGOS OLVASÁSÁBAN
Musicians’ and non-musicians’ speaking fundamental frequency ranges in an oral reading taskoMusicians’ and non-musicians’ speaking fundamental frequency ranges in an oral reading tasko
Doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD. Dieťa a stelesnená skúsenosť CHILD AND EMBODIED EXPERIENCE
Hana Juhász Muchová, Mgr. Výtvarná expresia a súčasné vizuálne umenie ART EXPRESSION AND CONTEMPORARY VISUAL ART
Mgr. Miloš Kmeť, PhD. Projektové metódy vo výtvarnej výchove
Ing. Mgr. Miroslava Knapková, PhD. Hudba v pracovnom prostredí a vo voľnom čase zamestnancov MUSIC IN THE WORKING ENVIRONMENT AND IN THE FREE TIME OF
EMPLOYEES
doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D., METAMORFÓZY SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ PIESNE „DOBRÚ NOC, MÁ MILÁ“
V UČEBNICIACH HUDOBNEJ VÝCHOVY
PRE NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE
METAMORPHOSES OF THE SLOVAK FOLK SONG „GOOD NIGHT, MY DEAR“
IN THE TEXTBOOKS OF THE MUSIC EDUCATION
FOR LOWER SECONDARY EDUCATION
Mgr. Martin Kratochvil, PhD. REPETÍCIA, VZOR a RYTMUS
Opakovanie ako metóda tvorby artefaktu
REPETITION, PATTERN and RHYTHM
Repeating as a method of artwork composition in practice
Nataliia Kysil Развитие креативности и предпринимательства
учителя в Чехии, Словакии и на Украине
DEVELOPMENT OF CREATIVITY AND ENTREPRENEURSHIP OF MUSIC
TEACHERS IN THE CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA AND UKRAINE
Irena Medňanská. Prof. Mgr. Art. PhD. Reflexia výučby hudby počas pandémie na vybraných školách formálneho vzdelávania TEACHING MUSIC DURING A PANDEMIC IN SELECTED FORMAL
EDUCATION SCHOOLS
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD. Nikdy nie je neskoro. Vizuálna gramotnosť ako životná zručnosť IT´S NEVER TOO LATE. VISUAL LITERACY AS A LIFE SKILL
Mgr. Art. Anabela Sládek ArtD. Úvod do problematiky špecifík hodnotenia digitálnej tvorby študentov výtvarnej výchovy INTRODUCTION TO THE EVALUATION SPECIFICS FOR ASSESSING
DIGITAL CREATIONS OF STUDENTS OF ART EDUCATION
PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD. UMENIE AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA MULTIKULTÚRNYCH KOMPETENCIÍ ARTS AS MEANS OF DEVELOPING MULTICULTURAL COMPETENCES
doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. Hudební umění a jeho místo v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika (případová studie) THE ART OF MUSIC AND ITS PLACE IN THE DOCTORAL STUDY
PROGRAMME OF SPECIALIZATION IN PEDAGOGY, STUDY FIELD OF
MUSIC THEORY AND PEDAGOGY (CASE STUDY)
doc. Jana Škvarková, ArtD. Hra na klavíri ako profilový predmet na vysokej škole umeleckého zamerania PLAYING PIANO AS A PROFILE SUBJECT AT THE UNIVERSITY
WITH THE ARTISTIC FOCUS
Mgr. Yulia Teteriuk-Kinch МУЗИЧНА ОСВІТА СЛОВАЧЧИНИ ОЧИМА ПЕДАГОГА З УКРАЇНИ Music education in Slovakia through the eyes of a Ukrainian teacher
doc. Zlata Vašašová, PhD.
PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD
HUDOBNÍK-LÍDER NA PÔDE UMELECKEJ ŠKOLY MUSICIAN-LEADER ON THE GROUND OF AN ART SCHOOL
PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. Problematika interpretačních soutěží a jejich vliv na výuku žáků v základních uměleckých školách THE ISSUE OF INTERPRETATION COMPETITIONS AND THEIR INFLUENCE
ON THE TEACHING OF PUPILS IN BASIC ART SCHOOLS
Súčasné umenie
Mgr. Lenka Bednárová  Možnosti hudobného a tanečného vyjadrenia žalmov vo chválovej hudbeMožnosti hudobného a tanečného vyjadrenia žalmov vo chválovej hudbe RESOURCES OF MUSICAL AND DANCE EXPRESSION OF PSALMS
IN WORSHIP MUSIC
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD  PRIESTOR V AKČNOM UMENÍPRIESTOR V AKČNOM UMENÍ SPACE IN ART ACTION
Enrique Martínez, M.A. Flamenco that left us Flamenco that left us
MgA. Lic. Markéta Schaffartzik, DiS. NODO aneb festival soudobé operní tvorby NODO AS THE FESTIVAL OF CONTEMPORARY OPERA WORKS
Mgr. Daniela STŘÍLKOVÁ, Ph.D. Vzpomínky na skladatele Igora Katajeva MEMORIES TO IGOR KATAJEV
prof. Mária Tomanová, ArtD. Osobnosť barytonistu Štefana Babjaka THE FIGURE OF THE BARITONE ŠTEFAN BABJAK

Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in