Horizonty umenia 5

Horizonty umenia 5


Horizonty umenia 5
Medzinárodná webová konferencie


1.11.2018 - 30.11.2018


 


Horizons of Arts 5
International Web Conference


1.11.2018 - 30.11.2018

Konferencia poskytuje priestor autorom, interpretom, teoretikom a vedcom, pedagógom, organizátorom, ktorí chcú zdieľať s ďalšími profesionálmi svoje príspevky.   The conference provides space for authors, interpreters, artists, theorists and scientists, pedagogues, and organizers who want to share their articles with other professionals.
Cieľom konferencie je prezentácia názorov a výsledkov umeleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práce v oblasti hlavne hudobného, ale aj dramatického, výtvarného, tanečného a filmového umenia.   The aim of the conference is to present the opinions and results of artistic, scientific and pedagogical work in the field of mainly musical, but also visual art, dramatic, film, and dance art.
DISKUSIA A KOMENTOVANIE PRíSPEVKOV
 
Prihlásené príspevky:  
prof. MgA. René Adámek  Selected piano works by Czech composers in the interpretation of foreign artists Vybraná klavírní tvorba českých skladatelů v interpretaci zahraničních umělců Selected piano works by Czech composers in the interpretation of foreign artists Vybraná klavírní tvorba českých skladatelů v interpretaci zahraničních umělců
doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD.  Contribution of Zoltan Kodály to the Piano Works and Pedagogy Prínos Zoltána Kodálya do klavírnej tvorby a pedagogiky Contribution of Zoltan Kodály to the Piano Works and Pedagogy Prínos Zoltána Kodálya do klavírnej tvorby a pedagogiky
prof. Alexander Demchenko
doctor of art history
Boom of energy and dynamism in the musical art of Russia of the early twentieth century Бум энергии и динамизма в музыкальном искусстве России начала ХХ века Boom of energy and dynamism in the musical art of Russia of the early twentieth century Бум энергии и динамизма в музыкальном искусстве России начала ХХ века
PhDr. Karel Dichtl Several Remarks on the Issue of Diminutive Frequencies in the Opera Literature by N. A. Rimsky-Korsakov Několik poznámek k otázkám deminutivních frekvencí v operní literatuře N. A. Rimského-Korsakova
Mgr. Klaudia Račić Derner, ArtD. Reflection of Vocal Interpretation Issues in Hanuš Domanský Song cycle Elegiac Suite Reflexia na vokálno-interpretačnú problematiku v cykle piesní Hanuša Domanského: Elegická Suita Reflection of Vocal Interpretation Issues in Hanuš Domanský Song cycle Elegiac Suite Reflexia na vokálno-interpretačnú problematiku v cykle piesní Hanuša Domanského: Elegická Suita
Andriy Ivanovich Dushniy, PhD. Figure Andriy Stashevskyi in the Context of the Ukrainian Bayan School Постать Андрія Сташевського в контексті баянної школи України Figure Andriy Stashevskyi in the Context of the Ukrainian Bayan School Постать Андрія Сташевського в контексті баянної школи України
MgA. Jiřina Dvořáková, Ph.D. The theoretical basis for a paradigmatic system instrument enabling to analyze the interpretation process Teoretická východiska k návrhu paradigmatického systému umožňujícího analyzovat interpretační proces
Dr hab. Mirosław Dymon  Music therapy for children with the autism spectrum Muzykoterapia dzieci ze spektrum autyzmu Music therapy for children with the autism spectrum Muzykoterapia dzieci ze spektrum autyzmu
Mgr. Dana Hajóssy Piano collaboration and chamber playing Klavírna spolupráca a komorná hra Piano collaboration and chamber playing Klavírna spolupráca a komorná hra
Mgr. Miroslava Ivanová Why is it necessary to present to children (vocal) works at a high artistic level? Prečo je potrebné prezentovať deťom (vokálne) diela na vysokej umeleckej úrovni? Why is it necessary to present to children (vocal) works at a high artistic level? Prečo je potrebné prezentovať deťom (vokálne) diela na vysokej umeleckej úrovni?
Dr hab. Mirosław Kisiel  Dance education of Silesian kindergarten teachers in Poland   Dance education of Silesian kindergarten teachers in Poland  
Mgr. Miloš Kmeť, PhD.  Possibilities of visual art education in the improvement of metacognitive skills of pupils Možnosti výtvarnej výchovy v rozvoji metakognitívnych zručností žiakov Possibilities of visual art education in the improvement of metacognitive skills of pupils Možnosti výtvarnej výchovy v rozvoji metakognitívnych zručností žiakov
Dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. KPSW Early school education children’s developmental musical aptitudes in own research and bachelor students research in comparative conceptualization Zdolności muzyczne rozwijające się uczniów w wieku młodszym szkolnym w badaniach własnych i pracach promocyjnych studentów wczesnej edukacji w ujęciu komparatystycznym Early school education children’s developmental musical aptitudes in own research and bachelor students research in comparative conceptualization Zdolności muzyczne rozwijające się uczniów w wieku młodszym szkolnym w badaniach własnych i pracach promocyjnych studentów wczesnej edukacji w ujęciu komparatystycznym
Dr. hab. Krzysztof Kostrzewa Religious music of Bogusław Schaeffer Muzyka religijna Bogusława Schaeffera Religious music of Bogusław Schaeffer Muzyka religijna Bogusława Schaeffera
Mgr. Martin Kratochvil, PhD. TA BOO BOO – student art exhibition in the Bunker TA BU BU – študentská výstava v Bunkri TA BOO BOO – student art exhibition in the Bunker TA BU BU – študentská výstava v Bunkri
MgA. Nataliia Kysil Formation of student creativity in musical disciplines Формирование творчества студентов музыкальных дисциплин Formation of student creativity in musical disciplines Формирование творчества студентов музыкальных дисциплин
PaedDr. Miriam Matejová, PhD. Pedagogical profile of Otília Hagarová Pedagogický profil Otílie Hagarovej Pedagogical profile of Otília Hagarová Pedagogický profil Otílie Hagarovej
prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD. Inclusive Music Pedagogy as a New (Possible) Sub-Discipline in the Taxonomy of Music Pedagogy Inkluzívna hudobná pedagogika ako nová (možná) subdisciplína v systematike hudobnej pedagogiky Inclusive Music Pedagogy as a New (Possible) Sub-Discipline in the Taxonomy of Music Pedagogy Inkluzívna hudobná pedagogika ako nová (možná) subdisciplína v systematike hudobnej pedagogiky
doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD. Collection of Period Music Singe- Spiel und Generalbass-ÜbungenTWV 25:36-85 by Georg Philipp Telemann (1681 – 1761) in the Context of Period Music Theoretical and Practical Writing Zborník Singe- Spiel und Generalbass-ÜbungenTWV 25:36-85 Georga Philippa Telemanna (1681 – 1767) v kontexte dobovej hudobnej teoreticko-praktickej spisby Collection of Period Music Singe- Spiel und Generalbass-ÜbungenTWV 25:36-85 by Georg Philipp Telemann (1681 – 1761) in the Context of Period Music Theoretical and Practical Writing Zborník Singe- Spiel und Generalbass-ÜbungenTWV 25:36-85 Georga Philippa Telemanna (1681 – 1767) v kontexte dobovej hudobnej teoreticko-praktickej spisby
Mgr. Lucia Minichová Creative art forms of children in preschool age Podoby výtvarnej tvorby detí v predškolskom veku  Creative art forms of children in preschool age Podoby výtvarnej tvorby detí v predškolskom veku 
Ewa Nidecka, PhD. The concept and creative idea in Artur Malawski's piano miniatures from 1946      Koncepcja i  zamysł twórczy w miniaturach fortepianowych z 1946 r. Artura Malawskiego The concept and creative idea in Artur Malawski's piano miniatures from 1946      Koncepcja i  zamysł twórczy w miniaturach fortepianowych z 1946 r. Artura Malawskiego
PhDr. et. Mgr. Emanuel Orban, PhD.  Ernest Weidler and Radio Composition  Ernest Weidler a rozhlasové pásmo  Ernest Weidler and Radio Composition  Ernest Weidler a rozhlasové pásmo 
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD. The Curriculum of Art Education in Slovakia and the Possibilities of its Application in the Educational Process Kurikulum výtvarnej výchovy na Slovensku a možnosti jeho aplikácie v edukačnom procese The Curriculum of Art Education in Slovakia and the Possibilities of its Application in the Educational Process Kurikulum výtvarnej výchovy na Slovensku a možnosti jeho aplikácie v edukačnom procese
Kateryna Popovych The 80th Birthday of the Ukrainian Composer Myroslav Skoryk Jubilujúci ukrajinský skladateľ Myroslav Skoryk The 80th Birthday of the Ukrainian Composer Myroslav Skoryk Jubilujúci ukrajinský skladateľ Myroslav Skoryk
Hanna Savchyn Accordion ansamble as an object of scientific research in the context of the folk-instrumental arts of Ukraine (Lviv Region)   Accordion ansamble as an object of scientific research in the context of the folk-instrumental arts of Ukraine (Lviv Region)  
Mgr. art. Anabela Sládek ArtD. Digital Image - a New Form in Art and Education Digitálny obraz - nová matrica vo výtvarnom vzdelávaní Digital Image - a New Form in Art and Education Digitálny obraz - nová matrica vo výtvarnom vzdelávaní
PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD. The Musical artefact – possible instrument off education  Hudobný artefakt – možný prostriedok vzdelávania The Musical artefact – possible instrument off education  Hudobný artefakt – možný prostriedok vzdelávania
doc. István Szabó (DLA) The historic journey of snare drum in the world of the percussion instruments A kisdob történeti útja az ütőhangszerek világában The historic journey of snare drum in the world of the percussion instruments A kisdob történeti útja az ütőhangszerek világában
Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. Emotion - Process - Creation Emócia - proces - tvorba Emotion - Process - Creation Emócia - proces - tvorba
Mgr. Martina Štěpánová, DiS. Two Preludes by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Dvě preludia Mikaloje Konstantina Čiurlionise Two Preludes by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Dvě preludia Mikaloje Konstantina Čiurlionise
Mgr. Ivana Šůstková Josef Černík – Moravian Regional Composter and Music Folklorist Josef Černík – moravský regionální skladatel a hudební folklorista Josef Černík – Moravian Regional Composter and Music Folklorist Josef Černík – moravský regionální skladatel a hudební folklorista
Ľuboslav Torma, Mgr, DiS. art. The expression of art and music in the scientific literature Expresia umenia a hudby vo vedecko-odbornej spisbe The expression of art and music in the scientific literature Expresia umenia a hudby vo vedecko-odbornej spisbe
dr Krzysztof Uściłowski National and non-national properties of Wojciech Kilar's compositions Krzesany (1974) Narodowe i nie narodowe właściwości kompozycji Wojciecha Kilara "KRZESANY (1974)"  National and non-national properties of Wojciech Kilar's compositions Krzesany (1974) Narodowe i nie narodowe właściwości kompozycji Wojciecha Kilara "KRZESANY (1974)" 
Prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.
Opinions of primary art school teachers on issues of artistic gifts and talent - research results Názory učiteľov základných umeleckých škôl k problematike výtvarného nadania a talentu – výsledky výskumu Opinions of primary art school teachers on issues of artistic gifts and talent - research results Názory učiteľov základných umeleckých škôl k problematike výtvarného nadania a talentu – výsledky výskumu
Assoc. prof. Judit Váradi, PhD. The history dimension of the music pedagogy in Hungary A zenepedagógia történeti dimenziója Magyarországon The history dimension of the music pedagogy in Hungary A zenepedagógia történeti dimenziója Magyarországon
MgA. Kateřina Vašíčková Students of singing – future singers or teachers? Studenti zpěvu – budoucí pěvci nebo učitelé? Students of singing – future singers or teachers? Studenti zpěvu – budoucí pěvci nebo učitelé?
MgA. Alena Vigašová The 25th anniversary of the Ladies´ Chamber Trio Establishment 25. výročie založenia Dámskeho komorného tria The 25th anniversary of the Ladies´ Chamber Trio Establishment 25. výročie založenia Dámskeho komorného tria
Mgr. art. Zazrivá, Zulfizar, PhD., ArtD. Theoretical-interpretional analysis of Sonate for four-hands piano FP 8 by F. Poulenc Teoreticko-interpretačná analýza Sonáty pre štvorručný klavír FP 8 od F. Poulenca Theoretical-interpretional analysis of Sonate for four-hands piano FP 8 by F. Poulenc Teoreticko-interpretačná analýza Sonáty pre štvorručný klavír FP 8 od F. Poulenca

Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in