Stretnutie nad zborovou partitúrou

STRETNUTIE NAD ZBOROVOU PARTITÚROU-Encounters Over the Choral Scores 2021

Stretnutie nad zborovou partitúrou - (13. máj 2021 v Banskej Bystrici)

Stretnutie nad zborovou partitúrou je názov, ktorý nesie medzinárodná súťaž v zborovom dirigovaní organizovaná Katedrou kompozície a dirigovania zboru FMU AU v Banskej Bystrici. Hlavnou myšlienkou tohto, na Slovensku svojho druhu jediného, projektu je inšpiratívne stretnutie mladých profesionálnych i amatérskych dirigentov a prostredníctvom súťaže ( i workshopov) vzájomné obohacovanie sa v rámci zborového umenia.

Medzinárodná súťaž od svojich začiatkov hostí súťažiacich dirigentov nielen zo Slovenska ale aj iných krajín, napr. Čiech, Poľska, Srbska. Jej každoročnou súčasťou sú taktiež vynikajúce zborové telesá, ktoré slúžia ako nácvikové zbory pre II. kolo súťaže, ale aj pre prácu vrámci workshopov. V neposlednom rade vysokú kvalitu súťaže a odborné, objektívne hodnotenie určuje medzinárodná porota, ktorá je zložená z popredných osobností zborového dirigovania, medzi ne napríklad patrí prof. Adam Korzeniowski z Poľska, prof. Tamáš Laknér z Maďarska, Jan Ocetek z Českej Republiky, Milan Kolena zo Slovenska, a samozrejme aj pedagógovia FMU AU – prof. Miroslawa Knapik, Pavol Procházka a iní.

Piaty, jubilejný ročník súťaže, prináša určité zatraktívnenie podujatia v podobe zaujímavých finančných cien pre víťazov a novej kategorizácie súťažiacich. Tým umožňuje väčšiemu počtu uchádzačov zúčastniť sa súťaže.

Garantom medzinárodnej dirigentskej súťaže je prof. Štefan Sedlický, dirigent niekoľkých špičkových slovenských zborových telies a zároveň pedagóg na Fakulte múzických umení Akadémie umení. Akadémia umení je spolu s Fondom na podporu umenia od počiatkov súťaže jej hlavným organizátorom i poskytovateľom financií a priestorov.

Encounters Over the Choral Scores 2020 May 13, 2021 in Banská Bystrica

Encounters over the Choral Scores is the name carried by the international competition in choir conducting organized by the Department of Composition and Choir Conducting of the Faculty of Performnig Arts, Academy of Arts in Banská Bystrica. The main idea of this exceptional project – one of its kind in Slovakia, is to unite young and inspired professional, as well as non-professional, conductors, and to enable the enrichment of their experience in Choral Art through participating in our competition and workshops.

Since its first year, the international competition has not only hosted a large amount of competing conductors from Slovakia, but has also welcomed and promoted the participation of those from other countries, mainly from the Czech Republic, Poland, and Serbia. Every year, we are hosting a number of excellent choirs, which assist the participants in rehearsing for the second round of the competition, and at the same are available during the workshops. Furthermore, it is the international jury, composed of leading personalities in choir conducting, that determines objective evaluation of participants‘ performance. Among the jury members are such professionals as Prof. Adam Korzeniowski from Poland, Prof. Tamáš Laknér from Hungary, Jan Ocetek from the Czech Republic, Milan Kolena from Slovakia, and, naturally, the faculty members from the Academy of Arts in Banská Bystrica – Prof. Miroslawa Knapik, Pavol Procházka, and others.

The fifth – jubilee year of the competition offers several improvements which we believe make it more attractive. One of the novelties is interesting financial awards for the winners, another one is the opportunity for more conductors to participate in our competition, due to a brand new categorization of participants, which we are introducing this year.

Prof. Štefan Sedlický, who is the guarantor of the international conducting competition, conducts and leads several top Slovak choirs, and, at the same time, is a faculty member of the organizing institution – Faculty of Performing Arts of the Academy of Arts. Since the very beginning of the competition, it has been the Academy of Arts, along with the Arts Fund, who have acted as the organizing institutions and the providers of finance and the premises for the Encounters over the Choral Scores.

Prihláška

Propozície

 

Application

The competition regulations


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in