cartoon porn movies
porn cartoon
cartoon porn tube

Fakulta múzických umení

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka Štúdium Doplňujúce pedagogické štúdium
Doplňujúce pedagogické štúdium

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR - sekcie regionálneho školstva podľa paragrafu 42 ods. 2 písm. e ) zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch má akreditovaný program doplňujúceho pedagogického štúdia.

Doplňujúce pedagogické štúdium v dennej a externej forme pre absolventov prvého stupňa a druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Kompozícia na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na strednej škole a základnej umeleckej škole.

Doplňujúce pedagogické štúdium v dennej a externej forme pre absolventov prvého stupňa a druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Interpretačné umenie na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na strednej škole a základnej umeleckej škole.


Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na základnom a strednom stupni hudobného vzdelávania v špecializáciách:

 • v hre na sláčikových nástrojoch (husle, viola, violončelo, kontrabas),
 • v hre na dychových nástrojoch (priečna flauta, klarinet, hoboj, fagot, trúbka, saxofón, lesný roh,   pozauna, tuba, flauta ),
 • v hre na klávesových nástrojoch (klavír, akordeón, keyboard),
 • v hre na strunových nástrojoch (cimbal, gitara, basová gitara),
 • v hre na bicích nástrojoch (jazzová a vážna hudba),
 • v zborovom a orchestrálnom dirigovaní,
 • v speve
 • v teoretických hudobných predmetov.

 

Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov – kompozícia a teoretické hudobné predmety.

 • Začiatok štúdia od februára 2017. Prihláseným uchádzačom zašleme ďalšie náležitosti k štúdiu.
 • Termín podania prihlášky: do 31. 01. 2017
 • Začiatok prvého roka štúdia február 2017, ukončenie prvého roka júl 2017

 

 

 • Poplatok  za dennú a externú formu štúdia je: 600 € (za jeden  rok)
 • do 31. 01. 2017 – uhradiť 300 €
 • do 30. 04. 2017 – uhradiť 300 €
 • Poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu.

 

 

Názov účtu adresáta:  Podnikateľská činnosť Akadémia umení v B. Bystrici
Peňažný ústav: Štátna pokladnica 
IBAN: SK09 8180 0000 0070 0006 7872 
BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 20111 
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

- Prihláška na štúdium:

Uchádzači o dennú a externú formu štúdia, ktorí v súčasnosti študujú na FMU vyplnia prihlášku – príloha č. 1. a doručia vyplnenú, podpísanú s priloženým potvrdením o zaplatení prvej úhrady.

- Uchádzači o dennú a externú formu štúdia, ktorí v minulosti ukončili štúdium na FMU, alebo študovali na inej vysokej škole (študijný odbor Hudobné umenie) vyplnia prihlášku tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium magisterské – druhý stupeň 09/2013. Nepožadujeme vypĺňať Výpis výsledkov štúdia. Do prihlášky vložiť – štruktúrovaný životopis, potvrdenie o zaplatení prvej úhrady.

- Adresa: Fakulta múzických umení, študijné oddelenie, J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica 
- Informácie Vám poskytneme na študijnom oddelení FMU,

Telefón: 048 4320 214,  e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Prihláška

 

porno rokettube escort