O katedre

Katedra dychových nástrojov

Pedagógovia Katedry dychových nástrojov zabezpečujú vzdelávanie hlavných študijných predmetov (hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, pozaune, tube a bicích nástrojoch). V minulosti katedru profilovali významné osobnosti hudobného života: doc. Kamil Roško, doc. Ján Martanovič, prof. Arnošt Bourek, prof. MgA. Václav Kunt, doc. Jozef Gašparovič, doc. Jozef Illéš, doc. Margita Gromová. V súčasnosti na katedre pôsobia renomovaní pedagógovia a umelci: prof. Alexander Stepanov,CSc., doc. Mgr. Juraj Bartoš, doc. István Szabó, DLA., Mgr.art. Ronald Šebesta, ArtD., doc. Mag. art. Ivica Gabrišová, ArtD., Mgr. art. Milan Oravec, ArtD., Mgr.art. Marek Pastírik, ArtD., Mgr. art. Albert Hrubovčák, ArtD., Mgr.art. Igor Fábera, ArtD. a Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD., ktorý je zároveň vedúcim katedry. Z odborných predmetov sa okrem hry na hudobnom nástroji vyučuje štúdium orchestrálnych partov a hra z listu, komorná hra, dejiny a literatúra nástroja a orchestrálna prax v orchestri FMU. Z výberových predmetov si študenti môžu vybrať Big band a hru na súprave bicích nástrojov. K významným aktivitám členov katedry patrí umelecká činnosť a vedenie majstrovských kurzov doma a v zahraničí. Svoje poznatky prezentujú aj prostredníctvom programu ERASMUS + . V rámci spomínaného programu absolvujú aj študenti zahraničné mobility na vysokých školách v Európe. KDN každoročne organizuje majstrovské interpretačné kurzy s medzinárodnou účasťou. Hosťami boli napr. Pierre Badel(FR) – trúbka, Slawomir Cichor(PL) – trúbka, Renata Penezić(Hr) – flauta, László Borsódy (H) – trúbka.

Log in