O fakulte

O fakulte

     Fakulta múzických umení poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni. Katedry ponúkajú štúdium v hre na hudobných nástrojoch, vokálnej interpretácie, kompozície a dirigovania zboru, ale aj základy v hudobno-teoretickej a filozoficko-estetickej oblasti. Umelecké aj vedecké osobnosti, ktoré garantujú výchovno-vzdelávací proces, pripravujú študentov na umeleckú aj pedagogickú dráhu. Súčasťou študijného procesu je aj aktívne pôsobenie v rôznych komorných zoskupeniach, v komornom orchestri, opernom štúdiu a miešanom speváckom zbore. Individuálne aj kolektívne formy umeleckej prezentácie študentov sa aktívne podieľajú nielen na formovaní kultúrneho profilu mesta, ale poskytujú vystúpenia na mnohých vernisážach, literárnych večeroch či iných netradičných umeleckých formách a podujatiach. Hudba bola a aj v súčasnom meniacom sa svete ostáva neopakovateľnou a výnimočnou oázou poznania a kultúrnosti.

     Fakulta múzických umení vznikla v regióne stredného Slovenska ako súčasť Akadémie umení v meste Banská Bystrica. Po dvadsiatich rokoch svojej existencie reprezentuje umeleckú vysokoškolskú inštitúciu, ktorej podoba a zameranie sa stali neodmysliteľnou súčasťou slovenskej kultúry. Na fakulte v uplynulom období pôsobilo a aj v súčasnosti pôsobí a vyučuje niekoľko popredných slovenských i zahraničných umelcov a pedagógov s bohatými skúsenosťami. Ich mená sú trvalo zapísané aj v aktuálne sa meniacich personálnych zoznamoch jednotlivých katedier.

     Fakulta múzických umení sa rozvíja aj na základe spolupráce s renomovanými vzdelávacími pracoviskami, uskutočňuje dlhodobé programy spolupráce na báze viacerých domácich i zahraničných projektov – s partnerskými inštitúciami v Poľsku, Českej republike, v Taliansku, vo Francúzsku, v Maďarsku, Rusku i Rakúsku.

     Fakulta múzických umení poskytuje nadaným mladým ľuďom širokú škálu študijných možností i stimulov pri hľadaní aj nachádzaní budúceho uplatnenia v súčasnom náročne štruktúrovanom, hodnotovo diferencovanom, ale otvorenom a slobodnom svete.

     Slová Victora Huga sú najlepším sloganom hudobnej stratégie, ktorými nás nabáda, aby sme naplno s hudbou žili a nezomreli s hudbou v sebe. Pretože k hudbe nepotrebujeme ani tak sluch ako srdce.

Log in