Programové rady

Programové (spoločné) rady FMU AU

 V rámci procesov zabezpečovania kvality programová rada plní najmä tieto úlohy:

 • pripravuje návrh nového študijného programu
 • pripravuje návrh na úpravu študijného programu
 • pripravuje návrh na zrušenie študijného programu
 • pripravuje návrh na posúdenie súladu študijného programu so štandardmi pre VSK AU BB
 • participuje na príprave dokumentov a žiadostí predkladaných AR AU
 • priebežne monitoruje a hodnotí výučbu a dosahované výsledky v príslušnom študijnom programe
 • participuje na príprave správy o plnení štandardov kvality študijného programu
 • posudzuje obsahovú úroveň a kvalitu študijného programu s ohľadom na aktuálny stav poznania, umeleckú a pedagogickú prax v dotknutej oblasti umenia a vzdelávania
 • prerokováva plán rozvoja študijného programu,j) prijíma podnety a sťažnosti vzťahujúce sa k študijnému programu z interného a externého prostredia
 • participuje na príprave plánu nápravných opatrení pri opatreniach na odstránenie nedostatkov, ktoré uložila AR AU
 • sleduje a vyhodnocuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
 • vyjadruje sa ku komplexným problémom, ktoré pri životnom cykle študijných programov vznikajú
 • prijíma návrhy na témy záverečných prác (školiteľov) a schvaľuje ich
 • je diskusnou platformou na riešenie otvorených otázok súvisiacich s kvalitou a rozvojom študijného programu
 • plní ďalšie úlohy spojené so zabezpečením kvality študijného programu v zmysle vnútorných predpisov AU

V prípade, že je to optimálne a efektívne, je možné zastrešiť viaceré študijné programy jednou spoločnou programovou radou (SPR).

 V rámci procesov zabezpečovania kvality programová rada plní najmä tieto úlohy:

 • pripravuje návrh nového študijného programu
 • pripravuje návrh na úpravu študijného programu
 • pripravuje návrh na zrušenie študijného programu
 • pripravuje návrh na posúdenie súladu študijného programu so štandardmi pre VSK AU BB
 • participuje na príprave dokumentov a žiadostí predkladaných AR AU
 • priebežne monitoruje a hodnotí výučbu a dosahované výsledky v príslušnom študijnom programe
 • participuje na príprave správy o plnení štandardov kvality študijného programu
 • posudzuje obsahovú úroveň a kvalitu študijného programu s ohľadom na aktuálny stav poznania, umeleckú a pedagogickú prax v dotknutej oblasti umenia a vzdelávania
 • prerokováva plán rozvoja študijného programu,j) prijíma podnety a sťažnosti vzťahujúce sa k študijnému programu z interného a externého prostredia
 • participuje na príprave plánu nápravných opatrení pri opatreniach na odstránenie nedostatkov, ktoré uložila AR AU
 • sleduje a vyhodnocuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
 • vyjadruje sa ku komplexným problémom, ktoré pri životnom cykle študijných programov vznikajú
 • prijíma návrhy na témy záverečných prác (školiteľov) a schvaľuje ich
 • je diskusnou platformou na riešenie otvorených otázok súvisiacich s kvalitou a rozvojom študijného programu
 • plní ďalšie úlohy spojené so zabezpečením kvality študijného programu v zmysle vnútorných predpisov AU

V prípade, že je to optimálne a efektívne, je možné zastrešiť viaceré študijné programy jednou spoločnou programovou radou (SPR).

→ SPR INTERPRETAČNÉ UMENIE

 
→ SPOLOČNÁ PROGRAMOVÁ RADA
     PRE BAKALÁRSKY A MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM INTERPRETAČNÉ UMENIE

     predseda: prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

     členovia:  doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD. (f.m.prof.)
                     prof. Marián Lapšanský 
                     Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
                     doc. Klaudia Racic Derner, ArtD.
                     prof. Mgr. art. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                     MgA. Zuzana Kadlčíková (externé strany - SND)
                     Mgr. art. Lucia Potokárová (externé strany – Štátna filharmónia Košice)
                     Mária Bohačová (študentka)
                     Bc. Joanna Wicik (študentka - 2. roč. Mgr.)
                     doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                     Zuzana Bedecsová (tajomník)

→ SPR KOMPOZÍCIA

 
→ SPOLOČNÁ PROGRAMOVÁ RADA
     PRE BAKALÁRSKY A MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM KOMPOZÍCIA

     predseda: doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. (f. m. prof.)

     členovia:  prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D
                     prof. PaedDr. MgA. Mgr. Vojtech Didi
                     doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.
                     doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.
                     Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD. (RTVS)
                     Mgr. art Lucia Potokárová, (riaditeľka Štátna filharmónia Košice)
                     prof. Mgr. art.  Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                     Mgr. Erik Snopko (2. roč. bc. stupňa, absolvent univerzity v Zlíne)
                     Bc. Norbert Nehez (študent)
                     doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                     Zuzana Bedecsová (tajomník)

→ SPR HUDOBNÉ UMENIE

 
→ SPOLOČNÁ PROGRAMOVÁ RADA
     PRE DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM HUDOBNÉ UMENIE V DENNEJ AJ EXTERNEJ FORME

     predseda: prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

     členovia:  doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. (f.m.prof.)
                     prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. 
                     prof. Mgr. art. Marián Lapšanský 
                     prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi 
                     doc. Mgr. art. Peter Špilák, PhD., ArtD. 
                     doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. 
                     doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD. (f.m.prof.) 
                     doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
                     doc. Mgr. art. Klaudia Racic Derner, ArtD. 
                     Mgr. Lucia Potokárová (Štátna filharmónia Košice)
                     Mgr. art. Zuzana Kadlčíková (SND)
                     prof. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                     Mgr. Jakub Laco, 3. roč. ArtD. štúdia,
                     Mgr. art. Veronika Veverková 3. roč. ArtD. štúdia s preukázateľnými výsledkami v oblasti tvorivej činnosti.
                     doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                     Zuzana Bedecsová (tajomník)

 

 

 

Log in