Štúdium

Štúdium

Štúdium

ZRUŠENÉ/ Dodatočné prijímacie skúšky

Dodatočné prijímacie skúšky na akademický rok 2020/2021 (bakalárske štúdium)
Dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vyhlasuje dodatočné prijímacie skúšky na akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Umenie – študijný program Interpretačné umenie:

 • Modul: klávesové nástroje akordeón
 • Modul: strunové nástroje viola, husle, violončelo, kontrabas
 • Modul: dychové nástroje klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna, tuba, hoboj, bicie nástroje

Termín podania elektronickej prihlášky do 23. 03. 2020
Prihlásení uchádzači dostanú písomné vyrozumenie a pozvánku s termínom prijímacej skúšky. Predpokladaný termín dodatočných PS je 9. a 10. 4. 2019.

Elektronická prihláška na štúdium:
Uchádzač o štúdium na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje vyplnením elektronickej prihlášky, následne prihlášku vytlačí a s prílohami poštou zašle v stanovenom termíne na fakultu.
Bližšie informácie, návod a možnosti, ako podať elektronickú prihlášku získate na webových stránkach https://fmu.aku.sk/sk/studium/prijimacie-konanie
Bližšie informácie: študijné oddelenie

Prihlásení uchádzači dostanú písomné vyrozumenie a pozvánku s termínom prijímacej skúšky. Predpokladaný termín dodatočných PS je 6. až 8. 4. 2020.

Výsledky prijímacích skúšok 2020/2021

Rozhodnutie Prijímacej komisie o prijatí a neprijatí na bakalárske štúdium v akademickom roku 2020/2021

Študijné programy:  Interpretačné umenie, Kompozícia

Kód uchádzača         Body spolu                prijatý -neprijatý                 

1 /DN                          28,5                             prijatý

4 /DN                          16,5                             neprijatý

5 /DN                          17,5                             neprijatý

6 /DN                          28                                prijatý

7 /DN                          23                                neprijatý pre nedostatok miesta

8 /DN                          19                                prijatý

9 /DN                          21,5                             prijatý

10/ DN                        28,5                             prijatý

11 /DN                        26,5                             prijatý

12 /DN                        27,5                             prijatý

14 /DN                        22                                prijatý

15 /DN                        24,5                             prijatý

16 /DN                        25,5                             prijatý

2 /KN                          22,5                            prijatý

3 /KN                          24                               prijatý

5 /KN                         21                               prijatý

6 /KN                          18                               neprijatý

7 /KN                          23                               prijatý

8 /KN                          17,5                            neprijatý

9 /KN                          23                               prijatý

10/ KN                        26,5                            prijatý

Kód uchádzača         Body spolu               prijatý -neprijatý     

2/ SN                          23                               prijatý

3/ SN                          23,5                            prijatý

4/ SN                          14                               neprijatý

5 /SN                          23                               prijatý

6 /SN                          28,5                            prijatý

7 /SN                          23                               prijatý

8/ SN                          25,5                            prijatý

10/ SN                        25                               prijatý

12 /SN                        24,5                            prijatý

13 /SN                        25                               prijatý

14 /SN                        22,5                            prijatý

1/ KO                          23                               prijatý

2/ KO                          4                                 neprijatý

3/ KO                          21                               prijatý

5/ KO                          28,5                            neprijatý

6/ DZ                          25                               prijatý

1/VI                            23,5                            prijatý

2/VI                            13,5                            neprijatý

4/VI                            26                               prijatý

5/VI                            18                               neprijatý

6/VI                            19,5                            prijatý

7/VI                            23,5                            prijatý

8/VI                            22,5                            prijatý

9/VI                            28,5                            prijatý

Kód uchádzača         Body spolu                prijatý -neprijatý     

10/VI                          11                               neprijatý

11/VI                          24                               prijatý 

1/MS                           22,5                            prijatý

2/MS                           19,5                            prijatý

4/MS                           22                               prijatý

5/MS                           25                               prijatý

7/MS                           10                               neprijatý

9/MS                           10,5                            neprijatý

10/MS                         25,5                            prijatý

11/MS                         21,5                            prijatý

Magisterské štúdium - Interpretačné umenie

 • Študijný odbor: Umenie
 • Forma štúdia: denná – 2 roky/4 semestrov
 • Študijný program: Interpretačné umenie
 • Garant študijného programu: prof. Mgr. art. Zuzana Niederdorfer, ArtD.

V magisterskom štúdiu sa predpokladá, že študent druhého stupňa je absolventom prvého stupňa vysokoškolského študijného programu uskutočňovaného v študijnom odbore Hudobné umenie. Štúdium v študijnom odbore Hudobné umenie sa zameriava na individuálne rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti hudobnej tvorby, reprezentované umeleckým dielom. Nosné odborné témy jadra znalostí magisterského študijného programu Interpretačné umenie sú viazané na oblasť hudobnej interpretácie.

Absolvent počas štúdia získa schopnosť samostatne interpretovať hudobné dielo, pričom pokračuje v získavaní širokého rozpätia kreatívnych a praktických skúseností v oblasti hudobného umenia.

Získa teoretické vedomosti a schopnosti umožňujúce reflektovať hudobné dielo, jeho kompozično-technický tvar, relevantné estetické a vývojové súvislosti.


Absolvent magisterského štúdia študijného programu Interpretačné umenie v študijnom odbore hudobné umenie samostatne tvorí a podáva umelecký výkon, vyplývajúci z absolvovaného študijného programu.
Absolvent počas štúdia získal schopnosti:
· nachádzať a prezentovať vlastné interpretačné riešenia problémov pri naštudovaní a realizácii závažných hudobných diel
· analyzovať a interpretovať náročné a závažné umelecké diela
· interpretovať náročné a závažné hudobné umelecké diela
· prezentovať umelecky originálne a efektívne riešenia v oblasti hudobnej interpretácie
· aktívne vytvárať umelecké projekty zamerané na špecifické problémy realizácie hudobného diela

Teoretická diplomová práca v nadväznosti na absolvovaný študijný program, umelecký výkon (hudobná interpretácia) – verejná prezentácia recitálu dokumentovaného audio nahrávkou (obhajoba diplomovej práce a umeleckého výkonu).


Absolvent má možnosť uplatnenia v náročnej pracovnej činnosti, ktorú môže vykonávať:
ako sólový hráč/spevák, dirigent zboru, člen komorných zoskupení, ako pracovník kultúrnych zariadení vo vedúcich funkciách, ako dramaturg v orchestroch, hudobných divadlách a masmédiách, publicista po doplnení si potrebnej kvalifikácie ako učiteľ odborných predmetov v základnom a strednom umeleckom školstve riadiacej a organizačnej činnosti v inštitúciách umenia a kultúry

Bakalárske štúdium - Kompozícia

 • Študijný odbor: Umenie
 • Forma štúdia: denná – 3 roky/6 semestrov
 • Študijný program: Kompozícia
 • Garant študijného programu: prof. Juraj Filas

V prvom stupni bakalárskeho štúdia sa predpokladá, že uchádzač o štúdium absolvoval základné a stredné odborné hudobné vzdelanie. Štúdium v študijnom odbore Hudobné umenie sa zameriava na individuálne rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti hudobnej tvorby, reprezentované umeleckým dielom. Základným predpokladom úspešného štúdia je talent, ktorého mieru FMU AU zhodnotí v rámci prijímacieho konania formou talentovej skúšky.
Nosné odborné témy jadra znalostí bakalárskeho študijného programu Kompozícia sú viazané na oblasť hudobnej tvorby. Absolvent počas štúdia získa schopnosť vytvoriť hudobné umelecké dielo, pričom získa široké rozpätie kreatívnych a praktických skúseností v oblasti hudobného umenia. Získa teoretické vedomosti a schopnosti k pochopeniu podstatných faktov, pojmov, princípov, ktoré úzko súvisia s hudobným umením. Tieto vedomosti samostatne uplatňuje pri analýzach a tvorbe hudobných diel spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí jeho špecializácie.


Absolvent prvého stupňa študijného programu Kompozícia počas štúdia získa teoretické a praktické poznatky v oblasti hudobnej kompozície, zvláda ich použitie pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa. Získa prehľad o historických a súčasných podobách hudobného umenia. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik hudobného diela. Absolvent počas štúdia získa
- schopnosť vytvoriť hudobné umelecké dielo
- široké rozpätie kreatívnych a praktických zručností v oblasti hudobného umenia
- interpersonálne skúsenosti súvisiace s tímovou prácou
- vedomosti a schopnosť pochopenia podstatných faktov, pojmov, princípov a teórie, ktoré sa vzťahujú k hudobnému umeniu, tieto vedomosti a schopnosti vie použiť pri analýze a tvorbe hudobných diel spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí
- vedomosti v oblasti dejín hudobného umenia
- praktické vedomosti, schopnosti a zručnosti v oblasti tvorby hudobného diela
Absolvovaný študijný program ukončí študent umeleckým dielom – vytvorenie autorského hudobného diela dokumentovaného partitúrou, DVD nahrávkou a textovou prílohou a vypracuje záverečnú bakalársku teoretickú prácu (obháji umelecký výkon a teoretickú prácu). Štátna skúška z oblasti historicko-teoretických aspektov hudobného vývoja.


Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Kompozícia sú osobnosťami, ktoré sa na základe získaných schopností a vedomostí uplatnia v praxi ako skladatelia, hudobní aranžéri, aktívni pracovníci kultúrnych inštitúcií alebo organizácií, hudobní dramaturgovia v orchestroch, divadlách, pedagogickí pracovníci na základných umeleckých školách a konzervatóriách, ako redaktori v rozhlase, televízii, v odborných hudobných časopisoch, zorientovaní v základoch modernej technológie v oblasti notografie a počítačových programov.

Bakalárske štúdium - Interpretačné umenie

 • Študijný odbor: Umenie
 • Forma štúdia: denná – 3 roky/6 semestrov
 • Študijný program: Interpretačné umenie
 • Garant študijného programu: Mgr. art. Zuzana Niederdorfer, ArtD.

V prvom stupni bakalárskeho štúdia sa predpokladá, že uchádzač o štúdium absolvoval základné a stredné odborné hudobné vzdelanie. Štúdium v študijnom odbore Hudobné umenie sa zameriava na individuálne rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti hudobnej interpretácie. Základným predpokladom úspešného štúdia je talent, ktorého mieru FMU AU zhodnotí v rámci prijímacieho konania formou talentovej skúšky.

Nosné odborné témy jadra znalostí bakalárskeho študijného programu Interpretačné umenie sú viazané na oblasť hudobnej interpretácie. Absolvent počas štúdia získa schopnosť interpretovať umelecké dielo, pričom získa široké rozpätie kreatívnych a praktických skúseností v oblasti hudobného umenia. Získa teoretické vedomosti a schopnosti k pochopeniu podstatných faktov, pojmov, princípov, ktoré úzko súvisia s hudobným umením. Tieto vedomosti samostatne uplatňuje pri analýzach a interpretácii hudobných diel spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí jeho špecializácie.


Absolvent prvého stupňa študijného programu Interpretačné umenie počas štúdia získa teoretické a praktické poznatky v oblasti hudobného umenia, zvláda ich použitie pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa. Získa prehľad o historických a súčasných podobách hudobného umenia. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre interpretáciu hudobného diela. Integruje vedomosti a schopnosti do spôsobilostí, vyplývajúcich z absolvovaného študijného programu: interpersonálne, súvisiace s tímovou prácou, tvorivé a praktické.
Náplň študijného programu predurčuje absolventa aktívne komunikovať najmenej v jednom cudzom jazyku.

Absolvent počas štúdia získa schopnosť umelecky interpretovať hudobné umelecké dielo,
široké rozpätie kreatívnych a praktických zručností v oblasti hudobného umenia a zároveň získa vedomosti a schopnosť pochopenia podstatných faktov, pojmov, princípov a teórie, ktoré sa vzťahujú k hudobnému umeniu.

Absolvovaný študijný program ukončí študent umeleckým výkonom (hudobná interpretácia) – verejná prezentácia polorecitálu dokumentovaného audio nahrávkou a vypracuje záverečnú bakalársku teoretickú prácu (obhaji umelecký výkon a teoretickú prácu). Štátna skúška z oblasti historicko-teoretických aspektov hudobného vývoja.


Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Interpretačné umenie sú osobnosťami, ktoré sa na základe získaných schopností a vedomostí uplatnia v praxi ako interpreti (sóloví hráči/speváci, dirigenti zboru, komorní hráči), hudobní aranžéri, aktívni pracovníci kultúrnych inštitúcií alebo organizácií, hudobní dramaturgovia v orchestroch, divadlách, pedagogickí pracovníci na základných a stredných umeleckých školách.

Magisterské štúdium - Kompozícia

 • Študijný odbor: Umenie
 • Forma štúdia: denná – 2 roky/4 semestrov
 • Študijný program: Kompozícia
 • Garant študijného programu: prof. Juraj Filas

V druhom stupni magisterského štúdia sa predpokladá, že študent druhého stupňa je absolventom prvého stupňa vysokoškolského študijného programu uskutočňovaného v študijnom odbore Hudobné umenie. Štúdium v študijnom odbore Hudobné umenie sa zameriava na individuálne rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti hudobnej tvorby, reprezentované umeleckým dielom.
Nosné odborné témy jadra znalostí magisterského študijného programu Kompozícia sú viazané na oblasť hudobnej tvorby.

Samostatne tvorí hudobné umelecké dielo, pričom pokračuje v získavaní širokého rozpätia kreatívnych a praktických skúseností v oblasti hudobného umenia. Získa teoretické vedomosti a schopnosti umožňujúce reflektovať hudobné dielo, jeho kompozično-technický tvar, relevantné estetické a vývojové súvislosti


Absolvent magisterského štúdia študijného programu Kompozícia v študijnom odbore hudobné umenie je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie. Samostatne tvorí a podáva umelecký výkon, vyplývajúci z absolvovaného študijného programu.

Absolvent počas štúdia získal schopnosti:
· nachádzať a prezentovať vlastné tvorivé riešenia problémov pri tvorbe hudobných diel
· analyzovať náročné a závažné umelecké diela
· vytvoriť náročné a závažné hudobné umelecké diela
· počas štúdia získal vedomosti v oblasti hudobnej tvorby umožňujúce reflektovať hudobné dielo, jeho kompozično-technický tvar, relevantné estetické a vývojové súvislosti

Teoretická diplomová práca v nadväznosti na absolvovaný študijný program, umelecké dielo – vytvorenie autorského hudobného diela väčšieho rozsahu a závažnosti dokumentovaného partitúrou.
(obhajoba diplomovej práce a umeleckého diela)


Absolvent má možnosť uplatnenia v náročnej pracovnej činnosti, ktorú môže vykonávať:
- ako skladateľ a hudobný aranžér, ako pracovník kultúrnych zariadení vo vedúcich funkciách, ako dramaturg v orchestroch, hudobných divadlách a masmédiách, teoretik a publicista
- po doplnení si potrebnej kvalifikácie ako učiteľ odborných predmetov v základnom a strednom umeleckom školstve
- riadiacej a organizačnej činnosti v inštitúciách umenia a kultúry
- ako redaktori v rozhlase, televízii, v odborných hudobných časopisoch, zorientovaní v základoch modernej technológie v oblasti notografie a počítačových programov.
- v pedagogickej praxi predovšetkým na stredných a vysokých umeleckých školách, pôsobenie v rámci širšej spolupráce s hudobnými inštitúciami, profesionálnymi hudobnými telesami

Doktorandské štúdium - Interpretačné umenie

 • Študijný odbor: 8211 Hudobné umenie
 • Forma štúdia: denná – 3 roky,
 • Forma štúdia: externá – 4 roky
 • Študijný program: Interpretačné umenie
 • Garant študijného programu: prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.

Štúdium v doktorandskom študijnom programe Interpretačné umenie je zamerané na individuálne rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti hudobnej interpretácie, ktorá je reprezentovaná umeleckým dielom najvyššej náročnosti. Nosné odborné témy jadra znalostí doktorandského študijného programu sú viazané na špecifiká magisterského študijného programu Interpretačné umenie alebo sú ekvivalentom v predmetnom študijnom odbore hudobné umenie. Budúci absolvent doktorandského štúdia musí preukázať schopnosť interpretovať umelecké dielo, ktorého prezentácia je prínosom v odbore hudobné umenie.

K témam jadra programu patria špecializované poznatky v disciplínach predmetovej umeleckej špecializácie v rámci povinných predmetov, ktoré dopĺňajú jednotky povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov. Jadro študijného programu tvoria študijné predmety, ktoré podporujú rozvoj profilovej špecializácie Hra na hudobnom nástroji/Vokálna interpretácia/Dirigovanie zboru. Ide o predmety štátnych záverečných skúšok, pričom dizertačná skúška zahŕňa predmety Teóriu umeleckej kultúry, Komplexnú analýzu skladieb a Obhajobu umeleckého výkonu a časti teoretickej práce.

Podmienkou absolvovania doktorandského štúdia je dizertačná umelecká prezentácia hudobného diela a vypracovanie vedeckej dizertačnej práce obsahujúcej hudobno-teoretické, estetické a historické východiská súvisiace s umeleckým hudobno-interpretačným projektom.
V rámci absolvovania dizertačnej skúšky doktorand predloží svoju umeleckú koncepciu dizertačnej práce a obháji verejne prezentovaný umelecký výkon.
V závere štúdia doktorand obháji svoj umelecký výkon – recitál väčšieho rozsahu, dokumentovaný audio nahrávkou CD alebo DVD a obháji vedeckú prácu.


Absolvent doktorandského študijného programu Interpretačné umenie prezentuje svoju umeleckú činnosť a podieľa sa na formovaní súčasných trendov a koncepcií v oblasti umeleckej interpretácie. Interpretuje hudobné diela najvyššieho stupňa náročnosti z hľadiska zložitosti a psychickej záťaže umeleckej interpretácie.

Absolvent doktorandského študijného programu disponuje schopnosťou samostatnej tvorivej umeleckej činnosti, hlbokými znalosťami z oblasti umenia, filozofie a schopnosťou reflektovať širšie historické a kultúrne súvislosti. Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia je všestrannou umeleckou tvorivou osobnosťou, ktorá prispieva k riešeniam problémov v oblasti hudobnej interpretácie a jej výskumu, prináša nové podnety v oblasti hudobného umenia, dokáže tvorivo aplikovať výsledky umeleckého výskumu vo vlastnej tvorivej práci a pedagogickej praxi a je schopná interpretovať hudobné diela vrcholnej náročnosti na medzinárodnej úrovni. Pozná právne, etické a spoločenské stránky umeleckej a vedeckej práce.


Absolvent doktorandského študijného programu Interpretačné umenie sa môže uplatniť ako koncertný umelec/dirigent, sólista, komorný hráč/spevák, v profesionálnych umeleckých telesách, súboroch, speváckych zboroch ako dirigent (dirigovanie zboru) a multimédiách v medzinárodnom kontexte, ako hudobný aranžér, dramaturg v orchestroch, súboroch, hudobných divadlách.
Z kvalifikácie doktoranda vyplýva mnohostranné uplatnenie: od interpretácie najnáročnejších foriem hudobných diel cez umeleckú činnosť, publikovanie v odbornej tlači, v tvorbe učebných textov, členstvo v profesijných umeleckých radách, komisiách, poradných orgánoch až po pedagogické pôsobenie na vysokoškolských inštitúciách v odbore hudobné umenie a vysokoškolských inštitúciách univerzitného typu s umeleckým zameraním.

Doktorandské štúdium - Kompozícia

 • Študijný odbor: 8211 Hudobné umenie
 • Forma štúdia: denná – 3 roky,
 • Forma štúdia: externá – 4 roky
 • Študijný program: Interpretačné umenie
 • Garant študijného programu: prof. Juraj Filas

Štúdium v doktorandskom študijnom programe Kompozícia je zamerané na individuálne rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti hudobnej tvorby, ktorá je reprezentovaná umeleckým dielom najvyššej náročnosti. Nosné odborné témy jadra znalostí doktorandského študijného programu Kompozícia sú viazané na špecifiká magisterského študijného programu Kompozícia alebo ekvivalentom v predmetnom študijnom odbore hudobné umenie. Budúci absolvent doktorandského štúdia musí preukázať schopnosť vytvoriť umelecké dielo, ktorého prezentácia je prínosom v odbore hudobné umenie.

K témam jadra programu patria špecializované poznatky v disciplínach predmetovej umeleckej špecializácie v rámci povinných predmetov, ktoré dopĺňajú jednotky povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov. Jadro študijného programu tvoria študijné predmety, ktoré podporujú rozvoj profilovej špecializácie Kompozícia. Ide o predmety štátnych záverečných skúšok, pričom dizertačná skúška zahŕňa predmety Teóriu umeleckej kultúry, Komplexnú analýzu skladieb a Obhajobu umeleckého výkonu a časti teoretickej práce.
Cieľom štúdia je schopnosť prezentácie umeleckého hudobno-kompozičného projektu, ktorý prináša nové poznatky a impulzy v oblasti rozvoja hudobného umenia v medzinárodnom kontexte.

Podmienkou absolvovania doktorandského štúdia je dizertačná umelecká prezentácia hudobného diela a vypracovanie vedeckej dizertačnej práce obsahujúcej hudobno-teoretické, estetické a historické východiská súvisiace s umeleckým projektom.
V rámci absolvovania dizertačnej skúšky doktorand predloží svoju umeleckú koncepciu dizertačnej práce a obháji verejne prezentované umelecké dielo.
V závere štúdia doktorand obháji svoj umelecký výkon – dielo väčšieho rozsahu, dokumentovaný audio nahrávkou CD alebo DVD a obháji vedeckú prácu.


Absolvent doktorandského študijného programu Kompozícia prezentuje svoju umeleckú činnosť a podieľa sa na formovaní súčasných trendov a koncepcií v oblasti autorskej tvorby. Komponuje hudobné diela najvyššieho stupňa náročnosti, disponuje schopnosťou samostatnej tvorivej umeleckej činnosti, hlbokými znalosťami z oblasti umenia, filozofie a schopnosťou reflektovať širšie historické a kultúrne súvislosti. Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia je všestrannou umeleckou tvorivou osobnosťou, ktorá prispieva k riešeniam problémov v oblasti hudobnej tvorby a jej výskumu, je schopná skúmať a reflektovať tvar a metódy umeleckých diel, vie definovať a zdôvodniť nové prístupy a pohľady na tvorbu a vytvoriť hudobné diela vrcholnej náročnosti. Pozná právne, etické a spoločenské stránky umeleckej a vedeckej práce.


Absolvent doktorandského študijného programu Kompozícia sa môže uplatniť ako hudobný skladateľ, hudobný aranžér, dramaturg v orchestroch, súboroch, hudobných divadlách a masmédiách, ako publicista, teoretik, vysokoškolský pedagóg v odbore hudobné umenie.


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in