Štúdium

Štúdium

Doktorandské štúdium - Hudobné umenie / denné

 • Študijný odbor: Umenie
 • Študijný program: Hudobné umenie
 • Dĺžka štúdia: 3 roky
 • Forma štúdia: denná

 
→  Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

     prof. Marián Lapšanský

→ Spoločná programová rada
     pre doktorandský študijný program Hudobné umenie v dennej aj externej forme:

    predseda: prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

    členovia:  doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof.
                    prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. 
                    prof. Mgr. art. Marián Lapšanský 
                    Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
                    doc. Mgr. art. Peter Špilák, PhD., ArtD. 
                    doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. 
                    doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., univ. prof.
                    doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
                    doc. Mgr. art. Klaudia Račić Derner, ArtD. 
                    Mgr. Lucia Potokárová (Štátna filharmónia Košice)
                    Mgr. art. Zuzana Kadlčíková (SND)
                    prof. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                    Mgr. art. Peter Pláňavský (študent - denné štúdium ArtD.)
                    Mgr. art. Andrea Nemcová (študentka - externé štúdium ArtD.)
                    doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                    Zuzana Bedecsová (tajomník)


Štúdium v doktorandskom študijnom programe Hudobné umenie je zamerané na individuálne rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti hudobnej interpretácie a kompozície, ktorá je reprezentovaná umeleckým dielom najvyššej náročnosti. Nosné odborné témy jadra znalostí doktorandského študijného programu sú viazané na špecifiká študijného programu Hudobné umenie.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu II. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Umenie a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Študijná časť študijného programu doktoranda pozostáva najmä z prednášok, seminárov, z individuálneho štúdia odbornej literatúry a z individuálnej umeleckej prípravy potrebnej z hľadiska zamerania dizertačnej práce a umeleckého výkonu. Štúdium sa realizuje pod vedením školiteľa v súlade s harmonogramom štúdia a ukončuje sa dizertačnou skúškou a dizertačným umeleckým výkonom.

Do 18 mesiacov od začatia štúdia je študent povinný vykonať dizertačnú skúšku, obsahom ktorej sú predmety: Komplexná analýza hudobného diela, Reflexia hudobnej kultúry a Obhajoba umeleckého výkonu a časti písomnej teoretickej práce. Absolvovanie skúšky z teoretických predmetov preveruje úroveň vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré sa od študenta na tomto stupni vzdelávania očakávajú. Ide o vedomosti výrazne špecializované, schopné syntézy a prezentovanie vlastných názorov a postojov k problematike hudobného umenia. Doktorandské štúdium sa končí obhajobou dizertačnej práce, prostredníctvom ktorej absolvent prezentuje schopnosť verbálne zaujať stanovisko k riešenej problematike z oblasti interpretácie a tvorby diela.

Absolvovaním študijného programu Hudobné umenie získa absolvent systematický, ucelený a komplexný súbor kompetencií v špecializovanej oblasti hudobného umenia, ale predovšetkým dospieva k poznaniu a porozumeniu vzťahov v rámci daného odboru a medziodborových vzťahov v rámci príbuzných umeleckých odborov. Hlbšie poznanie širších súvislostí, širokospektrálnych teórií, sofistikovaných metód a postupov v oblasti umenia a vedy je v súlade s modernými tendenciami na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám. Všetky získané vedomosti vie prakticky využiť vo svojej špecializácii s výraznou integráciou získaných vedomostí z iného odborného hudobného zamerania. Absolvent získa komplexné vedomosti, zručnosti a umelecké kompetencie, ktoré bude môcť využiť vo svojej hodnotnej umeleckej praxi, pričom sú implementovateľné do rôznych hudobných zameraní, a vo vzťahu k celospoločenskej podstate umeleckého prostredia dosahovať úspechy ako na národnej, tak i nadnárodnej úrovni. Absolvent doktorandského študijného programu Hudobné umenie:

 • má osvojené adekvátne množstvo vedomostí v oblasti interpretačného umenia, kompozície a teoretických disciplín, a to do takej miery, aby bol schopný dosahovať najvyššie štandardy umeleckej prezentácie a kompozície,
 • bezpečne sa orientuje v aktuálnych otázkach z oblasti hudobnej interpretácie a kompozície, ovláda právne, etické a spoločenské stránky umeleckej aktivity,

 • ovláda charakteristiky štýlových období, rôzne techniky kreatívnych postupov, a reflektuje ich pri tvorbe vlastných interpretačných hodnôt prinášajúcich nové umelecké podnety, čím sa stáva vysoko erudovanou a novátorskou osobnosťou v oblasti hudobného umenia,

 • disponuje praktickými umeleckými zručnosťami na vysokej profesionálnej úrovni a prostredníctvom nich interpretuje a tvorí umelecké diela vrcholnej náročnosti presahujúc národné štandardy,

 • je schopný participovať na výskume, prípadne realizovať výskum v oblasti umenia, autorskej tvorby a interpretácie a vo vybraných oblastiach muzikológie ovláda „umelecký výskum“, dokáže vyvodiť výstižné závery a implementovať navrhované riešenia do vlastnej tvorivej práce, prípadne pedagogickej praxe,

 • má osvojené kompetencie nevyhnutné pre samostatnú umeleckú prácu, štúdium nového repertoáru a originálnu umeleckú interpretáciu a tvorbu v kontexte interkultúrneho prístupu k umeniu,

 • má široký vhľad do príbuzných umeleckých druhov a je schopný reflektovať a vo vlastnej tvorbe realizovať uplatniť medziodborové presahy,

 • na základe poznania tradície a aktuálnych interpretačných trendov dokáže objektívne posúdiť a zhodnotiť vlastnú interpretáciu a tvorbu, je schopný adekvátnej sebareflexie, ktorá vedie k špičkovým výkonom v oblasti hudobnej interpretácie a tvorby,

 • je schopný navrhnúť, identifikovať problémy a nájsť ich tvorivé riešenie v závislosti od dostupných možností,

 • dokáže verbalizovať a verejne komunikovať svoje presvedčenia a zistenia v odbornej diskusii a adekvátne argumentovať na profesionálnej úrovni na odborných umeleckých a umelecko-vedeckých podujatiach s medzinárodnou účasťou, a to najmenej v jednom svetovom jazyku,

 • má osvojené stratégie nevyhnutné pre zvládanie stresových situácií a špecifickej záťaže súvisiacej s prezentáciou vlastnej umeleckej práce pred publikom,

 • disponuje sociálnymi a emocionálnymi kompetenciami, ktoré tvoria predpoklad úspešného pôsobenia na vedúcich pozíciách v umeleckých telesách, inštitúciách, organizáciách a pod.,

 • má osvojené profesijné kompetencie, ktoré mu umožnia podávať špičkové umelecké výkony, vytvárať nadčasové kompozície, odborne pôsobiť v poradných orgánoch, umeleckých radách, súťažných komisiách atď.,

 • je pripravený pôsobiť ako vysokoškolský pedagóg v oblasti hudobného interpretačného umenia alebo kompozície,

 • ovláda princípy tímovej práce a je schopný v oblasti svojho pôsobenia viesť tím spolupracovníkov, a to i medzinárodný.


Absolvent doktorandského štúdia študijného programu Hudobné umenie:

 • získava spôsobilosť na výkon povolania hudobného umelca – interpreta/skladateľa na najvyššej umeleckej úrovni,

 • je schopný samostatne pôsobiť v oblasti interpretačného umenia a kompozície,

 • získava poznatky, spôsobilosti a kompetencie na profesionálne pôsobenie v špičkových umeleckých hudobných telesách, v komorných súboroch, operných súboroch, v umelecko-vzdelávacích inštitúciách,

 • má všetky predpoklady udržiavať kontakt s vývojom hudobného umenia a podieľať sa na procese jeho vývoja, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti hudobnej kultúry a pokračovať vo svojom vlastnom profesionálnom vývoji.Jeho uplatnenie je predovšetkým ako:

 • koncertný umelec, sólista opery alebo prvý sólista v domácom aj v medzinárodnom profesionálnom umeleckom prostredí,

 • profesionálny hudobný skladateľ,

 • komorný hráč v profesionálnych umeleckých telesách, súboroch v domácom aj v medzinárodnom profesionálnom umeleckom prostredí,

 • zborový dirigent,

 • vysokoškolský učiteľ v oblasti hudobného a tanečného umenia,

 • odborník v profesijných umeleckých radách, komisiách, poradných orgánoch.

 

 

Doktorandské štúdium - Hudobné umenie / externé

 • Študijný odbor: Umenie
 • Študijný program: Hudobné umenie
 • Dĺžka štúdia: 4 roky
 • Forma štúdia: externá

 
→  Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

     prof. Marián Lapšanský

→ Spoločná programová rada
     pre doktorandský študijný program Hudobné umenie v dennej aj externej forme:

    predseda: prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

    členovia:  doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof.
                    prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. 
                    prof. Mgr. art. Marián Lapšanský 
                    Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
                    doc. Mgr. art. Peter Špilák, PhD., ArtD. 
                    doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. 
                    doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., univ. prof.
                    doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
                    doc. Mgr. art. Klaudia Račić Derner, ArtD. 
                    Mgr. Lucia Potokárová (Štátna filharmónia Košice)
                    Mgr. art. Zuzana Kadlčíková (SND)
                    prof. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                    Mgr. art. Peter Pláňavský (študent - denné štúdium ArtD.)
                    Mgr. art. Andrea Nemcová (študentka - externé štúdium ArtD.)
                    doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                    Zuzana Bedecsová (tajomník)


Štúdium v doktorandskom študijnom programe Hudobné umenie je zamerané na individuálne rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti hudobnej interpretácie a kompozície, ktorá je reprezentovaná umeleckým dielom najvyššej náročnosti. Nosné odborné témy jadra znalostí doktorandského študijného programu sú viazané na špecifiká študijného programu Hudobné umenie. 
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu II. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Umenie a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Študijná časť študijného programu doktoranda pozostáva najmä z prednášok, seminárov, z individuálneho štúdia odbornej literatúry a z individuálnej umeleckej prípravy potrebnej z hľadiska zamerania dizertačnej práce a umeleckého výkonu. Štúdium sa realizuje pod vedením školiteľa v súlade s harmonogramom štúdia a ukončuje sa dizertačnou skúškou a dizertačným umeleckým výkonom.

Do 24 mesiacov od začatia externého štúdia je študent povinný vykonať dizertačnú skúšku, obsahom ktorej sú predmety: Komplexná analýza hudobného diela, Reflexia hudobnej kultúry a Obhajoba umeleckého výkonu a časti písomnej teoretickej práce. Absolvovaním skúšky z teoretických predmetov preveruje úroveň vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré sa od študenta na tomto stupni vzdelávania očakávajú. Ide o vedomosti výrazne špecializované, schopné syntézy a prezentovanie vlastných názorov a postojov k problematike hudobného umenia. Doktorandské štúdium sa končí obhajobou dizertačnej práce, prostredníctvom ktorej absolvent prezentuje schopnosť verbálne zaujať stanovisko k riešenej problematike z oblasti interpretácie a tvorby diela.

Absolvovaním študijného programu Hudobné umenie získa absolvent systematický, ucelený a komplexný súbor kompetencií v špecializovanej oblasti hudobného umenia, ale predovšetkým dospieva k poznaniu a porozumeniu vzťahov v rámci daného odboru a medziodborových vzťahov v rámci príbuzných umeleckých odborov. Hlbšie poznanie širších súvislostí, širokospektrálnych teórií, sofistikovaných metód a postupov v oblasti umenia a vedy je v súlade s modernými tendenciami na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám. Všetky získané vedomosti vie prakticky využiť vo svojej špecializácii s výraznou integráciou získaných vedomostí z iného odborného hudobného zamerania. Absolvent získa komplexné vedomosti, zručnosti a umelecké kompetencie, ktoré bude môcť využiť vo svojej hodnotnej umeleckej praxi, pričom sú implementovateľné do rôznych hudobných zameraní, a vo vzťahu k celospoločenskej podstate umeleckého prostredia dosahovať úspechy ako na národnej, tak i nadnárodnej úrovni. Absolvent doktorandského študijného programu Hudobné umenie:

 • má osvojené adekvátne množstvo vedomostí v oblasti interpretačného umenia, kompozície a teoretických disciplín, a to do takej miery, aby bol schopný dosahovať najvyššie štandardy umeleckej prezentácie a kompozície,
 • bezpečne sa orientuje v aktuálnych otázkach z oblasti hudobnej interpretácie a kompozície, ovláda právne, etické a spoločenské stránky umeleckej aktivity,

 • ovláda charakteristiky štýlových období, rôzne techniky kreatívnych postupov, a reflektuje ich pri tvorbe vlastných interpretačných hodnôt prinášajúcich nové umelecké podnety, čím sa stáva vysoko erudovanou a novátorskou osobnosťou v oblasti hudobného umenia,

 • disponuje praktickými umeleckými zručnosťami na vysokej profesionálnej úrovni a prostredníctvom nich interpretuje a tvorí umelecké diela vrcholnej náročnosti presahujúc národné štandardy,

 • je schopný participovať na výskume, prípadne realizovať výskum v oblasti umenia, autorskej tvorby a interpretácie a vo vybraných oblastiach muzikológie ovláda „umelecký výskum“, dokáže vyvodiť výstižné závery a implementovať navrhované riešenia do vlastnej tvorivej práce, prípadne pedagogickej praxe,

 • má osvojené kompetencie nevyhnutné pre samostatnú umeleckú prácu, štúdium nového repertoáru a originálnu umeleckú interpretáciu a tvorbu v kontexte interkultúrneho prístupu k umeniu,

 • má široký vhľad do príbuzných umeleckých druhov a je schopný reflektovať a vo vlastnej tvorbe realizovať uplatniť medziodborové presahy,

 • na základe poznania tradície a aktuálnych interpretačných trendov dokáže objektívne posúdiť a zhodnotiť vlastnú interpretáciu a tvorbu, je schopný adekvátnej sebareflexie, ktorá vedie k špičkovým výkonom v oblasti hudobnej interpretácie a tvorby,

 • je schopný navrhnúť, identifikovať problémy a nájsť ich tvorivé riešenie v závislosti od dostupných možností,

 • dokáže verbalizovať a verejne komunikovať svoje presvedčenia a zistenia v odbornej diskusii a adekvátne argumentovať na profesionálnej úrovni na odborných umeleckých a umelecko-vedeckých podujatiach s medzinárodnou účasťou, a to najmenej v jednom svetovom jazyku,

 • má osvojené stratégie nevyhnutné pre zvládanie stresových situácií a špecifickej záťaže súvisiacej s prezentáciou vlastnej umeleckej práce pred publikom,

 • disponuje sociálnymi a emocionálnymi kompetenciami, ktoré tvoria predpoklad úspešného pôsobenia na vedúcich pozíciách v umeleckých telesách, inštitúciách, organizáciách a pod.,

 • má osvojené profesijné kompetencie, ktoré mu umožnia podávať špičkové umelecké výkony, vytvárať nadčasové kompozície, odborne pôsobiť v poradných orgánoch, umeleckých radách, súťažných komisiách atď.,

 • je pripravený pôsobiť ako vysokoškolský pedagóg v oblasti hudobného interpretačného umenia alebo kompozície,

 • ovláda princípy tímovej práce a je schopný v oblasti svojho pôsobenia viesť tím spolupracovníkov, a to i medzinárodný.


Absolvent doktorandského štúdia študijného programu Hudobné umenie:

 • získava spôsobilosť na výkon povolania hudobného umelca – interpreta/skladateľa na najvyššej umeleckej úrovni,

 • je schopný samostatne pôsobiť v oblasti interpretačného umenia a kompozície,

 • získava poznatky, spôsobilosti a kompetencie na profesionálne pôsobenie v špičkových umeleckých hudobných telesách, v komorných súboroch, operných súboroch, v umelecko-vzdelávacích inštitúciách,

 • má všetky predpoklady udržiavať kontakt s vývojom hudobného umenia a podieľať sa na procese jeho vývoja, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti hudobnej kultúry a pokračovať vo svojom vlastnom profesionálnom vývoji.Jeho uplatnenie je predovšetkým ako:

 • koncertný umelec, sólista opery alebo prvý sólista v domácom aj v medzinárodnom profesionálnom umeleckom prostredí,

 • profesionálny hudobný skladateľ,

 • komorný hráč v profesionálnych umeleckých telesách, súboroch v domácom aj v medzinárodnom profesionálnom umeleckom prostredí,

 • zborový dirigent,

 • vysokoškolský učiteľ v oblasti hudobného a tanečného umenia,

 • odborník v profesijných umeleckých radách, komisiách, poradných orgánoch.

 Bakalárske štúdium - Interpretačné umenie

 • Študijný odbor: Umenie
 • Študijný program: Interpretačné umenie 
 • Dĺžka štúdia: 3 roky / 6 semestrov 
 • Forma štúdia: denná 

 
→ Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

     prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.  

 → Spoločná programová rada
      pre bakalársky a magisterský študijný program Interpretačné umenie:

     predseda: prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

     členovia:  doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD. (f.m.prof.)
                     prof. Marián Lapšanský 
                     Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
                     doc. Klaudia Racic Derner, ArtD.
                     prof. Mgr. art. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                     MgA. Zuzana Kadlčíková (externé strany - SND)
                     Mgr. art. Lucia Potokárová (externé strany – Štátna filharmónia Košice)
                     Mária Bohačová (študentka)
                     Marek Šrom (študent)
                     doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                     Zuzana Bedecsová (tajomník)Cieľom vzdelávania v študijnom programe Interpretačné umenie je prostredníctvom rozvíjania talentu a tvorivosti každého študenta profesionálne pripraviť budúcich absolventov programu vo vybranom študijnom zameraní na povolania v oblasti interpretačného hudobného umenia, na autonómne umelecké pôsobenie v sólovej, komornej i orchestrálnej interpretácii a na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe alebo po doplnení kvalifikačného vzdelávania na výkon povolania učiteľa základnej umeleckej školy.

Absolvent bakalárskeho študijného programu Interpretačné umenie v študijnom odbore Umenie má praktické a teoretické poznatky, zručnosti a kompetencie viazané na umeleckú aktivitu vo forme hudobnej interpretácie. Svoje rozvinuté interpretačné schopnosti a zručnosti vie použiť spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k hudobnému dielu, čo preukazuje umeleckým videním, schopnosťou osobnostnej výpovede a samostatnou kreatívnou interpretačnou činnosťou. Absolvent programu navyše disponuje teoretickými vedomosťami a schopnosťami potrebnými k pochopeniu podstatných faktov, pojmov, princípov a súvislostí v hudobnom umení, a svoje kompetencie demonštruje využívaním základného pojmového kategoriálneho a metodologického aparátu. Je schopný na základe vedomostí a zručností verejne prezentovať hudobné diela, obhájiť svoje koncepcie a komunikovať prístup k nim s pochopením súvislostí vlastnej špecializácie. Je pripravený na autonómny výkon svojej profesie, ako aj na ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj, t. j. má osvojené kompetencie pre pokračovanie v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Má vybudované spoločensky žiadúce kompetencie a pozitívny postoj k svojej profesii. Je kultúrne a jazykovo gramotný, aby sa mohol ďalej rozvíjať a umelecky úspešne pôsobiť v rôznych prostrediach. Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Interpretačné umenie:

 • má osvojené primerané množstvo vedomostí v oblasti interpretačného umenia a v oblasti teoretických disciplín, ako sú dejiny hudby, teória hudby, harmónia, hudobné formy, analýza skladieb a solfeggio a dokáže ich využiť v praktickej interpretácii hudobného diela,

 • orientuje sa v aktuálnych otázkach z oblasti hudobnej interpretácie, ovláda charakteristiky štýlových období a reflektuje ich pri tvorbe vlastných interpretačných hodnôt,

 • disponuje kvantom praktických zručností potrebných pre realizáciu umeleckého výkonu v oblasti hudobnej interpretácie v konkrétnom umeleckom zameraní,

 • je schopný integrovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti v profesionálnej tvorivej interpretácii zodpovedajúcej úrovni prvého stupňa štúdia,

 • má nadobudnuté kompetencie a technické zručnosti nevyhnutné pre samostatnú umeleckú prácu, samoštúdium a tvorivú umeleckú prácu zodpovedajúcu požiadavkám prvého stupňa štúdia,

 • na základe poznania teoretickej základne a aktuálnych interpretačných trendov dokáže posúdiť a zhodnotiť vlastnú interpretáciu a je schopný adekvátnej sebareflexie, dokáže rozpoznať svoje silné i slabé stránky a nájsť efektívne spôsoby pre ďalší umelecký rozvoj,

 • je schopný analyzovať interpretačné problémy a navrhnúť ich tvorivé riešenie v závislosti od subjektívnych dostupných možností,

 • dokáže stavať na získaných vedomostiach v odbornej diskusii a adekvátne argumentovať a komunikovať svoje presvedčenia na profesionálnej úrovni,

 • pozná správne fyziologické a psychologické návyky a uvedomuje si ich význam pri štúdiu i verejnej prezentácii umeleckých diel,

 • má osvojené základné stratégie nevyhnutné pre zvládanie stresových situácií a špecifickej záťaže súvisiacej s prezentáciou vlastnej umeleckej práce pred publikom,

 • disponuje sociálnymi kompetenciami, ktoré sú predpokladom spolupráce s korepetítorom, s ďalšími umelcami v komorných zoskupeniach i vo väčších umeleckých telesách,

 • má osvojené profesijné kompetencie, ktoré mu umožnia podávať adekvátne umelecké výkony a byť úspešný vo zvolenej profesii vo zvolenom umeleckom interpretačnom zameraní,

 • je pripravený po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok pokračovať v magisterskom stupni štúdia v nadväzujúcom študijnom programe. 

Absolvent programu Interpretačné umenie sa v závislosti od vybraného zamerania môže uplatniť ako člen profesionálnych hudobných telies, ako člen orchestra, ako komorný hráč – člen komorného telesa, člen hudobnej skupiny, ansámblu, člen speváckeho zboru, dirigent speváckeho zboru, zbormajster, korepetítor, v špecifických prípadoch ako sólový interpret alebo sólový spevák v oblasti vokálnej interpretácie, resp. muzikálu, ďalej v audiovizuálnych médiách, ako pracovník kultúrnych zariadení, ako vedúci amatérskych súborov, hudobný dramaturg v orchestroch a divadlách.

 

 

Bakalárske štúdium - Kompozícia

 • Študijný odbor: Umenie
 • Študijný program: Kompozícia
 • Dĺžka štúdia: 3 roky / 6 semestrov 
 • Forma štúdia: denná 

 
→ Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

    doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof.

 → Spoločná programová rada
      pre bakalársky a magisterský študijný program Kompozícia:

     predseda: doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof.

     členovia:  prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D
                     Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
                     doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.
                     doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.
                     doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD. (VŠMU)
                     Mgr. art Lucia Potokárová, (riaditeľka Štátna filharmónia Košice)
                     prof. Mgr. art. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                     Mgr. art. Katarína Koreňová, ArtD. (študentka)
                     Adam Holaš (študent)
                     doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                     Zuzana Bedecsová (tajomník)


Nosné odborné témy jadra znalostí bakalárskeho študijného programu Kompozícia sú viazané na oblasť hudobnej tvorby. Absolvent počas štúdia získa schopnosť vytvoriť hudobné umelecké dielo, pričom získa široké rozpätie kreatívnych a praktických skúseností v oblasti hudobného umenia. Získa teoretické vedomosti a schopnosti k pochopeniu podstatných faktov, pojmov, princípov, ktoré úzko súvisia s hudobným umením. Tieto vedomosti samostatne uplatňuje pri analýzach a tvorbe hudobných diel spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí jeho špecializácie. Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Kompozícia:

 • disponuje širokým spektrom praktických aj teoretických vedomostí z oblasti hudobnej kompozície,

 • získané (praktické a teoretické) vedomosti vie aplikovať pri vlastnej tvorbe hudobného diela,

 • je dostatočne zorientovaný v teórii a dejinách kompozície a je schopný tieto poznatky adekvátne využiť vo vlastnej kompozičnej praxi na úrovni bakalárskeho stupňa,

 • vie primerane pracovať s odbornou literatúrou (domácou aj cudzojazyčnou), dohľadávať a získavať relevantné odborné informácie za účelom rozvoja poznania vo vlastnom odbore,

 • je schopný primeranej hudobno-teoretickej reflexie a verbálnej interpretácie vlastného diela


Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Kompozícia:

 • získava spôsobilosť na výkon povolania hudobného skladateľa na úrovni bakalárskeho stupňa,

 • dokáže samostatne pôsobiť v oblasti hudobnej tvorby,

 • má všetky predpoklady udržiavať kontakt s vývojom hudobného umenia, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti hudobnej kultúry a pokračovať vo svojom vlastnom profesionálnom rozvoji,

 • na plnú vysokoškolskú kvalifikáciu je potrebné získať druhý stupeň VŠ a absolvovať doplňujúce pedagogické vzdelávanie; ak má ukončené umelecké stredoškolské konzervatoriálne hudobné vzdelanie, môže sa uplatniť aj ako učiteľ na ZUŠ,

 • po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok môže pokračovať v magisterskom stupni štúdia v nadväzujúcom študijnom programe.

Magisterské štúdium - Interpretačné umenie

 • Študijný odbor: Umenie
 • Študijný program: Interpretačné umenie 
 • Dĺžka štúdia: 2 roky / 4 semestre
 • Forma štúdia: denná 

 
→  Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

     prof. Marián Lapšanský.  

 → Spoločná programová rada
      pre bakalársky a magisterský študijný program Interpretačné umenie:

     predseda: prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

     členovia:  doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., univ. prof.
                     prof. Marián Lapšanský 
                     Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
                     doc. Klaudia Racic Derner, ArtD.
                     prof. Mgr. art. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                     MgA. Zuzana Kadlčíková (externé strany - SND)
                     Mgr. art. Lucia Potokárová (externé strany – Štátna filharmónia Košice)
                     Mária Bohačová (študentka)
                     Marek Šrom (študent)
                     doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                     Zuzana Bedecsová (tajomník)Cieľom vzdelávania v študijnom programe Interpretačné umenie je prostredníctvom rozvíjania talentu a tvorivosti každého študenta pripraviť budúcich absolventov programu vo vybranom študijnom zameraní na profesionálne pôsobenie v povolaniach v oblasti interpretačného hudobného umenia, na profesionálne autonómne umelecké pôsobenie v sólovej, komornej i orchestrálnej interpretácii, na vedenie umeleckých kolektívov alebo po doplnení kvalifikačného vzdelávania v pedagogických disciplínach na výkon povolania učiteľa základnej umeleckej školy alebo konzervatória. Úspešné absolvovanie magisterského štúdia umožňuje absolventovi pokračovať v nadväzujúcom doktorandskom študijnom programe na Akadémii umení v Banskej Bystrici alebo na slovenských i zahraničných vysokých umeleckých školách v ekvivalentnom študijnom programe.

Na magisterské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Bc. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky. Cieľom prijímacej skúšky je preveriť úroveň vedomostí, talentu, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného študijného programu a študijného zamerania v rámci magisterského študijného programu Interpretačné umenie. Predpokladom prijatia na štúdium je požadovaná úroveň rozvinutia hudobných schopností a interpretačných zručností.
Odporúčaný študijný plán v programe Interpretačné umenie umožňuje študentom výber rôznych interpretačných zameraní, v rámci ktorých sa profilujú ich profesijné kompetencie. Odporúčaný študijný plán obsahuje predmety, ktoré sa podľa závažnosti ich absolvovania členia na:

 • Povinné (PP) – ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu.
 • Povinne voliteľné predmety (PVP) – podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom.
 • Výberové predmety (VP) – ostatné premety, ktoré má študent možnosť si zapísať na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia.

Magisterský stupeň štúdia sa končí štátnou skúškou, obsahom ktorej sú predmety Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce a Diplomový umelecký výkon a obhajoba umeleckého výkonu. Preverujú úroveň kompetencií, ktoré študent musí preukázať pri ukončení magisterského stupňa vzdelávania. Štúdium je zvŕšené realizáciou umeleckého výkonu a jeho obhajobou a spracovaním diplomovej práce a úspešným absolvovaním jej obhajoby.

Absolvent magisterského študijného programu Interpretačné umenie v študijnom odbore Umenie má bezpečne osvojené teoretické poznatky a vysoko rozvinuté zručnosti a kompetencie viazané na umeleckú aktivitu vo forme hudobnej interpretácie. Svoje profesijné interpretačné schopnosti a zručnosti vie použiť v profesionálnom prístupe k hudobnému dielu, čo preukazuje tvorbou vlastného umeleckého zámeru, schopnosťou originálnej osobnostnej výpovede a samostatnou kreatívnou interpretačnou činnosťou. Absolvent programu reflektuje na teoretickej úrovni osvojené špecifické štýlotvorné a estetické princípy a teoreticko-historické parametre pri profesionálnej interpretácii hudobného diela. Je schopný osvojené kompetencie implementovať do verejnej profesionálnej umeleckej prezentácie, obhájiť svoje koncepcie a komunikovať prístup k nim reflektujúc súvislosti autentického historicky podmieneného a súčasne tvoreného moderného umeleckého priestoru. Má pevne zakorenené spoločensky žiaduce profesionálne kompetencie a pozitívny postoj k svojej profesii. Je kultúrne a jazykovo gramotný, aby sa mohol autonómne rozvíjať a úspešne pôsobiť v rôznych podmienkach a prostrediach umeleckého sveta. Absolvent magisterského štúdia študijného programu Interpretačné umenie:

 • má osvojené adekvátne vedomosti v oblasti interpretačného umenia a v oblasti teoretických disciplín, ako sú dejiny, teória hudby, estetika hudby a dejiny filozofie a dokáže ich využiť v profesionálnej verejnej interpretácii hudobného diela v konkrétnom študijnom zameraní,

 • bezpečne sa orientuje v aktuálnych otázkach z oblasti hudobnej interpretácie, ovláda špecifiká štýlových období a reflektuje ich pri tvorbe vlastných jedinečných interpretačných hodnôt,

 • ovláda široký diapazón repertoáru a literatúry v rámci vybraného študijného zamerania, čo mu umožní realizáciu umeleckého výkonu v súlade s rôznymi hudobnými štýlmi, resp. špecifikami rôznych historických období v oblasti profesionálnej hudobnej interpretácie,

 • samostatne vytvára vlastný autorský zámer v nadväznosti na štýlotvorné parametre modernej i dobovej interpretácie hudobných diel,

 • je schopný organicky interdisciplinárne integrovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti v profesionálnej tvorivej interpretácii zodpovedajúcej úrovni druhého stupňa štúdia,

 • má nadobudnuté profesionálne kompetencie a technické zručnosti nevyhnutné pre samoštúdium a samostatnú tvorivú umeleckú prácu zodpovedajúcu požiadavkám druhého stupňa štúdia,

 • na základe reflektovania osvojenej teoretickej základne a aktuálnych interpretačných trendov dokáže objektívne posúdiť a zhodnotiť vlastnú interpretáciu a je schopný adekvátnej sebareflexie; dokáže efektívne zúročiť svoje silné stránky, je si vedomý svojich slabých stránok a dokáže nájsť efektívne spôsoby pre ďalší profesionálny umelecký rozvoj,

 • je schopný na vysokej úrovni analyzovať interpretačné problémy a navrhnúť ich tvorivé riešenie v závislosti od subjektívnych možností,

 • dokáže stavať na získaných vedomostiach v odbornej diskusii a adekvátne argumentovať a komunikovať svoje presvedčenia na profesionálnej úrovni,

 • pozná správne fyziologické a psychologické návyky a ich nuansy a reflektuje pri štúdiu i pri vysoko profesionálnej verejnej prezentácii umeleckých diel,

 • má osvojené efektívne stratégie nevyhnutné pre zvládanie stresových situácií a špecifickej záťaže súvisiacej s profesionálnou verejnou prezentáciou vlastnej umeleckej práce,

 • disponuje vysokou úrovňou sociálnych kompetencií, ktoré sú predpokladom spolupráce s umelcami v komorných zoskupeniach i vo väčších umeleckých telesách,

 • demonštruje vysoko rozvinuté kompetencie lídra nevyhnutné pre úspešné vedenie umeleckého kolektívu, zastávanie postu vedúceho v umeleckom telese, tvorbu vízie a motivovanie členov kolektívu k jej spoločnému dosahovaniu,

 • disponuje vysokou mierou profesijných kompetencií, ktoré mu umožnia podávať vysoko profesionálne umelecké výkony a byť úspešným vo zvolenej profesii vo zvolenom umeleckom interpretačnom zameraní,

 • je pripravený pokračovať v doktorandskom stupni štúdia v nadväzujúcom študijnom programe, resp. po nadobudnutí pedagogickej kvalifikácie v rámci Doplňujúceho pedagogického štúdiu uplatniť sa aj v učiteľskom povolaní.

Absolvent magisterského programu Interpretačné umenie sa v závislosti od vybraného zamerania môže uplatniť ako sólista v oblasti inštrumentálnej alebo vokálnej hudobnej interpretácie, ako koncertný majster, zborový dirigent, zbormajster, vedúci nástrojovej skupiny, vedúci umeleckého zoskupenia, člen profesionálnych hudobných telies, člen orchestra, komorný hráč – člen komorného telesa, člen hudobnej skupiny, ansámblu, člen speváckeho zboru, korepetítor, ďalej v audiovizuálnych médiách, ako vedúci pracovník kultúrnych zariadení, hudobný dramaturg v orchestroch a divadlách.

 

 

Magisterské štúdium - Kompozícia

 • Študijný odbor: Umenie
 • Študijný program: Kompozícia
 • Dĺžka štúdia: 2 roky / 4 semestre
 • Forma štúdia: denná 

 
→ Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

    doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof.

→ Spoločná programová rada
     pre bakalársky a magisterský študijný program Kompozícia:

    predseda: doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof.

    členovia:  prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D
                    Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
                    doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.
                    doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.
                    doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD. (VŠMU)
                    Mgr. art Lucia Potokárová, (riaditeľka Štátna filharmónia Košice)
                    prof. Mgr. art. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                    Mgr. art. Katarína Koreňová, ArtD. (študentka)
                    Adam Holaš (študent)
                    doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                    Zuzana Bedecsová (tajomník)


Študijný program Kompozícia má v 2. stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Umenie štandardnú dĺžku štúdia 2 roky. Študijný program sa realizuje len v dennej forme prezenčnou metódou, ktorá spočíva vo vyučovaní v priamom kontakte učiteľa so študentom. Štúdium je primárne založené na praktickej kompozičnej tvorbe študenta od tvorby koncepcie prezentovanej pedagógovi, až po finálne hudobné dielo, väčšinou aj verejne prezentované, kde sa kladie dôraz predovšetkým na samotný tvorivý proces.

Absolvent študijného programu kompozícia je pripravený na výkon povolania v týchto satelitných profesiách: hudobný dramaturg v divadlách a iných kultúrnych inštitúciách a hudobný dramaturg umeleckého súboru, popr. festivalu a pod. Po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, môže absolvent magisterského štúdia pokračovať v doktorandskom štúdiu v nadväzujúcom študijnom programe. Absolvent magisterského štúdia študijného programu Kompozícia:

 • je všestranne rozvinutou skladateľskou osobnosťou, schopnou tak samostatnej autorskej tvorby pre akékoľvek akustické, elektroakustické, alebo digitálne médium, ako aj tvorby použiteľnej v súčasných umeleckých výstupoch audiovizuálnej, divadelnej a novo-mediálnej kultúry,

 • disponuje kvalitnými umeleckými ako aj teoretickými vedomosťami a zručnosťami, ktoré dokáže uplatňovať vo vlastnej kompozičnej praxi,

 • pri tvorbe hudobného diela uplatňuje najnovšie poznatky z oblasti kompozície, vie ich adekvátne na úrovni magisterského stupňa aplikovať vo svojej kompozičnej praxi s dôrazom na využívanie súčasných kompozičných techník,

 • na základe vedomostí z oblasti hudobno-teoretických, hudobno-historických a hudobno-estetických disciplín, ako aj znalostí z oblasti iných umeleckých druhov dokáže zaujať a verbálne prezentovať vlastné názory k najaktuálnejším otázkam týkajúcich sa umeleckej tvorby,

 • má znalosti a zručnosti z oblasti technologického spracovania zvuku,

 • má schopnosti viesť školské hudobné súbory po stránke umeleckej, ale aj organizačnej,
   
 • aktívne pracuje s odbornou literatúrou (aj cudzojazyčnou), dokáže vyhľadávať a selektovať informačné zdroje adekvátne riešenej problematike,
   
 • je schopný vytvoriť diela vysokej umeleckej hodnoty, zodpovedajúcej umelecko-estetickým kritériám súčasného kompozičného umenia na úrovni magisterského stupňa.

Absolvent magisterského štúdia študijného programu Kompozícia:

 • na výkon povolania hudobného umelca – skladateľa na úrovni magisterského stupňa,

 • na výkon povolania stredoškolského učiteľa kompozície na strednej umeleckej škole – konzervatóriu

 • na výkon povolania učiteľa na ZUŠ, kde je kompetentný vyučovať skladbu, hudobnú náuku a viesť školské hudobné súbory,

 • pre vykonávanie pedagogickej činnosti je potrebné absolvovať Doplňujúce pedagogické štúdium, ktoré rozširuje kompetenčný profil práve o pedagogickú spôsobilosť,

 • na výkon povolania v týchto satelitných profesiách:
  - hudobný dramaturg v divadlách a iných kultúrnych inštitúciách,
  - hudobný dramaturg umeleckého súboru, popr. festivalu a pod.,

 • po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, môže absolvent magisterského štúdia pokračovať v doktorandskom štúdiu v nadväzujúcom študijnom programe.

 

Magisterské štúdium - Interpretačné umenie

 • Študijný odbor: Umenie
 • Forma štúdia: denná – 2 roky/4 semestrov
 • Študijný program: Interpretačné umenie
 • Garant študijného programu: prof. Mgr. art. et Mgr. Štefan Sedlický, ArtD.

V magisterskom štúdiu sa predpokladá, že študent druhého stupňa je absolventom prvého stupňa vysokoškolského študijného programu uskutočňovaného v študijnom odbore Hudobné umenie. Štúdium v študijnom odbore Hudobné umenie sa zameriava na individuálne rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti hudobnej tvorby, reprezentované umeleckým dielom. Nosné odborné témy jadra znalostí magisterského študijného programu Interpretačné umenie sú viazané na oblasť hudobnej interpretácie.

Absolvent počas štúdia získa schopnosť samostatne interpretovať hudobné dielo, pričom pokračuje v získavaní širokého rozpätia kreatívnych a praktických skúseností v oblasti hudobného umenia.

Získa teoretické vedomosti a schopnosti umožňujúce reflektovať hudobné dielo, jeho kompozično-technický tvar, relevantné estetické a vývojové súvislosti.


Absolvent magisterského štúdia študijného programu Interpretačné umenie v študijnom odbore hudobné umenie samostatne tvorí a podáva umelecký výkon, vyplývajúci z absolvovaného študijného programu.
Absolvent počas štúdia získal schopnosti:
· nachádzať a prezentovať vlastné interpretačné riešenia problémov pri naštudovaní a realizácii závažných hudobných diel
· analyzovať a interpretovať náročné a závažné umelecké diela
· interpretovať náročné a závažné hudobné umelecké diela
· prezentovať umelecky originálne a efektívne riešenia v oblasti hudobnej interpretácie
· aktívne vytvárať umelecké projekty zamerané na špecifické problémy realizácie hudobného diela

Teoretická diplomová práca v nadväznosti na absolvovaný študijný program, umelecký výkon (hudobná interpretácia) – verejná prezentácia recitálu dokumentovaného audio nahrávkou (obhajoba diplomovej práce a umeleckého výkonu).


Absolvent má možnosť uplatnenia v náročnej pracovnej činnosti, ktorú môže vykonávať:
ako sólový hráč/spevák, dirigent zboru, člen komorných zoskupení, ako pracovník kultúrnych zariadení vo vedúcich funkciách, ako dramaturg v orchestroch, hudobných divadlách a masmédiách, publicista po doplnení si potrebnej kvalifikácie ako učiteľ odborných predmetov v základnom a strednom umeleckom školstve riadiacej a organizačnej činnosti v inštitúciách umenia a kultúry

Log in