Katedra kompozície

Katedra kompozície

Na katedre kompozície sa realizuje vzdelávanie v oblasti tvorby hudobného diela a to vo všetkých troch stupňoch štúdia v dvoch študijných programoch. Hlavným cieľom je praktické zvládnutie kompozičných techník v rámci hudobného diela. Do roku 2022 bola súčasťou jednej katedry – Katedry kompozície a dirigovania zboru. Členmi katedry sú renomované skladateľské osobnosti, ktorých diela zaznievajú na domácich ako aj zahraničných koncertných pódiách. Pedagogické portfólio tvoria osobnosti ako: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, prof. PhDr. Egon Krák, ArtD., doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., doc. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD., a Mgr. art. Anna Paluchová, ArtD. Absolventi katedry študijného programu Kompozícia sú osobnosťami, ktoré sa na základe získaných schopností a vedomostí uplatnia v praxi ako skladatelia, hudobní aranžéri, aktívni pracovníci kultúrnych inštitúcií alebo organizácií, hudobní dramaturgovia v orchestroch, divadlách, pedagogickí pracovníci na základných umeleckých školách a konzervatóriách, ako redaktori v rozhlase, televízii, v odborných hudobných časopisoch.

Log in