Katedra hudobno-teoretických a akademických predmetov

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
Mgr. Roman Ries taliansky jazyk
Mgr. art. Eva Miškovičová, PhD.
PaedDr. Michal Marko, PhD. anglický jazyk
Mgr. Erika Brezánska nemecký jazyk, Umenie a kultúra v nemeckom jazyku
PhDr. Mária Glocková, PhD. vedúca katedry,Dejiny hudby, Dejiny divadla, Estetika hudby, Hudobná publicistika, Počúvanie hudby, Seminár bakalárskej práce, Seminár diplomovej práce
prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. analýza skladieb
doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. Estetika umenia, Teória hudby, Dejiny filozofie, Vybrané kapitoly z dejín hudobno-dramatickej tvorby
PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. Úvod do psychológie hudby, Rozvoj osobnosti hudobníka, Cvičenie hudobnej tvorivosti, Vybrané kapitoly z dejín hudobno-dramatickej tvorby

Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in