Publikácie a partitúry

Horizonty umenia 5 – Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie
Editorka: Mária Strenáčiková

Zborník obsahuje príspevky, vlastné názory a progresívne výsledky svojej umeleckej, vedeckovýskumnej a pedagogickej práce autorov z Čiech, Maďarska, Poľska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny.

Teoretické východiská učiteľskej praxe pre doplňujúce pedagogické štúdium učiteľov umeleckých predmetov II. diel – Pedagogická diagnostika
Mária Strenáčiková

II. diel vysokoškolskej učebnice nazerá na tému pedagodická diagnostika z rôznych aspektov. Okrem samotnej pedagogickej diagnostiky sa študent dozvie cenné informácie aj o jej etapách, metódach, zásadách a praktickom uplatnení v hudobnej edukácii na základných umeleckých školách a na konzervatóriách.

Metodika spevu
Ján Zemko Jozef Raninec

Kniha je venovaná predovšetkým pedagógom a študentom ,ktorí sa na vykonávanie tohto povolania pripravujú. V dvoch hlavných kapitolách Tvorba ľudského hlasu a Školenie hlasu v systéme hudobnej pedagogiky postupne autori popisujú – zrod a vývoj ľudského hlasu, fonačné ústrojenstvo, dýchaciu (respiračnú) súpravu, sluchový orgán, hlasotvorný orgán, upravujúce (modifikačné) ústrojenstvo, zásady hlasovej hygieny a životosprávy, hlasové chyby a poruchy, druhy speváckej produkcie, hlasovú výchovu detí, spevácke školenie v kolektíve, metódy speváckeho školenia a tvorbu speváckeho nástroja.

Teoretické východiská učiteľskej praxe pre doplňujúce pedagogické štúdium učiteľov umeleckých predmetov I. diel
Mária Strenáčiková

Učebnica je určená pre študentov doplňujúceho pedagogického štúdia a učiteľov umeleckých predmetov. Poskytuje prehľad o najdôležitejších témach, ktoré ovlyvňujú priamu pedagogickú prax. Prezentuje teoretické východiská, základnú terminológiu a ponúka aj odpovede na otázky z pedagogicko –psychologickej oblasti.

Kapitol(k)y z hudby
Mária Glocková

Kniha ponúka exkurz do vybraných oblastí hudobnej teórie, umeleckej kritiky, psychológie hudby a muzikoterapie. Publikácia obsahuje dôležitú hudobnú terminológiu, vysvetľuje pojem hudobná analýza z filozofického hľadiska , naprieč rôznych názorových spektier.

JELA ŠPITKOVÁ Život s husľami
Mária Strenáčiková, Peter Strenáčik

Kniha Jela Špitková s podtitulom Život s husľami je inšpirijúcim životným príbehom poprednej slovenskej husľovej virtuózky a pedagogičky. Monografia rozpráva o detsve, štúdiu, umeleckých cestách, pôsobení huslistky na poste koncertnej majsterky, a vysokoškolskej pedagogičky.

Zborník prác doktorandov 5
Editorka: Mária Glocková

Zborník predkladá vybrané časti dizertačných prác doktorandov FMU. Svoje poznatky východiská, inovatívne riešenia, prínos do výskumu v oblasti hudobného umenia prinášajú –

Vedecký a odborný časopis Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Teoretické východiská učiteľskej praxe pre doplňujúce pedagogické štúdium učiteľov umeleckých predmetov III. diel – Pedagogická komunikácia, Tvorivosť
Mária Strenáčiková

Pokračovanie odbornej publikácie pre študentov doplňujúceho štúdia sa tentokrát zameriava na oblasť pedagogickej komunikácie a tvorivosti.

Log in