Harmonogram 2019/2020

Harmonogram 2019/2020

 Bakalárske a magisterské štúdium

  • Dátum a čas slávnostnej promócie absolventov FMU AU oznámime v mesiaci máj 2020
  • Vyhradzujeme si právo zmeny termínov
  • Harmonogram termínov do Ais2 bude zverejnený k 1. 10. 2019

 

ZIMNÝ SEMESTER  
26.-27. júna 2019 Predzápis študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia
9. septembra 2019 Zápis bakalári 1. ročník o 10.00 hod.
10. septembra 2019 Zápis bakalári 2. ročník o 9.00 hod. - 3. ročník o 13.00 hod.
11. septembra 2019 Zápis magistri 1. ročník o 9.00 hod. - 2. ročník o 13.00 hod.
1. októbra 2019 Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020
Od  1. októbra – do 31. decembra 2019 Prednáškové obdobie zimného semestra
Do 10. októbra 2019 Zadanie záverečnej práce - vloženie náležitostí do Ais2 – zodpovední vedúci ZP a študenti (3. ročník bc. a 2. ročník mgr.)
november 2019 Spoločná Imatrikulácia študentov 1. ročníkov Akadémie umení v Banskej Bystrici (termín upresní rektorát)
Do 30. novembra 2019 Podávanie elektronických prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium  na akad. rok 2020/2021
Od 2. januára do 30. januára 2020 Skúškové obdobie zimného semestra (pedagógovia hodnotenie v Ais2)
Od 27. do 30. januára 2020 Opravné termíny skúšok zimného semestra (alebo podľa pokynov vyučujúcich)
Od 1. februára do 9. februára 2020 Semestrálne prázdniny
   
LETNÝ SEMESTER  
Od 3. februára do 7. februára 2020 Prijímacie skúšky - bakalárske štúdiu na akademický rok 2020/2021 (Zmena termínu vyhradená)
Od 10. februára – do 17. mája 2020 Prednáškové obdobie letný semester
Do 10. apríla 2020 Zverejnenie tém bakalárskych a magisterských prác pre 2. roč. bc. a 1. roč. mgr. na akademický rok 2020/2021
Do 31. marca 2020 Podávanie elektronických prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na akad. rok 2020/2021
9. apríla 2020 Ukončenie prednášok letného semestra pre študentov 3. roč. bc. štúdia a  2. roč. mgr. štúdia
Do 14. apríla 2020 Odovzdanie bakalárskych prác –  3. roč. Do CRZP vkladá ŠO, odovzdať 2 ks vypísanej licenčnej zmluvy pre Akademickú  knižnicu
Do 15. apríla 2020 Odovzdanie diplomových prác –  2. roč. Do CRZP vkladá ŠO, odovzdať 2 ks vypísanej licenčnej zmluvy pre Akademickú  knižnicu
Do 30. apríla 2020 Umelecké výkony Bc. a Mgr. (budúci absolventi 2020)
6. a 7. mája 2020 Uzatvorenie študijnej časti pre 3. ročník bc. a 2. ročník mgr., odovzdanie prihlášky na ŠS a obhajobu ZP, DP a UV. Odovzdať Licenčnú zmluvu vytlačenú z Ais2
9. apríla do 4.mája 2020 Skúškové obdobie LS pre študentov 3. roč. bc. štúdia, 2. roč. bgr. (vrátane opravných termínov)
Od 18. mája do 26. júna 2020 Skúškové obdobie letného semestra (vrátane opravných termínov)
18. a 19. mája 2020 Štátna skúška bc. štúdium – Historicko-teoretické aspekty hudobného vývoja
Od 1. do 5. júna 2020 Obhajoby záverečných prác a umeleckých výkonov - Bc. a Mgr. štúdium
oznámime uchádzačom Prijímacie skúšky - magisterské štúdium na akademický rok 2020/2021
   
Harmonogram termínov v AiS2  
do 10. októbra 2019 vedúci záverečných prác vložia zadanie záverečnej práce do AiS2
do 30. januára 2020 pedagógovia vpíšu hodnotenia študentom za zimný semester
do 1. mája 2020 pedagógovia vpíšu hodnotenia študentom - budúcim absolventom (3. r. bc a 2.r. mgr) za letný semester
do 22. mája 2020 vedúci a oponenti záverečných prác a umeleckých výkonov vložia posudky do AiS2, vytlačia a podpísané odovzdajú na sekretariatoch katedier, oponenti aj ZP
do 26. júna 2020 pedagógovia vpíšu hodnotenia študentom za letný semester

 Doktorandské štúdium

 

Harmonogram akademického roka 2019/2020  
Doktorandské štúdium  
Obdobie Legenda  
ZIMNÝ a LETNÝ SEMESTER    
     
12. septembra 2019 Zápis doktorandi  – 1. ročník denné a externé štúdium o 9.30 hod.  
  – 2., 3., 4. ročník denné a externé štúdium o 12.00 hod.  
1. október – 31. december 2019 Zimný semester – prednášky  
10. októbra 2019 Zadanie záverečnej práce – študenti 1. ročníka pošlú e-mailom do 10. 10. 2019 vyplnené tlačivo schválené školiteľom na referát DŠ  
1. január – 31. január 2020 Skúškové obdobie zimný semester  
3. február – 7. február 2020 Semestrálne prázdniny  
10. február – 15. máj 2020 Letný semester – prednášky  
18. máj – 30. jún 2020 Skúškové obdobie letný semester  
31. januára 2020 Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky a obhajoby – dizertačná skúška, obhajoba dizertačnej práce, umelecký výkon k DS a ODP  
01.04.2020 Zverejnenie tém dizertačných prác na akad. rok 2020/2021  
3. apríla 2020 Odovzdanie písomnej práce k dizertačnej skúške  
8. apríla 2020 Ukončenie prednášok letného semestra pre študentov, ktorí sú pred dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce  
20. apríla 2020 Odovzdanie dizertačnej práce – odovzdanie zviazaných prác so všetkými náležitosťami – zodpovedá doktorand. Do CRZP AiS2 vkladá referát DŠ.  
11. mája 2020 Uzatvorenie študijnej časti pre študentov, ktorí sú pred dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce  
november 2019 –  3. apríl 2020 Uskutočnenie umeleckého výkonu k dizertačnej skúške  
– 20. apríl 2020 Uskutočnenie umeleckého výkonu k obhajobe dizertačnej práce  
31. mája 2020 Uzatvorenie prihlášok na doktorandské štúdium na akad. rok 2020/2021  
20. mája 2020 Dizertačná skúška – Komplexná analýza hudobného diela, Teória umeleckej kultúry  
  Obhajoba umeleckého výkonu a časti teoretickej práce  
10. júna 2020 Obhajoba dizertačnej práce a umeleckého výkonu  
24. júna 2020 Prijímacie skúšky na dennú a externú formu doktorandského štúdia na akad. rok 2020/2021  
august 2020 Náhradný  termín – dizertačné skúšky a obhajoby dizertačnej práce a UV  
     
Harmonogram termínov v AiS2  
11. októbra 2019 Zadanie záverečnej práce – referát doktorandského štúdia  
do 30. januára 2020 Pedagógovia zapíšu hodnotenia študentom za zimný semester  
do 5. mája 2020 Pedagógovia zapíšu hodnotenia za letný semester doktorandom pred dizertačnou skúškou a absolventom doktorandského štúdia  
do 31. mája 2020 Školitelia a oponenti dizertačných prác a umeleckých výkonov vložia posudky do AiS2  
do 26. júna 2020 Pedagógovia zapíšu hodnotenia študentom za letný semester  
     
     
  Dátum a čas slávnostnej promócie doktorandov FMU AU oznámime v mesiaci máj 2020.  
  Vyhradzujeme si právo zmeny termínov.  

Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in