Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici zverejňuje harmonogram pre akademický rok 2023/2024.

 

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici zverejňuje harmonogram pre akademický rok 2023/2024.

 

→ BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM


študijné programy: Interpretačné umenie
                              Kompozícia
 

ZIMNÝ SEMESTER Legenda
od 4. septembra do 7. septembra 2023 Elektronický študentov v AiS2  - I. a II. stupeň štúdia (kompletné info zverejníme na web stránke a správach AiS2)
Predzápis v AiS2 sa uskutoční - júl 2023 (podľa pokynov študijného oddelenia)
doplníme Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024
od 2. októbra do 22. decembra 2023 Prednáškové obdobie zimného semestra (12 týždňov)
do 16. októbra. 2023 Zadanie záverečnej práce - vložia do AiS2 vedúci ZP ŠP Komp*- 3. roč. bc. a vedúci diplomových prác ŠP Komp* a ŠP IU* v 2. ročníku mgr.
november 2023 Spoločná Imatrikulácia študentov 1. ročníkov Akadémie umení v Banskej Bystrici (termín upresní rektorát)
október november 2023 (upresníme) Deň otvorených dverí (zabezpečujú vedúci katedier)
do 30. novembra 2023 Podávanie elektronických prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium na akad. rok 2024/2025 
15. decembra 2023 Vyhlásenie termínov skúšok do AiS2 na zimný semester
18. december – 22. december 2023 Predtermíny zimného skúškového obdobia
od 2. januára do 26. januára 2024 Skúškové obdobie zimného semestra 
od 22. januára do 26. januára 2024 Opravné termíny skúšok zimného semestra (alebo podľa pokynov vyučujúcich)
od 29. januára do 4. februára 2024 Semestrálne prázdniny
   
LETNÝ SEMESTER Legenda
od 29. januára do 4. februára 2024 Prijímacie skúšky - bakalárske štúdium na akademický rok 2024/2025 (zmena termínu vyhradená)
do 1. februára 2024 Zadanie záverečnej práce - vložia do AiS2 vedúci ZP ŠP IU*- 3. roč. bc. (umelecký výkon s písomnou reflexiou)
od 5. februára – do 12. mája 2024 Prednáškové obdobie letný semester (14 týždňov)
do 30. mája 2024 Zverejnenie tém diplomových prác pre 1. roč. mgr. na akademický rok 2024/2025
do 31. marca 2024 Podávanie elektronických prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na akad. rok 2024/2025
25. marca 2024 Vyhlásenie termínov skúšok v AiS2 pre študentov 3. roč. bc. a 2. roč. mgr. štúdia (budúci absolventi)
31. marca 2024 Ukončenie prednášok letného semestra pre študentov 3. roč. bc. štúdia a  2. roč. mgr. štúdia (8 týždňov)
do 17. apríla 2024 Odovzdanie bakalárskych prác *ŠP Komp* a *ŠP IU* písomné reflexie k UV – uskutočnené do 10 .4. 2024 do CRZP vkladá ŠO
do 18. apríla 2024 Odovzdanie diplomových prác – 2. roč. do CRZP vkladá ŠO
do 30. apríla 2024 Uskutočnenie umeleckých výkonov Bc. a Mgr. (budúci absolventi 2024)
6. mája a 7. mája 2024 Uzatvorenie študijnej časti 3. r. bc. a 2. r. mgr., študenti mgr. odovzdajú *LZ vytlačené z Ais2 - pre *AK a AU
od 2. apríla do 5. mája 2024 Skúškové obdobie LS pre študentov 3. roč. bc. štúdia, 2. roč. mgr. (vrátane opravných termínov)
od 13. mája do 24. júna 2024 Skúškové obdobie letného semestra (vrátane opravných termínov) **
13. mája a 14. mája 2024 Štátna skúška bc. štúdium – ŠP IU* - Historicko-teoretický aspekt interpretácie v študijnom zameraní
od 3. júna do 7. júna 2024 ŠP Komp* - Obhajoba bc práce a UD*, *ŠS-Teória a dejiny kompozície. Obhajoba diplomovej práce a UD, ŠS Reflexia súčasnej kompozičnej praxe
od 3. júna do 7. júna 2024 ŠP IU*- Obhajoba bakalárskej práce - umel. výkonu s reflexiou. Obhajoba diplom. práce a diplom. umeleckého výkonu
jún 2024 termín oznámime prihláseným uchádzačom Prijímacie skúšky - magisterské štúdium na akademický rok 2024/2025 
júl august (dátum upresníme podľa potreby)   Opravné a náhradné termíny štátnych skúšok a obhajob UV, DP a DUV - (bc. mgr. )

Dátum a čas slávnostnej promócie absolventov FMU AU oznámime v mesiaci máj 2024.
Vyhradzujeme si právo zmeny termínov.
 

Vysvetlivky:
*ZP      záverečná práca
*ŠS      štátna skúška
*LZ       licenčná zmluva       
*UV      umelecký výkon  
*UD      umelecké dielo
*Komp  Kompozícia
*IU        Interpretačné umenie
*ŠP       študijný program
*AiS2    Akademický informačný systém
*OŠP    Odporúčaný študijný plán
*AK       Akademická knižnica

→ DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM


študijný program:  Hudobné umenie

ZIMNÝ SEMESTER Legenda
5. september 2023 Odovzdanie prihlášky na obhajobu časti písomnej dizertačnej práce a umel. výkonu (3. roč. externé štúdium)
12. september – 13. september 2023 Elektronický v AiS2 a osobný zápis študentov
Zápis doktorandi - 1. ročník , denné a externé štúdium (12. september 2023)
                           - 2., 3., 4. ročník denné a externé štúdium (13. september 2023)
22. septembra 2023 Odovzdanie individuálneho študijného plánu na referát doktorandského štúdia
doplní sa Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023
2. október – 22. december 2023 Zimný semester – prednášky
10. október 2023 Odovzdanie písomnej časti dizertačnej práce (3. ročník externé štúdium)
13. október 2023 Zadanie záverečnej práce – študenti 1. ročníka doručia do 13.10.2023 vyplnené tlačivo schválené školiteľom na referát DŠ
29. november 2023 Dizertačná skúška - časť písomnej dizertačnej práce a umelecký výkon
15. december 2023 Vyhlásenie termínov skúšok do AiS2 na zimný semester
2. január – 26. január 2024 Skúškové obdobie ZS
31. január 2024 Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky a obhajoby dizertačnej práce a umeleckého výkonu
29. január – 4. február 2024 Semestrálne prázdniny
   
LETNÝ SEMESTER Legenda
5. február – 12. máj 2024 Letný semester – prednášky (14 týždňov)
13. máj  – 24. jún 2024 Skúškové obdobie LS
1. apríl 2024 Zverejnenie tém dizertačných prác na akad. rok 2024/2025
5. apríl 2024 Ukončenie prednášok letného semestra pre študentov, ktorí sú pred dizertačnou sk. a obhajobou dizert. práce
19. apríl 2024 Odovzdanie dizertačnej práce – odovzdanie zviazaných prác so všetkými náležitosťami – zodpovedá doktorand. Do CRZP AiS2 vkladá referát DŠ.
do 19. apríla 2024 Uskutočnenie umeleckého výkonu k obhajobe dizertačnej práce
6. máj 2024 Uzatvorenie študijnej časti pre študentov, ktorí sú pred dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce
15. máj 2024 Dizertačná skúška – Komplexná analýza hudobného diela, Reflexia hudobnej kultúry
31. máj 2024 Uzatvorenie prihlášok na doktorandské štúdium na akad. rok 2024/2025
12. jún 2024 Obhajoba dizertačnej práce a umeleckého výkonu
24. jún – 28. jún 2024 Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium v akad. roku 2024/2025
august 2024 Náhradný termín – dizertačné skúšky a obhajoby dizertačnej práce a UV

 

Harmonogram termínov v AiS2 

do 18. októbra 2023 Zadanie záverečnej práce – referát doktorandského štúdia 
do 30. januára 2024 Pedagógovia zapíšu hodnotenia študentom za zimný semester
do  30. apríla 2024 Pedagógovia zapíšu hodnotenia za letný semester - doktorandom pred dizert. skúškou a obhajobou  
do 31. mája 2024 Školitelia a oponenti dizertačných prác a umeleckých výkonov vložia posudky do AiS2 
do 24. júna 2024 Pedagógovia zapíšu hodnotenia študentom za letný semester


Vyhradzujeme si právo zmeny termínov.


Log in