Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2021/2022

Harmonogram akademického roku 2021/2022 na stiahnutie →TU

Harmonogram akademického roku 2021/2022 na stiahnutie →TU

→ BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

 Vyhradzujeme si právo zmeny termínov 

ZIMNÝ SEMESTER Legenda
od 1. júla do 9. júla 2021 Elektronický predzápis študentov v AiS2  - I. a II. stupeň štúdia 
od 6. do 10. septembra 2021 Elektronický zápis študentov v AiS2  - I. a II. stupeň štúdia (info zašleme e-mailom a bude zverejnené v  AiS2 Správy) 
doplní sa Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022
od  4. októbra – do 31. decembra 2021 Prednáškové obdobie zimného semestra
do 15. októbra 2021 Zadanie záverečnej práce - vloženie náležitostí do Ais2 – zodpovední vedúci ZP a študenti (3. ročník bc. a 2. ročník mgr.)
november 2021 Spoločná Imatrikulácia študentov 1. ročníkov Akadémie umení v Banskej Bystrici (termín upresní rektorát)
do 30. novembra 2021 Podávanie elektronických prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium  na akad. rok 2022/2023 
od 3. januára do 30. januára 2022 Skúškové obdobie zimného semestra (pedagógovia vložia hodnotenie do Ais2)
od 24. do 30. januára 2022 Opravné termíny skúšok zimného semestra (alebo podľa pokynov vyučujúcich)
od 31. januára do 6. februára 2022 Semestrálne prázdniny
   
LETNÝ SEMESTER Legenda
od 31. januára do 4. februára 2022 Prijímacie skúšky - bakalárske štúdiu na akademický rok 2021/2022 (Zmena termínu vyhradená)
od 7. februára – do 9. mája 2022 Prednáškové obdobie letný semester 
do 11. apríla 2022 Zverejnenie tém bakalárskych a magisterských prác pre 2. roč. bc. a 1. roč. mgr. na akademický rok 2022/2023
do 31. marca 2022  Podávanie elektronických prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na akad. rok 2022/2023
4. apríla 2022 Ukončenie prednášok letného semestra pre študentov 3. roč. bc. štúdia a  2. roč. mgr. štúdia 
do 19. apríla 2022 Odovzdanie bakalárskych prác –  3. roč. Do CRZP vkladá ŠO, odovzdať 2 ks vypísanej licenčnej zmluvy pre AK   
do 20. apríla 2022 Odovzdanie diplomových prác –  2. roč. Do CRZP vkladá ŠO, odovzdať 2 ks vypísanej licenčnej zmluvy pre AK   
do 30. apríla 2022 Umelecké výkony Bc. a Mgr. (budúci absolventi 2022) 
3. a 4. mája 2022 Uzatvorenie študijnej časti 3. r bc. a 2. r mgr., odovzdanie prihlášky na ŠS a obhajobu, odovzdať *LZ vytlačenú z Ais2 
od 4. apríla do 30.apríla 2022 Skúškové obdobie LS pre študentov 3. roč. bc. štúdia, 2. roč. mgr. (vrátane opravných termínov)
od 10. mája do 30. júna 2022 Skúškové obdobie letného semestra (vrátane opravných termínov)
17. a 18. mája 2022 Štátna skúška bc. štúdium – Historicko-teoretické aspekty hudobného vývoja 
od 1. do 7. júna 2022 Obhajoby záverečných prác a umeleckých výkonov - Bc. a Mgr. štúdium
oznámime prihláseným uchádzačom Prijímacie skúšky - magisterské štúdium na akademický rok 2022/2023 

 

Harmonogram termínov v AiS2 

 
do 15. októbra 2021 vedúci záverečných prác vložia zadanie záverečnej práce do AiS2
do 30. januára 2022 pedagógovia vpíšu hodnotenia študentom za zimný semester
do 30. apríla 2022 pedagógovia vpíšu hodnotenia študentom - budúcim absolventom (3. r. bc a 2.r. mgr) za letný semester  
do 23. mája 2022 vedúci a oponenti *ZP a *UV vložia posudky do AiS2, vytlačia a podp. odovzdajú na sekret. katedier, oponenti aj ZP
do 27. júna 2022 pedagógovia vpíšu hodnotenia študentom za letný semester


Dátum a čas slávnostnej promócie absolventov FMU AU oznámime v mesiaci máj 2022
Vyhradzujeme si právo zmeny termínov
 

Vysvetlivky:
*ZP    záverečná práca
*LZ    licenčná zmluva       
*UV   umelecký výkon  

→ DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Vyhradzujeme si právo zmeny termínov 

ZIMNÝ a LETNÝ SEMESTER Legenda
1. júl - 25. júl 2021 Elektronický predzápis - 2., 3., 4. roč. 
13. - 14. september 2021 Zápis doktorandi  – 1. ročník externé štúdium o 10.00 hod. – 14.9.2021
                            – 2., 3., 4. ročník denné a externé štúdium o 10.00 hod. – 13.9.2021
doplní sa Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022
1. október – 31. december 2021 Zimný semester – prednášky
15. októbra 2021 Zadanie záverečnej práce – študenti 1. ročníka pošlú e-mailom do 15.10.2021 vyplnené tlačivo schválené školiteľom
na referát DŠ
3. január – 28. január 2022 Skúškové obdobie ZS
1. február – 4. február 2022 Semestrálne prázdniny
7. február – 6. máj 2022 Letný semester – prednášky
9. máj  – 24. jún 2022 Skúškové obdobie LS
31. januára 2022 Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky a obhajoby – dizertačná skúška, obhajoba dizertačnej práce, umelecký výkon k DS a ODP
1. apríl 2022 Zverejnenie tém dizertačných prác na akad. rok 2022/2023
6. apríl 2022 Odovzdanie písomnej práce k dizertačnej skúške
8. apríl 2022 Ukončenie prednášok letného semestra pre študentov, ktorí sú pred dizertačnou sk. a obhajobou dizert. práce
20.apríl 2022 Odovzdanie dizertačnej práce – odovzdanie zviazaných prác so všetkými náležitosťami – zodpovedá doktorand. Do CRZP AiS2 vkladá referát DŠ. 
10. máj 2022 Uzatvorenie študijnej časti pre študentov, ktorí sú pred dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce
november 2021 –  5. apríl 2022 Uskutočnenie umeleckého výkonu k dizertačnej skúške
                         – 20. apríl 2022 Uskutočnenie umeleckého výkonu k obhajobe dizertačnej práce
31. máj 2022 Uzatvorenie prihlášok na doktorandské štúdium na akad. rok 2022/2023
18. máj 2022 Dizertačná skúška – Komplexná analýza hudobného diela, Teória umeleckej kultúry
  Obhajoba umeleckého výkonu a časti teoretickej práce  
8. jún 2022 Obhajoba dizertačnej práce a umeleckého výkonu
27. jún 2022 Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium v akad. roku 2022/2023
august 2022 Náhradný  termín – dizertačné skúšky a obhajoby dizertačnej práce a UV

 

Harmonogram termínov v AiS2 

 
do 18. októbra 2021 Zadanie záverečnej práce – referát doktorandského štúdia 
do 28. januára 2022 Pedagógovia zapíšu hodnotenia študentom za zimný semester
do  6. mája 2022 Pedagógovia zapíšu hodnotenia za letný semester - doktorandom pred dizert. skúškou a obhajobou  
do 31. mája 2022 Školitelia a oponenti dizertačných prác a umeleckých výkonov vložia posudky do AiS2 
do 27. júna 2022 Pedagógovia zapíšu hodnotenia študentom za letný semester

Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in