Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2022/2023

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici zverejňuje harmonogram pre akademický rok 2022/2023.

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici zverejňuje harmonogram pre akademický rok 2022/2023.

→ BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM


študijné programy: Interpretačné umenie
                              Kompozícia
 

ZIMNÝ SEMESTER Legenda
od 29. augusta do 9. septembra 2022 Elektronický študentov v AiS2  - I. a II. stupeň štúdia (kompletné info s novými *OŠP zašleme na študentom mailom + videokonferencia)
doplníme Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023
od 3. októbra – do 22. decembra 2022 Prednáškové obdobie zimného semestra (12 týždňov)
do 16. októbra 2022 Zadanie záverečnej práce - vloženie náležitostí do Ais2 – zodpovední vedúci ZP (Komp.) a UV (IU) pre študentov (3. ročník bc. a 2. ročník mgr.)
október - upresníme Deň otvorených dverí
november 2022 Spoločná Imatrikulácia študentov 1. ročníkov Akadémie umení v Banskej Bystrici (termín upresní rektorát)
do 30. novembra 2022 Podávanie elektronických prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium na akad. rok 2023/2024 
19. december - 22. december 2022 Predtermíny zimného skúškového obdobia
od 2. januára do 27. januára 2023 Skúškové obdobie zimného semestra **
od 23. januára do 27. januára 2023 Opravné termíny skúšok zimného semestra (alebo podľa pokynov vyučujúcich)
od 30. januára do 5. februára 2023 Semestrálne prázdniny
   
LETNÝ SEMESTER Legenda
od 30. januára do 3. februára 2023 Prijímacie skúšky - bakalárske štúdiu na akademický rok 2023/2024 (Zmena termínu vyhradená)
od 6. februára – do 14. mája 2023 Prednáškové obdobie letný semester 
do 30. apríla 2023 Zverejnenie tém bakalárskych a magisterských prác pre 2. roč. bc. a 1. roč. mgr. na akademický rok 2023/2024
do 31. marca 2023 Podávanie elektronických prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na akad. rok 2023/2024
3. apríla 2023 Ukončenie prednášok letného semestra pre študentov 3. roč. bc. štúdia a  2. roč. mgr. štúdia (8 týždňov)
do 17. apríla 2023 Odovzdanie bakalárskych prác *ŠP Kom* a *ŠP IU* písomné reflexie k UV – 3. roč. Do CRZP vkladá ŠO
do 18. apríla 2023 Odovzdanie diplomových prác – 2. roč. Do CRZP vkladá ŠO
do 8. mája 2023 Umelecké výkony Bc. a Mgr. (budúci absolventi 2023) 
3. mája a 4. mája 2023 Uzatvorenie študijnej časti 3. r bc. a 2. r mgr., prihlášky na ŠS a obhajobu, odovzdať *LZ vytlačené z Ais2 - pre *AK a AU
od 3. apríla do 1. mája 2023 Skúškové obdobie LS pre študentov 3. roč. bc. štúdia, 2. roč. mgr. (vrátane opravných termínov)
od 15. mája do 25. júna 2023 Skúškové obdobie letného semestra (vrátane opravných termínov) **
15. mája a 16. mája 2023 Štátna skúška bc. štúdium – ŠP IU* - Historicko-teoretický aspekt interpretácie v študijnom zameraní
od 1. júna do 7. júna 2023 Kom - Obhajoba bc práce a UD*, *ŠS-Teória a dejiny kompozície. Obhajoba diplomovej práce a UD, ŠS Reflexia súčasnej kompozičnej praxe
od 1. júna do 7. júna 2023 IU-Obhajoba bakalárskej práce - umel. výkonu s reflexiou. Obhajoba diplom. práce a diplom. umeleckého výkonu.
jún 2023 - termín oznámime prihláseným uchádzačom Prijímacie skúšky - magisterské štúdium na akademický rok 2023/2024 
júl-august (dátum upresníme podľa potreby)   Opravné a náhradné termíny štátnych skúšok a obhajob ZP, UV - (bc. mgr. )

Dátum a čas slávnostnej promócie absolventov FMU AU oznámime v mesiaci máj 2023.
Vyhradzujeme si právo zmeny termínov.
 

Vysvetlivky:
*ZP      záverečná práca
*ŠS      štátna skúška
*LZ       licenčná zmluva       
*UV      umelecký výkon  
*UD      umelecké dielo
*Kom    Kompozícia
*IU        Interpretačné umenie
*ŠP       študijný program
*AiS2    Akademický informačný systém
*OŠP    Odporúčaný študijný plán
*AK       Akademická knižnica

→ DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM


študijný program:  Hudobné umenie

ZIMNÝ a LETNÝ SEMESTER Legenda
september 2022 - upresníme Elektronický zápis - 1.,  2., 3., 4. roč. (9.-12. septembra 2022)
september 2022 - upresníme Zápis doktorandi - 1. ročník , denné a externé štúdium (26. - 30. septembra 2022) - zmena termínu vyhradená
                           - 2., 3., 4. ročník denné a externé štúdium (26. - 30. septembra 2022) - zmena termínu vyhradená
22. septembra 2022 Odovzdanie individuálneho študijného plánu na referát doktorandského štúdia
doplní sa Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023
3. október – 18. december 2022 Zimný semester – prednášky
16. október 2022 Zadanie záverečnej práce – študenti 1. ročníka pošlú e-mailom do 16.10.2022 vyplnené tlačivo schválené školiteľom na referát DŠ
2. január – 27. január 2023 Skúškové obdobie ZS
31. január 2023 Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky a obhajoby – dizertačná skúška, obhajoba dizertačnej práce, umelecký výkon k DS a ODP
do 31. januára 2023 Obhajoba umeleckého výkonu a časti teoretickej práce  (termín uskutočnenia UV a odovzdania časti DP do 2. decembra 2022) - len 3. ročník ext. ArtD. ak už nemajú absolvované
30. január – 5. február 2023 Semestrálne prázdniny
6. február – 5. máj 2023 Letný semester – prednášky
9. máj  – 23. jún 2023 Skúškové obdobie LS
1. apríl 2023 Zverejnenie tém dizertačných prác na akad. rok 2023/2024
6. apríl 2023 Ukončenie prednášok letného semestra pre študentov, ktorí sú pred dizertačnou sk. a obhajobou dizert. práce
21.apríl 2023 Odovzdanie dizertačnej práce – odovzdanie zviazaných prác so všetkými náležitosťami – zodpovedá doktorand. Do CRZP AiS2 vkladá referát DŠ.
10. máj 2023 Uzatvorenie študijnej časti pre študentov, ktorí sú pred dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce
do 21. apríla 2023 Uskutočnenie umeleckého výkonu k obhajobe dizertačnej práce
31. máj 2023 Uzatvorenie prihlášok na doktorandské štúdium na akad. rok 2023/2024
17. máj 2023 Dizertačná skúška – Komplexná analýza hudobného diela, Reflexia hudobnej kultúry
7. jún 2023 Obhajoba dizertačnej práce a umeleckého výkonu
26. jún – 30. jún 2023 Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium v akad. roku 2023/2024
august 2023 Náhradný termín – dizertačné skúšky a obhajoby dizertačnej práce a UV

 

Harmonogram termínov v AiS2 

do 18. októbra 2022 Zadanie záverečnej práce – referát doktorandského štúdia 
do 30. januára 2023 Pedagógovia zapíšu hodnotenia študentom za zimný semester
do  5. mája 2023 Pedagógovia zapíšu hodnotenia za letný semester - doktorandom pred dizert. skúškou a obhajobou  
do 31. mája 2023 Školitelia a oponenti dizertačných prác a umeleckých výkonov vložia posudky do AiS2 
do 28. júna 2023 Pedagógovia zapíšu hodnotenia študentom za letný semester


Vyhradzujeme si právo zmeny termínov.


Log in