Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 

na stiahnutie → TU 


DENNÁ forma štúdia – študijný program Hudobné umenie

→ KATEDRA KOMPOZÍCIE
    Školiteľ:     doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. – kompozícia
    Téma:        Hlas ako zvukovo-farebný kompozično-výrazový prostriedok v súčasnej hudbe

→ KATEDRA DYCHOVÝCH NÁSTROJOV
    Školiteľka:  doc. Mag. art. Ivica Gabrišová, ArtD. – flauta
    Témy:        1.  Podoby flautového koncertu v 21. storočí
                      2.  Štylistické a interpretačné parametre prednesového flautového repertoáru požadovaného pre orchestrálne konkurzy
                      3.  Ženy skladateľky v dejinách flautovej literatúry
                      4.  Metamorfózy flauty v cyklických hudobných formách od baroka po súčasnosť

→ KATEDRA STRUNOVÝCH NÁSTROJOV
    Školiteľ:     Mgr. art. Ján Krigovský, ArtD. (f. m. doc.) – husle
    Téma:        Ciaccona v husľových koncertoch druhej polovice 20. storočia

EXTERNÁ forma štúdia – študijný program Hudobné umenie

→ KATEDRA STRUNOVÝCH NÁSTROJOV
    Školiteľka:  doc. Mgr. Zuzana Bouřová, Ph.D., ArtD. – viola
    Téma:        Literatúra 20. a 21. storočia pre violu

    Školiteľka:  prof. Viktória Herencsár, ArtD. – cimbal
    Témy:         1.  Interpretácia a implementácia hudobných značiek v tvorbe pre cimbal
                       2.  Cimbal v cirkevnej hudbe

    Školiteľka:  prof. Jela Špitková – husle
    Téma:        1.  Interpretačné výzvy sonát pre husle a klavír C. Debussyho, M. Ravela a A. N. Skrjabina
                      2.  Komparácia nahrávok husľových koncertov W. A. Mozarta v podaní významných interpretov 20. a 21. storočia

→ KATEDRA DYCHOVÝCH NÁSTROJOV
    Školiteľ:     doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD. – fagot
    Téma:        Význam drevených dychových nástrojov vo francúzskej hudbe na prelome 19. a 20. storočia s osobitným zreteľom na komornú tvorbu s fagotom v pozícii hlasu s formotvorným významom

    Školiteľ:     doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD. – klarinet
    Téma:        Klarinetové kvinteto ako špecifická formácia komornej hudby v historickom priereze od Mozarta až po súčasnosť

    Školiteľ:     Mgr. art. Igor Fábera, ArtD. (f. m. doc.) – hoboj
    Téma:        Najvýznamnejší predstavitelia francúzskej hobojovej školy a tvorba francúzskych hudobných skladateľov pre tento nástroj

    Školiteľka:  doc. Mag. art. Ivica Gabrišová, ArtD. – flauta
    Téma:        Hudobno-poetická rezonancia flautovej tvorby Carla Reineckeho v kontexte flautových diel jeho súčasníkov 

→ KATEDRA VOKÁLNEJ INTERPRETÁCIE
    Školiteľka:  prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD. – vokálna interpretácia
    Témy:         1.  Koncepcia bel canta so zameraním na vokálnu pedagogiku talianskych škôl 19. storočia v interpretácii vybraných sopránových postáv
                       2.  Interpretácia vybranej ruskej sopránovej piesňovej a opernej tvorby 19. storočia
                       3. Interpretačné špecifiká vokálnej tvorby Arona coplanda a Ralph Vaughana Williamsa

→ KATEDRA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV
    Školiteľka:  doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD. – klavír
    Téma:        Klavírna sonáta v období 19. storočia so zreteľom na diela F. Chopina, F. Liszta a J. Brahmsa

    Školiteľ:      prof. Marian Lapšanský – klavír
    Téma:         Klavír v piesňovej tvorbe skladateľov stredoeurópskeho regiónu v 20. storočí

 


→ Smernica

Smernica o doktorandskom štúdiu na FMU AU


 

→ Podanie elektronickej prihlášky

Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
Uchádzač sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu.
Elektronická prihláška bude sprístupnená nasledovne: doktorandi od 1. 4. 2023 do 31. 5. 2023.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky) alebo https://e-prihlaska.aku.sk
uchádzač: vyplní, potvrdí, vytlačí elektronickú prihlášku a odošle podpísanú s potrebnými prílohami (profesijný životopis, overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, návrh projektu dizertačnej práce na vypísanú tému, umelecký projekt v podobe naštudovaného umeleckého repertoáru/kompozície, súpis svojich umeleckých výstupov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, ďalšie doklady požadované fakultou – doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a uvedie cudzí jazyk, z ktorého bude robiť skúšku na prijímacom konaní a iné) poštou na adresu fakulty.

Log in