Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍK SKÚŠOK →TU
 


TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 

na stiahnutie → TU 


DENNÁ forma štúdia  študijný program Interpretačné umenie

→ KATEDRA VOKÁLNEJ INTERPRETÁCIE
    Školiteľka:  prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD. – vokálna interpretácia
    Téma:         Interpretácia sopránovej vokálnej tvorby ukrajinských skladateľov 20. a 21. storočia (výber)

→ KATEDRA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV
    Školiteľ:     prof. Marian Lapšanský – klavír
    Témy:        1.  Variácie v tvorbe skladateľov obdobia romantizmu
                      2.  Fenomén Chopinových Etúd op.10 a op.25 v kontexte klavírnej literatúry


EXTERNÁ forma štúdia – študijný program Kompozícia

→ KATEDRA KOMPOZÍCIE
    Školiteľ:     doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. – kompozícia
    Téma:        Hudobný softvér ako medzičlánok tvorby hudobného diela: DAW programy v kompozičnom procese

    Školiteľ:     doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. – kompozícia
    Téma:        Klavírny koncert v kompozičnej praxi po roku 1950


EXTERNÁ forma štúdia  študijný program Interpretačné umenie

→ KATEDRA STRUNOVÝCH NÁSTROJOV
    Školiteľka:  doc. Mgr. Zuzana Bouřová, Ph.D., ArtD. – viola
    Témy:         1.  Autori a interpreti v oblasti hry na viole na Ukrajine
                       2.  Viola v koncertantných kompozíciách 20. a 21. storočia

    Školiteľka:  doc. Viktória Herencsár, ArtD. – cimbal
    Témy:         1.  Špecifiká interpretácie vo všetkých štýloch cimbalovej literatúry od renesancie až po súčasnosť
                       2.  Cimbal v cirkevnej hudbe

    Školiteľ:     doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD. – gitara
    Téma:        Problematika interpretácie súčasnej španielskej hudby v klasickej gitarovej tvorbe

→ KATEDRA DYCHOVÝCH NÁSTROJOV
    Školiteľ:     prof. Alexander Stepanov, CSc. – saxofón
    Téma:        Osobnosť S. Raschera a jeho vplyv na tvorbu moderného saxofónového repertoáru

    Školiteľ:     doc. István Szabó – bicie nástroje
    Téma:        Vývoj komornej hudby pre bicie nástroje v priebehu 20. storočia

→ KATEDRA VOKÁLNEJ INTERPRETÁCIE
    Školiteľka:  doc. Mgr. Klaudia Račić Derner, ArtD. – vokálna interpretácia
    Témy:         1.  Komplexná charakteristika sopránových postáv v operách Turandot G. Pucciniho a Aida G. Verdiho
                       2.  Komparatívny pohľad na altové sóla v Stabat Mater rôznych štýlových období (výber)
                       3.  Orientálne prvky v typológii hlavných ženských postáv vo vybraných operách

→ KATEDRA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV
    Školiteľka:  doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD. – klavír
    Téma:         Problematika interpretácie klávesovej polyfónnej hudby a jej vývoj demonštrovaný na vybraných dielach J. S. Bacha,
                       F. M. Bartholdyho a D. Šostakoviča

    Školiteľ:      prof. Marian Lapšanský – klavír
    Témy:         1.  Klavírne duo v ruskej hudbe druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia
                       2.  Fenomén Chopinových Etúd op. 10 a op. 25 v kontexte klavírnej literatúry 

 


→ Smernica

Smernica o doktorandskom štúdiu na FMU AU


→ Podanie elektronickej prihlášky

Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
Uchádzač sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Elektronická prihláška bude sprístupnená nasledovne: doktorandi od 1. 4. 2022 do 31.5.2022.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky) alebo https://e-prihlaska.aku.sk uchádzač: vyplní, potvrdí, vytlačí elektronickú prihlášku a odošle podpísanú s potrebnými prílohami (profesijný životopis, overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, návrh projektu dizertačnej práce na vypísanú tému, umelecký projekt v podobe naštudovaného umeleckého repertoáru/kompozície, súpis svojich umeleckých výstupov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, ďalšie doklady požadované fakultou – doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a uvedie cudzí jazyk, z ktorého bude robiť skúšku na prijímacom konaní a iné) poštou na fakultu.


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in