CREUČ / CREPČ

CREUČ a CREPČ

Evidencia umeleckej a publikačnej činnosti (CREUČ a CREPČ)

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) a centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) predstavujú databázu evidencie umeleckej a publikačnej činnosti vysokých škôl v SR. Register obsahuje komplexnú evidenciu umeleckých a publikačných výstupov v zmysle platnej legislatívy o bibliografickej registrácii a kategorizácii umeleckej činnosti a ohlasov.

→ Ako vykazovať umeleckú činnosť
Evidencia umeleckej a publikačnej činnosti pre vykazovacie obdobie za rok 2023 od 1.2.2023 do 31.1.2024 sa vykonáva podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z. v novom systéme CREUČ 2. Umeleckú činnosť odporúčame vykazovať priebežne a vyhnúť sa nárazovému vykazovaniu na konci obdobia.

→ Prečo je dôležité vykazovať umeleckú činnosť?
Umelecká a publikačná činnosť je významným kritériom hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania. Predstavuje dôležité kritérium hodnotenia tvorivých zamestnancov umeleckých vysokých škôl. Podľa týchto činností sa realizuje hodnotenie jednotlivých tvorivých pracovníkov, ako aj celkové hodnotenie fakúlt.
Pri rozdeľovaní čiastkového podielu dotácie zo štátneho rozpočtu na mzdy je výkon vysokej školy v oblasti tvorivej činnosti významným hodnoteným aspektom. Počet a kvalita evidovaných výstupov umeleckej a publikačnej činnosti zvyšuje podiel vysokej školy na tej časti dotácie, ktorá je závislá od umeleckej a publikačnej činnosti.
Kontinuálna a správne vykazovaná umelecká a publikačná činnosť má vplyv na akademický postup učiteľov a je dôležitou súčasťou dokumentácie habilitačných a inauguračných konaní.

→ Dôležité dokumenty
Aktuálna metodika pre vykazovacie obdobie za rok 2023
Metodika pre Hudobné umenie
Formulár evidencie umeleckej činnosti pre zamestnancov FMU AU

→ Dôležité odkazy
Stránka databázy CREUČ 1
Stránka databázy CREUČ 2 (od roku 2022)

Log in