Magisterské štúdium Interpretačné umenie

Magisterské štúdium - Interpretačné umenie

 • Študijný odbor: Umenie
 • Študijný program: Interpretačné umenie 
 • Dĺžka štúdia: 2 roky / 4 semestre
 • Forma štúdia: denná 

 
→  Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

     prof. Marián Lapšanský.  

 → Spoločná programová rada
      pre bakalársky a magisterský študijný program Interpretačné umenie:

     predseda: prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

     členovia:  doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., univ. prof.
                     prof. Marián Lapšanský 
                     Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
                     doc. Klaudia Racic Derner, ArtD.
                     prof. Mgr. art. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                     MgA. Zuzana Kadlčíková (externé strany - SND)
                     Mgr. art. Lucia Potokárová (externé strany – Štátna filharmónia Košice)
                     Mária Bohačová (študentka)
                     Marek Šrom (študent)
                     doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                     Zuzana Bedecsová (tajomník)

 • Študijný odbor: Umenie
 • Študijný program: Interpretačné umenie 
 • Dĺžka štúdia: 2 roky / 4 semestre
 • Forma štúdia: denná 

 
→  Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

     prof. Marián Lapšanský.  

 → Spoločná programová rada
      pre bakalársky a magisterský študijný program Interpretačné umenie:

     predseda: prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

     členovia:  doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., univ. prof.
                     prof. Marián Lapšanský 
                     Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
                     doc. Klaudia Racic Derner, ArtD.
                     prof. Mgr. art. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                     MgA. Zuzana Kadlčíková (externé strany - SND)
                     Mgr. art. Lucia Potokárová (externé strany – Štátna filharmónia Košice)
                     Mária Bohačová (študentka)
                     Marek Šrom (študent)
                     doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                     Zuzana Bedecsová (tajomník)

→ CHARAKTERISTIKA ŠP

Cieľom vzdelávania v študijnom programe Interpretačné umenie je prostredníctvom rozvíjania talentu a tvorivosti každého študenta pripraviť budúcich absolventov programu vo vybranom študijnom zameraní na profesionálne pôsobenie v povolaniach v oblasti interpretačného hudobného umenia, na profesionálne autonómne umelecké pôsobenie v sólovej, komornej i orchestrálnej interpretácii, na vedenie umeleckých kolektívov alebo po doplnení kvalifikačného vzdelávania v pedagogických disciplínach na výkon povolania učiteľa základnej umeleckej školy alebo konzervatória. Úspešné absolvovanie magisterského štúdia umožňuje absolventovi pokračovať v nadväzujúcom doktorandskom študijnom programe na Akadémii umení v Banskej Bystrici alebo na slovenských i zahraničných vysokých umeleckých školách v ekvivalentnom študijnom programe.

Na magisterské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Bc. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky. Cieľom prijímacej skúšky je preveriť úroveň vedomostí, talentu, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného študijného programu a študijného zamerania v rámci magisterského študijného programu Interpretačné umenie. Predpokladom prijatia na štúdium je požadovaná úroveň rozvinutia hudobných schopností a interpretačných zručností.
Odporúčaný študijný plán v programe Interpretačné umenie umožňuje študentom výber rôznych interpretačných zameraní, v rámci ktorých sa profilujú ich profesijné kompetencie. Odporúčaný študijný plán obsahuje predmety, ktoré sa podľa závažnosti ich absolvovania členia na:

 • Povinné (PP) – ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu.
 • Povinne voliteľné predmety (PVP) – podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom.
 • Výberové predmety (VP) – ostatné premety, ktoré má študent možnosť si zapísať na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia.

Magisterský stupeň štúdia sa končí štátnou skúškou, obsahom ktorej sú predmety Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce a Diplomový umelecký výkon a obhajoba umeleckého výkonu. Preverujú úroveň kompetencií, ktoré študent musí preukázať pri ukončení magisterského stupňa vzdelávania. Štúdium je zvŕšené realizáciou umeleckého výkonu a jeho obhajobou a spracovaním diplomovej práce a úspešným absolvovaním jej obhajoby.

Absolvent magisterského študijného programu Interpretačné umenie v študijnom odbore Umenie má bezpečne osvojené teoretické poznatky a vysoko rozvinuté zručnosti a kompetencie viazané na umeleckú aktivitu vo forme hudobnej interpretácie. Svoje profesijné interpretačné schopnosti a zručnosti vie použiť v profesionálnom prístupe k hudobnému dielu, čo preukazuje tvorbou vlastného umeleckého zámeru, schopnosťou originálnej osobnostnej výpovede a samostatnou kreatívnou interpretačnou činnosťou. Absolvent programu reflektuje na teoretickej úrovni osvojené špecifické štýlotvorné a estetické princípy a teoreticko-historické parametre pri profesionálnej interpretácii hudobného diela. Je schopný osvojené kompetencie implementovať do verejnej profesionálnej umeleckej prezentácie, obhájiť svoje koncepcie a komunikovať prístup k nim reflektujúc súvislosti autentického historicky podmieneného a súčasne tvoreného moderného umeleckého priestoru. Má pevne zakorenené spoločensky žiaduce profesionálne kompetencie a pozitívny postoj k svojej profesii. Je kultúrne a jazykovo gramotný, aby sa mohol autonómne rozvíjať a úspešne pôsobiť v rôznych podmienkach a prostrediach umeleckého sveta. 

→ INFORMÁCIE O ŠP

→ PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent magisterského štúdia študijného programu Interpretačné umenie:

 • má osvojené adekvátne vedomosti v oblasti interpretačného umenia a v oblasti teoretických disciplín, ako sú dejiny, teória hudby, estetika hudby a dejiny filozofie a dokáže ich využiť v profesionálnej verejnej interpretácii hudobného diela v konkrétnom študijnom zameraní,

 • bezpečne sa orientuje v aktuálnych otázkach z oblasti hudobnej interpretácie, ovláda špecifiká štýlových období a reflektuje ich pri tvorbe vlastných jedinečných interpretačných hodnôt,

 • ovláda široký diapazón repertoáru a literatúry v rámci vybraného študijného zamerania, čo mu umožní realizáciu umeleckého výkonu v súlade s rôznymi hudobnými štýlmi, resp. špecifikami rôznych historických období v oblasti profesionálnej hudobnej interpretácie,

 • samostatne vytvára vlastný autorský zámer v nadväznosti na štýlotvorné parametre modernej i dobovej interpretácie hudobných diel,

 • je schopný organicky interdisciplinárne integrovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti v profesionálnej tvorivej interpretácii zodpovedajúcej úrovni druhého stupňa štúdia,

 • má nadobudnuté profesionálne kompetencie a technické zručnosti nevyhnutné pre samoštúdium a samostatnú tvorivú umeleckú prácu zodpovedajúcu požiadavkám druhého stupňa štúdia,

 • na základe reflektovania osvojenej teoretickej základne a aktuálnych interpretačných trendov dokáže objektívne posúdiť a zhodnotiť vlastnú interpretáciu a je schopný adekvátnej sebareflexie; dokáže efektívne zúročiť svoje silné stránky, je si vedomý svojich slabých stránok a dokáže nájsť efektívne spôsoby pre ďalší profesionálny umelecký rozvoj,

 • je schopný na vysokej úrovni analyzovať interpretačné problémy a navrhnúť ich tvorivé riešenie v závislosti od subjektívnych možností,

 • dokáže stavať na získaných vedomostiach v odbornej diskusii a adekvátne argumentovať a komunikovať svoje presvedčenia na profesionálnej úrovni,

 • pozná správne fyziologické a psychologické návyky a ich nuansy a reflektuje pri štúdiu i pri vysoko profesionálnej verejnej prezentácii umeleckých diel,

 • má osvojené efektívne stratégie nevyhnutné pre zvládanie stresových situácií a špecifickej záťaže súvisiacej s profesionálnou verejnou prezentáciou vlastnej umeleckej práce,

 • disponuje vysokou úrovňou sociálnych kompetencií, ktoré sú predpokladom spolupráce s umelcami v komorných zoskupeniach i vo väčších umeleckých telesách,

 • demonštruje vysoko rozvinuté kompetencie lídra nevyhnutné pre úspešné vedenie umeleckého kolektívu, zastávanie postu vedúceho v umeleckom telese, tvorbu vízie a motivovanie členov kolektívu k jej spoločnému dosahovaniu,

 • disponuje vysokou mierou profesijných kompetencií, ktoré mu umožnia podávať vysoko profesionálne umelecké výkony a byť úspešným vo zvolenej profesii vo zvolenom umeleckom interpretačnom zameraní,

 • je pripravený pokračovať v doktorandskom stupni štúdia v nadväzujúcom študijnom programe, resp. po nadobudnutí pedagogickej kvalifikácie v rámci Doplňujúceho pedagogického štúdiu uplatniť sa aj v učiteľskom povolaní.

→ UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolvent magisterského programu Interpretačné umenie sa v závislosti od vybraného zamerania môže uplatniť ako sólista v oblasti inštrumentálnej alebo vokálnej hudobnej interpretácie, ako koncertný majster, zborový dirigent, zbormajster, vedúci nástrojovej skupiny, vedúci umeleckého zoskupenia, člen profesionálnych hudobných telies, člen orchestra, komorný hráč – člen komorného telesa, člen hudobnej skupiny, ansámblu, člen speváckeho zboru, korepetítor, ďalej v audiovizuálnych médiách, ako vedúci pracovník kultúrnych zariadení, hudobný dramaturg v orchestroch a divadlách.

 

 

Log in