Magisterské štúdium Interpretačné umenie

Magisterské štúdium - Interpretačné umenie

  • Študijný odbor: Umenie
  • Forma štúdia: denná – 2 roky/4 semestrov
  • Študijný program: Interpretačné umenie
  • Garant študijného programu: prof. Mgr. art. et Mgr. Štefan Sedlický, ArtD.
  • Študijný odbor: Umenie
  • Forma štúdia: denná – 2 roky/4 semestrov
  • Študijný program: Interpretačné umenie
  • Garant študijného programu: prof. Mgr. art. et Mgr. Štefan Sedlický, ArtD.

Charakteristika predmetov študijného plánu z pohľadu opisu študijného odboru

V magisterskom štúdiu sa predpokladá, že študent druhého stupňa je absolventom prvého stupňa vysokoškolského študijného programu uskutočňovaného v študijnom odbore Hudobné umenie. Štúdium v študijnom odbore Hudobné umenie sa zameriava na individuálne rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti hudobnej tvorby, reprezentované umeleckým dielom. Nosné odborné témy jadra znalostí magisterského študijného programu Interpretačné umenie sú viazané na oblasť hudobnej interpretácie.

Absolvent počas štúdia získa schopnosť samostatne interpretovať hudobné dielo, pričom pokračuje v získavaní širokého rozpätia kreatívnych a praktických skúseností v oblasti hudobného umenia.

Získa teoretické vedomosti a schopnosti umožňujúce reflektovať hudobné dielo, jeho kompozično-technický tvar, relevantné estetické a vývojové súvislosti.

Profil absolventa

Absolvent magisterského štúdia študijného programu Interpretačné umenie v študijnom odbore hudobné umenie samostatne tvorí a podáva umelecký výkon, vyplývajúci z absolvovaného študijného programu.
Absolvent počas štúdia získal schopnosti:
· nachádzať a prezentovať vlastné interpretačné riešenia problémov pri naštudovaní a realizácii závažných hudobných diel
· analyzovať a interpretovať náročné a závažné umelecké diela
· interpretovať náročné a závažné hudobné umelecké diela
· prezentovať umelecky originálne a efektívne riešenia v oblasti hudobnej interpretácie
· aktívne vytvárať umelecké projekty zamerané na špecifické problémy realizácie hudobného diela

Teoretická diplomová práca v nadväznosti na absolvovaný študijný program, umelecký výkon (hudobná interpretácia) – verejná prezentácia recitálu dokumentovaného audio nahrávkou (obhajoba diplomovej práce a umeleckého výkonu).

Uplatnenie absolventov

Absolvent má možnosť uplatnenia v náročnej pracovnej činnosti, ktorú môže vykonávať:
ako sólový hráč/spevák, dirigent zboru, člen komorných zoskupení, ako pracovník kultúrnych zariadení vo vedúcich funkciách, ako dramaturg v orchestroch, hudobných divadlách a masmédiách, publicista po doplnení si potrebnej kvalifikácie ako učiteľ odborných predmetov v základnom a strednom umeleckom školstve riadiacej a organizačnej činnosti v inštitúciách umenia a kultúry


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in