O katedre

Katedra klávesových nástrojov

Katedra klávesových nástrojov sa od svojho vzniku profiluje v dvoch študijných programoch – hra na klavíri a hra na akordeóne s cieľom pripraviť budúcich sólových interpretov, komorných hráčov v umeleckých súboroch, korepetítorov aj pedagógov klavírneho a akordeónového interpretačného umenia. Od vzniku akadémie profilovali úroveň katedry významné osobnosti hudobnej kultúry: prof. Mgr. art. Zuzana Niederdorfer – Paulechová ArtD., v rokoch 1998 – 2008 vedúca katedry, prof. Marián Lapšanský, dlhoročný garant študijných programov a Mgr. Vladimír Čuchran, nestor slovenskej akordeónovej školy. Na výchove mladých klaviristov a akordeonistov sa podieľali aj prof. Zdeňek Hnát, Mgr. art. Marcel Štefko ArtD., Igor Gajan, René Adámek, PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD. V súčasnosti na katedre pôsobia renomovaní pedagógovia a koncertní umelci – prof. Marián Lapšanský, doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., Mgr. art. Michal Červienka, ArtD., Mgr.art. Matej Arendárik, ArtD., MgA. Maroš Klátik, ArtD., Mgr. art. Alica Hancková, ArtD. , Mgr. Ihor Vlakh.


Medzi absolventmi nájdeme laureátov medzinárodných súťaží, koncertných klaviristov, ale aj pedagógov na rôznych stupňoch umeleckých škôl. V súčasnosti katedru posilnili úspešní absolventi FMU AU, akordeónový virtuóz Mgr. art. Michal Červienka, ArtD. a klaviristka doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., ktorá je vedúcou katedry. Príležitosť profesijného rastu dostávajú aj študenti doktorandského štúdia. Študenti aj pedagógovia KKN pravidelne prispievajú umeleckými aktivitami k rozvíjaniu pozitívneho profilu FMU AU, venujú sa publikačnej a prednáškovej činnosti aj v rámci medzinárodnej spolupráce a do medzinárodného kontextu prispievajú aj aktivitami v oblasti pedagogických a študentských mobilít, v rámci projektu ERASMUS+. Významnou súčasťou umeleckých aktivít je participácia študentov aj pedagógov KKN na medzinárodných festivaloch interpretačného umenia napr. v Poľsku (Bieszczady bez granic”), spolupráca s ŠKO v Žiline, Slovenskou filharmóniu, zahraničnými filharmóniami, či slovenskými inštitútmi v zahraničí. Publikačná činnosť študentov a pedagógov KKN FMU AU sa sústreďuje najm´ä na šučasnú tvorbu slovenských skladateľov, kde možno niekoľko významných prác uviesť najmä z autorského pera doc. MgA. Jany Škvarkovej, ArtD

Log in