Odborová komisia

Odborová komisia

 • Doktorandské štúdium v danom študijnom programe sleduje a hodnotí odborová komisia, zriadená podľa vnútorného predpisu fakulty, ktorá uskutočňuje štúdium v príslušnom študijnom programe (§ 54 ods. 17 zákona o vysokých školách).
 • Odborovú komisiu vymenúva dekan fakulty na základe návrhu garanta študijného programu a schválením Umeleckej a vedeckej rady FMU AU.
 • Odborová komisia pozostáva z predsedu a najmenej štyroch ďalších členov. Členovia odborovej komisie volia zo svojich členov predsedu. Členmi odborovej komisie môžu byť vysokoškolskí učitelia, ktorí dosiahli vedecko-pedagogický titul minimálne docent a významní odborníci z praxe a iných vysokých škôl s akademickým titulom tretieho stupňa a viac.
 • Doktorandské štúdium v danom študijnom programe sleduje a hodnotí odborová komisia, zriadená podľa vnútorného predpisu fakulty, ktorá uskutočňuje štúdium v príslušnom študijnom programe (§ 54 ods. 17 zákona o vysokých školách).
 • Odborovú komisiu vymenúva dekan fakulty na základe návrhu garanta študijného programu a schválením Umeleckej a vedeckej rady FMU AU.
 • Odborová komisia pozostáva z predsedu a najmenej štyroch ďalších členov. Členovia odborovej komisie volia zo svojich členov predsedu. Členmi odborovej komisie môžu byť vysokoškolskí učitelia, ktorí dosiahli vedecko-pedagogický titul minimálne docent a významní odborníci z praxe a iných vysokých škôl s akademickým titulom tretieho stupňa a viac.

→ PERSONÁLNE ZLOŽENIE

 

Predseda:

prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.

Členovia: prof. Marián Lapšanský
  doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., univ. prof.
  doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD, univ. prof.
  prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.
  doc. Mgr. Zuzana Bouřová, Ph.D, ArtD.
  doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD.

 

→ ČINNOSŤ ODBOROVEJ KOMISIE

 1. schvaľuje témy dizertačných prác, ktoré navrhuje školiteľ,
 2. podáva návrh dekanovi fakulty na vymenovanie predsedu a členov komisie pre prijímacie skúšky,
 3. prerokúva návrhy na školiteľov pre prijatých študentov na študijný program s ohľadom na tému dizertačnej práce,
 4. schvaľuje individuálny študijný program doktoranda,
 5. raz ročne sa vyjadruje k výročnému hodnoteniu doktoranda,
 6. rieši problémy spojené s doktorandským štúdiom (zmena školiteľa, zmena témy, zmena študijného plánu, atď.),
 7. schvaľuje zmeny v individuálnom študijnom programe doktoranda,
 8. navrhuje predsedu a členov komisie pre dizertačnú skúšku.

→ PREDSEDA ODBOROVEJ KOMISIE

 1. schvaľuje návrh školiteľa na oponenta pre písomnú prácu a umelecký výkon k dizertačnej skúške; oponenta vymenuje dekan fakulty,
 2. schvaľuje návrh školiteľa na troch oponentov pre dizertačnú prácu a umelecký výkon k dizertačnej práci; oponentov vymenuje dekan fakulty,
 3. navrhuje dekanovi fakulty predsedu a členov komisie pre dizertačnej skúšku,
 4. navrhuje dekanovi fakulty predsedu a členov komisie pre obhajobu dizertačnej práce a dizertačného umeleckého výkonu.

Log in