Bakalárske štúdium Kompozícia

Bakalárske štúdium - Kompozícia

 • Študijný odbor: Umenie
 • Študijný program: Kompozícia
 • Dĺžka štúdia: 3 roky / 6 semestrov 
 • Forma štúdia: denná 

 
→ Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

    doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof.

 → Spoločná programová rada
      pre bakalársky a magisterský študijný program Kompozícia:

     predseda: doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof.

     členovia:  prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D
                     Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
                     doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.
                     doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.
                     doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD. (VŠMU)
                     Mgr. art Lucia Potokárová, (riaditeľka Štátna filharmónia Košice)
                     prof. Mgr. art. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                     Mgr. art. Katarína Koreňová, ArtD. (študentka)
                     Adam Holaš (študent)
                     doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                     Zuzana Bedecsová (tajomník)

 • Študijný odbor: Umenie
 • Študijný program: Kompozícia
 • Dĺžka štúdia: 3 roky / 6 semestrov 
 • Forma štúdia: denná 

 
→ Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

    doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof.

 → Spoločná programová rada
      pre bakalársky a magisterský študijný program Kompozícia:

     predseda: doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof.

     členovia:  prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D
                     Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
                     doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.
                     doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.
                     doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD. (VŠMU)
                     Mgr. art Lucia Potokárová, (riaditeľka Štátna filharmónia Košice)
                     prof. Mgr. art. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                     Mgr. art. Katarína Koreňová, ArtD. (študentka)
                     Adam Holaš (študent)
                     doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                     Zuzana Bedecsová (tajomník)

→ CHARAKTERISTIKA ŠP

Nosné odborné témy jadra znalostí bakalárskeho študijného programu Kompozícia sú viazané na oblasť hudobnej tvorby. Absolvent počas štúdia získa schopnosť vytvoriť hudobné umelecké dielo, pričom získa široké rozpätie kreatívnych a praktických skúseností v oblasti hudobného umenia. Získa teoretické vedomosti a schopnosti k pochopeniu podstatných faktov, pojmov, princípov, ktoré úzko súvisia s hudobným umením. Tieto vedomosti samostatne uplatňuje pri analýzach a tvorbe hudobných diel spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí jeho špecializácie. 

→ INFORMÁCIE O ŠP

→ PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Kompozícia:

 • disponuje širokým spektrom praktických aj teoretických vedomostí z oblasti hudobnej kompozície,

 • získané (praktické a teoretické) vedomosti vie aplikovať pri vlastnej tvorbe hudobného diela,

 • je dostatočne zorientovaný v teórii a dejinách kompozície a je schopný tieto poznatky adekvátne využiť vo vlastnej kompozičnej praxi na úrovni bakalárskeho stupňa,

 • vie primerane pracovať s odbornou literatúrou (domácou aj cudzojazyčnou), dohľadávať a získavať relevantné odborné informácie za účelom rozvoja poznania vo vlastnom odbore,

 • je schopný primeranej hudobno-teoretickej reflexie a verbálnej interpretácie vlastného diela

→ UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Kompozícia:

 • získava spôsobilosť na výkon povolania hudobného skladateľa na úrovni bakalárskeho stupňa,

 • dokáže samostatne pôsobiť v oblasti hudobnej tvorby,

 • má všetky predpoklady udržiavať kontakt s vývojom hudobného umenia, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti hudobnej kultúry a pokračovať vo svojom vlastnom profesionálnom rozvoji,

 • na plnú vysokoškolskú kvalifikáciu je potrebné získať druhý stupeň VŠ a absolvovať doplňujúce pedagogické vzdelávanie; ak má ukončené umelecké stredoškolské konzervatoriálne hudobné vzdelanie, môže sa uplatniť aj ako učiteľ na ZUŠ,

 • po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok môže pokračovať v magisterskom stupni štúdia v nadväzujúcom študijnom programe.

Log in