Bakalárske štúdium Kompozícia

Bakalárske štúdium - Kompozícia

  • Študijný odbor: Umenie
  • Forma štúdia: denná – 3 roky/6 semestrov
  • Študijný program: Kompozícia
  • Garant študijného programu: doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD.
  • Študijný odbor: Umenie
  • Forma štúdia: denná – 3 roky/6 semestrov
  • Študijný program: Kompozícia
  • Garant študijného programu: doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD.

Charakteristika študijného programu

V prvom stupni bakalárskeho štúdia sa predpokladá, že uchádzač o štúdium absolvoval základné a stredné odborné hudobné vzdelanie. Štúdium v študijnom odbore Hudobné umenie sa zameriava na individuálne rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti hudobnej tvorby, reprezentované umeleckým dielom. Základným predpokladom úspešného štúdia je talent, ktorého mieru FMU AU zhodnotí v rámci prijímacieho konania formou talentovej skúšky.
Nosné odborné témy jadra znalostí bakalárskeho študijného programu Kompozícia sú viazané na oblasť hudobnej tvorby. Absolvent počas štúdia získa schopnosť vytvoriť hudobné umelecké dielo, pričom získa široké rozpätie kreatívnych a praktických skúseností v oblasti hudobného umenia. Získa teoretické vedomosti a schopnosti k pochopeniu podstatných faktov, pojmov, princípov, ktoré úzko súvisia s hudobným umením. Tieto vedomosti samostatne uplatňuje pri analýzach a tvorbe hudobných diel spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí jeho špecializácie.

Profil absolventa

Absolvent prvého stupňa študijného programu Kompozícia počas štúdia získa teoretické a praktické poznatky v oblasti hudobnej kompozície, zvláda ich použitie pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa. Získa prehľad o historických a súčasných podobách hudobného umenia. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik hudobného diela. Absolvent počas štúdia získa
- schopnosť vytvoriť hudobné umelecké dielo
- široké rozpätie kreatívnych a praktických zručností v oblasti hudobného umenia
- interpersonálne skúsenosti súvisiace s tímovou prácou
- vedomosti a schopnosť pochopenia podstatných faktov, pojmov, princípov a teórie, ktoré sa vzťahujú k hudobnému umeniu, tieto vedomosti a schopnosti vie použiť pri analýze a tvorbe hudobných diel spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí
- vedomosti v oblasti dejín hudobného umenia
- praktické vedomosti, schopnosti a zručnosti v oblasti tvorby hudobného diela
Absolvovaný študijný program ukončí študent umeleckým dielom – vytvorenie autorského hudobného diela dokumentovaného partitúrou, DVD nahrávkou a textovou prílohou a vypracuje záverečnú bakalársku teoretickú prácu (obháji umelecký výkon a teoretickú prácu). Štátna skúška z oblasti historicko-teoretických aspektov hudobného vývoja.

Uplatnenie absolventov

Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Kompozícia sú osobnosťami, ktoré sa na základe získaných schopností a vedomostí uplatnia v praxi ako skladatelia, hudobní aranžéri, aktívni pracovníci kultúrnych inštitúcií alebo organizácií, hudobní dramaturgovia v orchestroch, divadlách, pedagogickí pracovníci na základných umeleckých školách a konzervatóriách, ako redaktori v rozhlase, televízii, v odborných hudobných časopisoch, zorientovaní v základoch modernej technológie v oblasti notografie a počítačových programov.


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in