Doktorandské štúdium Hudobné umenie - denné

Doktorandské štúdium - Hudobné umenie / denné

 • Študijný odbor: Umenie
 • Študijný program: Hudobné umenie
 • Dĺžka štúdia: 3 roky
 • Forma štúdia: denná

 
→  Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

     prof. Marián Lapšanský

→ Spoločná programová rada
     pre doktorandský študijný program Hudobné umenie v dennej aj externej forme:

    predseda: prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

    členovia:  doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof.
                    prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. 
                    prof. Mgr. art. Marián Lapšanský 
                    Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
                    doc. Mgr. art. Peter Špilák, PhD., ArtD. 
                    doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. 
                    doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., univ. prof.
                    doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
                    doc. Mgr. art. Klaudia Račić Derner, ArtD. 
                    Mgr. Lucia Potokárová (Štátna filharmónia Košice)
                    Mgr. art. Zuzana Kadlčíková (SND)
                    prof. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                    Mgr. art. Peter Pláňavský (študent - denné štúdium ArtD.)
                    Mgr. art. Andrea Nemcová (študentka - externé štúdium ArtD.)
                    doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                    Zuzana Bedecsová (tajomník)

 • Študijný odbor: Umenie
 • Študijný program: Hudobné umenie
 • Dĺžka štúdia: 3 roky
 • Forma štúdia: denná

 
→  Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

     prof. Marián Lapšanský

→ Spoločná programová rada
     pre doktorandský študijný program Hudobné umenie v dennej aj externej forme:

    predseda: prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

    členovia:  doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof.
                    prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. 
                    prof. Mgr. art. Marián Lapšanský 
                    Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
                    doc. Mgr. art. Peter Špilák, PhD., ArtD. 
                    doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. 
                    doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., univ. prof.
                    doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
                    doc. Mgr. art. Klaudia Račić Derner, ArtD. 
                    Mgr. Lucia Potokárová (Štátna filharmónia Košice)
                    Mgr. art. Zuzana Kadlčíková (SND)
                    prof. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                    Mgr. art. Peter Pláňavský (študent - denné štúdium ArtD.)
                    Mgr. art. Andrea Nemcová (študentka - externé štúdium ArtD.)
                    doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                    Zuzana Bedecsová (tajomník)

→ CHARAKTERISTIKA ŠP

Štúdium v doktorandskom študijnom programe Hudobné umenie je zamerané na individuálne rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti hudobnej interpretácie a kompozície, ktorá je reprezentovaná umeleckým dielom najvyššej náročnosti. Nosné odborné témy jadra znalostí doktorandského študijného programu sú viazané na špecifiká študijného programu Hudobné umenie.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu II. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Umenie a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Študijná časť študijného programu doktoranda pozostáva najmä z prednášok, seminárov, z individuálneho štúdia odbornej literatúry a z individuálnej umeleckej prípravy potrebnej z hľadiska zamerania dizertačnej práce a umeleckého výkonu. Štúdium sa realizuje pod vedením školiteľa v súlade s harmonogramom štúdia a ukončuje sa dizertačnou skúškou a dizertačným umeleckým výkonom.

Do 18 mesiacov od začatia štúdia je študent povinný vykonať dizertačnú skúšku, obsahom ktorej sú predmety: Komplexná analýza hudobného diela, Reflexia hudobnej kultúry a Obhajoba umeleckého výkonu a časti písomnej teoretickej práce. Absolvovanie skúšky z teoretických predmetov preveruje úroveň vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré sa od študenta na tomto stupni vzdelávania očakávajú. Ide o vedomosti výrazne špecializované, schopné syntézy a prezentovanie vlastných názorov a postojov k problematike hudobného umenia. Doktorandské štúdium sa končí obhajobou dizertačnej práce, prostredníctvom ktorej absolvent prezentuje schopnosť verbálne zaujať stanovisko k riešenej problematike z oblasti interpretácie a tvorby diela.

Absolvovaním študijného programu Hudobné umenie získa absolvent systematický, ucelený a komplexný súbor kompetencií v špecializovanej oblasti hudobného umenia, ale predovšetkým dospieva k poznaniu a porozumeniu vzťahov v rámci daného odboru a medziodborových vzťahov v rámci príbuzných umeleckých odborov. Hlbšie poznanie širších súvislostí, širokospektrálnych teórií, sofistikovaných metód a postupov v oblasti umenia a vedy je v súlade s modernými tendenciami na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám. Všetky získané vedomosti vie prakticky využiť vo svojej špecializácii s výraznou integráciou získaných vedomostí z iného odborného hudobného zamerania. Absolvent získa komplexné vedomosti, zručnosti a umelecké kompetencie, ktoré bude môcť využiť vo svojej hodnotnej umeleckej praxi, pričom sú implementovateľné do rôznych hudobných zameraní, a vo vzťahu k celospoločenskej podstate umeleckého prostredia dosahovať úspechy ako na národnej, tak i nadnárodnej úrovni. 

→ INFORMÁCIE O ŠP

→ PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent doktorandského študijného programu Hudobné umenie:

 • má osvojené adekvátne množstvo vedomostí v oblasti interpretačného umenia, kompozície a teoretických disciplín, a to do takej miery, aby bol schopný dosahovať najvyššie štandardy umeleckej prezentácie a kompozície,
 • bezpečne sa orientuje v aktuálnych otázkach z oblasti hudobnej interpretácie a kompozície, ovláda právne, etické a spoločenské stránky umeleckej aktivity,

 • ovláda charakteristiky štýlových období, rôzne techniky kreatívnych postupov, a reflektuje ich pri tvorbe vlastných interpretačných hodnôt prinášajúcich nové umelecké podnety, čím sa stáva vysoko erudovanou a novátorskou osobnosťou v oblasti hudobného umenia,

 • disponuje praktickými umeleckými zručnosťami na vysokej profesionálnej úrovni a prostredníctvom nich interpretuje a tvorí umelecké diela vrcholnej náročnosti presahujúc národné štandardy,

 • je schopný participovať na výskume, prípadne realizovať výskum v oblasti umenia, autorskej tvorby a interpretácie a vo vybraných oblastiach muzikológie ovláda „umelecký výskum“, dokáže vyvodiť výstižné závery a implementovať navrhované riešenia do vlastnej tvorivej práce, prípadne pedagogickej praxe,

 • má osvojené kompetencie nevyhnutné pre samostatnú umeleckú prácu, štúdium nového repertoáru a originálnu umeleckú interpretáciu a tvorbu v kontexte interkultúrneho prístupu k umeniu,

 • má široký vhľad do príbuzných umeleckých druhov a je schopný reflektovať a vo vlastnej tvorbe realizovať uplatniť medziodborové presahy,

 • na základe poznania tradície a aktuálnych interpretačných trendov dokáže objektívne posúdiť a zhodnotiť vlastnú interpretáciu a tvorbu, je schopný adekvátnej sebareflexie, ktorá vedie k špičkovým výkonom v oblasti hudobnej interpretácie a tvorby,

 • je schopný navrhnúť, identifikovať problémy a nájsť ich tvorivé riešenie v závislosti od dostupných možností,

 • dokáže verbalizovať a verejne komunikovať svoje presvedčenia a zistenia v odbornej diskusii a adekvátne argumentovať na profesionálnej úrovni na odborných umeleckých a umelecko-vedeckých podujatiach s medzinárodnou účasťou, a to najmenej v jednom svetovom jazyku,

 • má osvojené stratégie nevyhnutné pre zvládanie stresových situácií a špecifickej záťaže súvisiacej s prezentáciou vlastnej umeleckej práce pred publikom,

 • disponuje sociálnymi a emocionálnymi kompetenciami, ktoré tvoria predpoklad úspešného pôsobenia na vedúcich pozíciách v umeleckých telesách, inštitúciách, organizáciách a pod.,

 • má osvojené profesijné kompetencie, ktoré mu umožnia podávať špičkové umelecké výkony, vytvárať nadčasové kompozície, odborne pôsobiť v poradných orgánoch, umeleckých radách, súťažných komisiách atď.,

 • je pripravený pôsobiť ako vysokoškolský pedagóg v oblasti hudobného interpretačného umenia alebo kompozície,

 • ovláda princípy tímovej práce a je schopný v oblasti svojho pôsobenia viesť tím spolupracovníkov, a to i medzinárodný.

→ UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolvent doktorandského štúdia študijného programu Hudobné umenie:

 • získava spôsobilosť na výkon povolania hudobného umelca – interpreta/skladateľa na najvyššej umeleckej úrovni,

 • je schopný samostatne pôsobiť v oblasti interpretačného umenia a kompozície,

 • získava poznatky, spôsobilosti a kompetencie na profesionálne pôsobenie v špičkových umeleckých hudobných telesách, v komorných súboroch, operných súboroch, v umelecko-vzdelávacích inštitúciách,

 • má všetky predpoklady udržiavať kontakt s vývojom hudobného umenia a podieľať sa na procese jeho vývoja, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti hudobnej kultúry a pokračovať vo svojom vlastnom profesionálnom vývoji.Jeho uplatnenie je predovšetkým ako:

 • koncertný umelec, sólista opery alebo prvý sólista v domácom aj v medzinárodnom profesionálnom umeleckom prostredí,

 • profesionálny hudobný skladateľ,

 • komorný hráč v profesionálnych umeleckých telesách, súboroch v domácom aj v medzinárodnom profesionálnom umeleckom prostredí,

 • zborový dirigent,

 • vysokoškolský učiteľ v oblasti hudobného a tanečného umenia,

 • odborník v profesijných umeleckých radách, komisiách, poradných orgánoch.

 

 

Log in