Výberové konanie

Výberové konanie

výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov v odbore Umenie

Dekan
Fakulty múzických umení
Akadémie umení v Banskej Bystrici

v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných a umeleckých pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov AU BB

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov v odbore Umenie vo funkcii

1. profesor so zameraním na hru na cimbale
2. docent so zameraním na vokálnu interpretáciu
3. docent so zameraním na orchestrálne dirigovanie
4. docent so zameraním na hudobnú teóriu
5. odborný asistent so zameraním na hru na husliach
6. odborný asistent so zameraním na hru na klavíri
7. odborný asistent so zameraním na vokálnu interpretáciu
8. odborný asistent so zameraním na muzikálový spev
9. odborný asistent so zameraním na hru na cimbale


Požiadavky:

Bod 1. - umelecko-pedagogický titul profesor v odbore Umenie príslušného zamerania
              prax a výsledky v plnení úloh vysokoškolského vzdelávania v rozsahu, intenzite,
              štruktúre a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam
              prax a výsledky v oblasti tvorivých činností; vedenie, organizovanie vedeckých alebo umeleckých podujatí, umelecká alebo publikačná činnosť
              bezúhonnosť

Bod 2. , 3., 4. - umelecko-pedagogický titul docent v odbore Umenie príslušného zamerania
              vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
              aktuálne pedagogické a umelecké pôsobenie v príslušnom odbore
              účasť na umeleckej, výskumnej alebo inej tvorivej činnosti
              bezúhonnosť

Bod 5., 6., 7. – ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Umenie príslušného  zamerania
              pedagogická prax na vysokej škole umeleckého typu alebo umelecká činnosť na špičkovej medzinárodnej úrovni
              umelecká, publikačná a grantová činnosť
              bezúhonnosť

Bod 8. - ukončené alebo prebiehajúce vzdelanie tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (minimálna podmienka ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia)
               pedagogická prax na vysokej škole,
               odbornosť a dlhoročná prax v oblasti muzikálového spevu
               alebo odbornosť a rozhľadenosť v rôznych hudobných štýloch – šansón, džez, populárna hudba
               bezúhonnosť


Predpokladaný termín nástupu: 1. 10. 2020

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 533/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom, prehľadom umeleckej činnosti resp. publikovaných prác, prehľadom riešených vedecko-výskumných a edukačných grantov, čestné vyhlásenie o pravdivosti uvedených údajov , čestné prehlásenie o bezúhonnosti a súhlas na spracúvanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na adresu Dekanát Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Kollárova ul. 22, 974 01 Banská Bystrica, s označením „Výberové konanie“ v termíne do 7.8.2020 do 12.00 hodiny.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Žiadosti o zaradenie do výberového konania doručené po stanovenom termíne a neúplné žiadosti nebudú akceptované.


Dátum, miesto a hodinu výberového konania FMU AU písomne oznámi tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi
dekan FMU AU

výberové konanie na obsadenie funkcie: tajomník fakulty

 

Dekan
Fakulty múzických umení
Akadémie umení v Banskej Bystrici, Ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných a umeleckých pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov AU BB

v y h l a s u j e


výberové konanie na obsadenie funkcie:


TAJOMNÍK FAKULTY


1. Kvalifikačné predpoklady:
   - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
   - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
   - občianska bezúhonnosť,
   - zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť),
   - ovládanie štátneho jazyka.

2. Iné kritériá a požiadavky:
   - skúsenosti z riadiacej a organizačnej práce vo verejnej alebo štátnej správe, resp. v príspevkových
   - organizáciách v oblasti ekonomickej tvorby a sledovania rozpočtu, uzatvárania zmluvných vzťahov
   - samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť
   - skúsenosti s prípravou a koordinovaním ekonomickej časti edukačných a umeleckých projektov
   - ovládanie balíka Microsoft Office
   - dlhoročná odborná prax, skúsenosti s riadením verejnej vysokej školy
   - manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
   - znalosť svetového jazyka vítaná
   - ovládanie príslušnej legislatívy.


Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2020


Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 533/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky podania žiadosti:


Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, fotokópiu dokladu o získanej kvalifikácii, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, čestné vyhlásenie o pravdivosti uvedených údajov a súhlas na spracúvanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na adresu Dekanát Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica, s označením „Výberové konanie“ v termíne do 7.8.2020 do 12.00 hodiny.


Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Žiadosti o zaradenie do výberového konania doručené po stanovenom termíne a neúplné žiadosti nebudú akceptované.


Dátum, miesto a hodinu výberového konania FMU AU písomne oznámi tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.


prof. PaedDr. MgA. et. Mgr. Vojtech Didi
dekan FMU AU BB


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in