Výberové konanie

Výberové konanie

Výberové konanie, vyhlásené dekanom Fakulty múzických umení Akadémie umení, na obsadenie miesta docenta v odbore Umenie so zameraním na vokálnu interpretáciu, sa z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prekladá na neurčito. Nový termín výberového konania bude oznámený podľa vývoja epidemiologickej situácie.

Dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii

docent v odbore Umenie so zameraním na vokálnu interpretáciu

Požiadavky:

umelecko-pedagogický titul docent v odbore Umenie príslušného zamerania
pedagogická prax na vysokej škole
aktívna umelecká alebo publikačná činnosť
úspešná grantová činnosť

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štrukturovaným životopisom, prehľadom umeleckej činnosti resp. publikovaných prác, prehľadom riešených vedecko-výskumných a edukačných grantov je potrebné doručiť do 20. marca 2020 na adresu:

Akadémia umení, dekanát Fakulty múzických umení, Kollárova ulica 22, 974 01 Banská Bystrica.

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 533/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi 
dekan FMU AU


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in