Výberové konanie

Výberové konanie

Dekanka Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov z znení mien a novelizácií vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

- pedagóga muzikálového spevu

- korepetítora muzikálového spevu

 

Kritéria fakulty:

Pedagóg muzikálového spevu

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie
  • prax v oblasti muzikálového umenia (účinkovanie v muzikálovej produkcii)

Korepetítor muzikálového spevu

  • vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie
  • prax v odbore

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 533/2003 Z. z.

K prihláške do výberového konania je potrebné priložiť:
profesijný životopis, kópie dokladov o získanom vzdelaní, prehľad umeleckej činnosti, DVD záznam z muzikálovej produkcie (len záujmca o miesto pedagóga muzikálového spevu).

Uvedené doklady do výberového konania zašlite do 14. septembra 2018 na adresu:

Akadémia umení
dekanát Fakulty múzických umení
Ulica Jána Kolára 22
974 01 Banská Bystrica


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in