Výberové konanie

Výberové konanie

Dekanka Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v odbore Umenie so zameraním na kompozíciu hudby


Požiadavky:

  • umelecko-pedagogický titul docent v odbore Umenie
  • pedagogická prax na vysokej škole
  • aktívna umelecká alebo publikačná činnosť
  • úspešná grantová činnosť
  • aktívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka

 

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štrukturovaným životopisom, prehľadom umeleckej činnosti resp. publikovaných prác, prehľadom riešených vedecko-výskumných a edukačných grantov je potrebné doručiť do 17. decembra 2019 na adresu:Akadémia umení, dekanát Fakulty múzických umení, Kollárova ulica 22, 974 01 Banská Bystrica. 
Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 533/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. 
dekanka FMU AU

 


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in