Výberové konanie

Oznam o vyhlásení výberového konania na miesta vysokoškolských učiteľov

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica, zastúpená dekanom prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtechom Didim v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných a umeleckých pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Akadémie umení v Banskej Bystrici vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov

 

 


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in