Výberové konanie

Výberové konanie

Oznam o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica, zastúpená doc. Mgr. art. Mgr. Petrom Špilákom, PhD., ArtD., dekanom FMU, v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných a umeleckých pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Akadémie umení v Banskej Bystrici vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

→ Termíny

Dátum podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: do 3. februára 2022
Termín výberového konania: 14. februára 2022

Čítať ďalej


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in