Výberové konanie

Výberové konanie

Dekanka Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov z znení mien a novelizácií vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii

- profesor kompozície

- odborný asistent spevu

- odborný asistent hry na klarinete

- odborný asistent hry na trúbke

- odborný asistent hry na fagote

- odborný asistent hry na pozaune

- odborný asistent hry na saxofóne

Kvalifikačné predpoklady:

Profesor

 • umelecko-pedagogický titul profesor v odbore Hudobné umenie
 • pedagogická prax na vysokej škole
 • aktívna umelecká alebo publikačná činnosť
 • aktívne ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka

Odborný asistent

 • akademický titul ArtD. v odbore Hudobné umenie
 • pedagogická prax na vysokej škole
 • umelecká a publikačná činnosť
 • grantová činnosť

 


Dekanka Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho katedry na:

- Katedre kompozície a dirigovania

- Katedre klávesových nástrojov

- Katedre orchestrálnych nástrojov

- Subkatedre dychových nástrojov

- Katedre vokálnej interpretácie

- Katedre teoretických predmetov

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysoká škola príslušného zamerania a špecializácie
 • ukončené vzdelanie 3. stupňa

Ďalšie požiadavky:

 • pedagogická prax na vysokej škole
 • umelecká a publikačná činnosť
 • grantová činnosť
 • morálna a občianska bezúhonnosť
 • schopnosť vytvárať nevyhnutné podmienky pre umelecko-výskumnú činnosť pedagógov na katedre
 • uchádzač si na výberové konanie pripraví spracovanú koncepciu rozvoja katedry.

 


Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 533/2003 Z. z.

K prihláške do výberového konania je potrebné priložiť:
profesijný životopis, kópie dokladov o získanom vzdelaní, prehľad umeleckej činnosti resp. publikovaných prác, prehľad riešených vedeckovýskumných a edukačných grantov.

Uvedené doklady do výberového konania zašlite do 8. júna 2018 na adresu:

Akadémia umení
dekanát Fakulty múzických umení
Ulica Jána Kolára 22
974 01 Banská Bystrica


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in