Výberové konanie

Výberové konanie

Dekanka Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov z znení mien a novelizácií vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii

 • profesor zborového dirigovania

 

 • odborný asistent - kompozície
  - zborového dirigovania
  - hry na klavíri
  - hry na husliach
  - dejiny hudby

 

 • Korepetítor 

 

Kvalifikačné predpoklady:

Profesor - umelecko-pedagogický titul profesor v odbore Hudobné umenie
pedagogická prax na vysokej škole
aktívna umelecká alebo publikačná činnosť
aktívne ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka

Odborný asistent - akademický titul ArtD. v odbore Hudobné umenie
pedagogická prax na vysokej škole
umelecká a publikačná činnosť
grantová činnosť

Korepetítor - vysokoškolské vzdelanie - hra na klavíri 
prax s klavírnym sprievodom, pohotovosť

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 533/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K prihláške do výberového konania je potrebné priložiť:
- profesijný životopis
- kópie dokladov o získanom vzdelaní
- prehľad umeleckej činnosti resp. publikovaných prác
- prehľad riešených vedeckovýskumných a edukačných grantov

Uvedené doklady a prihlášku do výberového konania zašlite najneskôr do 12. júna 2019 na adresu:
Akadémia umení, dekanát Fakulty múzických umení, Kollárova ulica 22, 974 01 Banská Bystrica
doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc.
dekanka FMU AU


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in