O katedre

Katedra hudobno-teoretických a akademických predmetov

V akreditovanom študijnom programe FMU AU reprezentuje KTP základné hudobné teoretické disciplíny a predstavuje nevyhnutný bazálny zdroj odborných teoretických vedomostí, nevyhnutných pre štúdium hlavných študijných predmetov (hra na hudobnom nástroji, vokálna interpretácia, kompozícia a dirigovanie). Podobne ako sa personálne profilovali všetky katedry fakulty, niektorými personálnymi zmenami prešla aj KTP. V minulosti patrili ku kmeňovému pedagogickému zastúpeniu napr. prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc., prvá vedúca katedry, doc. Peter Krbaťa, CSc., doc. Jozef Cseres, PhD., doc. Viktória Dolinská, PhD. aj Mgr. Paulína Čuhová, PhD. V súčasnom období zastrešujú pedagógovia KTP nielen povinné a povinne voliteľné teoretické predmety z oblasti hudobného umenia (dejiny hudby, teória hudby, estetika hudby, filozofia umenia, dejiny divadla a muzikálu, sluchová analýza), ale v jej pôsobnosti sú aj rozširujúce voliteľné disciplíny (manažment, psychológia, hudobné praktiká, publicistický seminár, vybrané európske jazyky). K významným aktivitám členov katedry patrí publikačná, recenzentská, konferenčná a grantová činnosť. Niektoré aktivity majú (mali) nielen národný, ale aj medzinárodný význam a charakter, propagovali a glosovali vývojové smery v oblasti slovenskej hudby (organový medzinárodný festival Organfest, bienále workshopov v hre na gitare Gitara u Fuggerovcov, konferencie Dni Tadeáša Salvu, bilaterálny projekt Summer Music Academy s partnermi v Maďarsku). Medzi aktuálne profilové aktivity patria Reflexie – bienále o slovenskej hudbe, autoroch a hudobných dielach https://fmu.aku.sk/sk/umenie-a-veda/festivaly-sutaze-a-konferencie/reflexie a internetová konferencia Horizonty umenia https://fmu.aku.sk/sk/umenie-a-veda/festivaly-sutaze-a-konferencie/horizonty-umenia. Katedra v súčasnosti odborne garantuje elektronický vedecký recenzovaný časopis s medzinárodným významom a partnerskou spoluúčasťou kolegov krajín V4 Ad Fontes Artis (AFA) https://fmu.aku.sk/sk/afa-casopis. Členovia katedry sa aktívne podieľajú na publicistických výstupoch s charakterom monografií či monografických a vedeckých štúdií, konferenčných a doktorandských zborníkov, zhodnocovaných v bilančnom centrálnom celoštátnom výstupe a registri. Pedagógovia katedry spolupracujú s kultúrnymi inštitúciami, médiami aj s kolegami z iných katedier a vysokých škôl. Poznatky najmä z oblasti slovenskej hudby a kultúry prezentujú aj v rámci zahraničných prednášok prostredníctvom projektu ERASMUS+ ako aj individuálnych projektov s medzinárodnou účasťou.

Log in