O katedre

Katedra vokálnej interpretácie

Vzdelávací proces sa na KVI zabezpečuje a realizuje vo všetkých troch stupňoch štúdia – bakalársky, magisterský a doktorandský. Hlavným cieľom študijného programu vokálna interpretácia je zvládnutie praktických interpretačných umeleckých činností a získanie schopností umeleckej interpretácie. Študent môže v rámci programu ERASMUS+ absolvovať študijný pobyt aj na zahraničnej vysokej škole. Profilový predmet je súčasťou ďalších praktických disciplín, ich cieľom je rozvoj komplexných umeleckých schopností. Neoddeliteľnou súčasťou je aj scénická prax v Opernom štúdiu, ktorého dramaturgia sa prispôsobuje momentálnemu obsadeniu jednotlivých hlasových odborov. Študenti dostávajú príležitosť účinkovať aj v operných predstaveniach v Štátnej opere Banská Bystrica. K neodmysliteľným strategickým a konfrontačným zámerom KVI patrí organizovanie speváckych kurzov, praktických seminárov, ktoré vedú renomovaní domáci a zahraniční pedagógovia a sú pre študentov veľkou motiváciou. Od absolventa doktorandského štúdia sa očakáva schopnosť prezentovať hudobno-interpretačný projekt, ktorý rieši závažné problémy vokálnej interpretácie a prináša v tejto oblasti nové poznatky. Neprehliadnuteľné sú aktivity v publikačnej činnosti, recitály, interpretačné kurzy a prednášky o slovenskej a svetovej vokálnej tvorbe vedúcej katedry prof. Márie Tomanovej, ArtD. najmä v štátoch EÚ. Celosvetovo uznávaná vokálna pedagogička prof. Eva Blahová realizuje a vedie medzinárodné spevácke kurzy, je členkou významných kultúrnych podujatí s medzinárodným dosahom, členkou porôt na medzinárodných speváckych súťažiach. Je uznávanou celebritou slovenskej kultúry a nositeľkou mnohých domácich aj zahraničných ocenení. Aj ďalší členovia KVI, v minulosti protagonisti operných scén, sa aktívne zapájajú do pedagogického procesu a odovzdávajú skúsenosti mladým adeptom operného spevu a umenia. Sú to najmä doc. Ján Zemko, Mgr. art. Klaudia Račič – Derner, ArtD., Mgr. art. Alžbeta Trgová, ArtD. aj Mgr. art. Stanislav Bartko, ArtD.

Log in