Bakalárske štúdium Interpretačné umenie

Bakalárske štúdium - Interpretačné umenie

  • Študijný odbor: Umenie
  • Forma štúdia: denná – 3 roky/6 semestrov
  • Študijný program: Interpretačné umenie
  • Garant študijného programu: prof. Mgr. art. et Mgr. Štefan Sedlický, ArtD.
  • Študijný odbor: Umenie
  • Forma štúdia: denná – 3 roky/6 semestrov
  • Študijný program: Interpretačné umenie
  • Garant študijného programu: prof. Mgr. art. et Mgr. Štefan Sedlický, ArtD.

Charakteristika študijného programu

V prvom stupni bakalárskeho štúdia sa predpokladá, že uchádzač o štúdium absolvoval základné a stredné odborné hudobné vzdelanie. Štúdium v študijnom odbore Hudobné umenie sa zameriava na individuálne rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti hudobnej interpretácie. Základným predpokladom úspešného štúdia je talent, ktorého mieru FMU AU zhodnotí v rámci prijímacieho konania formou talentovej skúšky.

Nosné odborné témy jadra znalostí bakalárskeho študijného programu Interpretačné umenie sú viazané na oblasť hudobnej interpretácie. Absolvent počas štúdia získa schopnosť interpretovať umelecké dielo, pričom získa široké rozpätie kreatívnych a praktických skúseností v oblasti hudobného umenia. Získa teoretické vedomosti a schopnosti k pochopeniu podstatných faktov, pojmov, princípov, ktoré úzko súvisia s hudobným umením. Tieto vedomosti samostatne uplatňuje pri analýzach a interpretácii hudobných diel spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí jeho špecializácie.

Profil absolventa

Absolvent prvého stupňa študijného programu Interpretačné umenie počas štúdia získa teoretické a praktické poznatky v oblasti hudobného umenia, zvláda ich použitie pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa. Získa prehľad o historických a súčasných podobách hudobného umenia. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre interpretáciu hudobného diela. Integruje vedomosti a schopnosti do spôsobilostí, vyplývajúcich z absolvovaného študijného programu: interpersonálne, súvisiace s tímovou prácou, tvorivé a praktické.
Náplň študijného programu predurčuje absolventa aktívne komunikovať najmenej v jednom cudzom jazyku.

Absolvent počas štúdia získa schopnosť umelecky interpretovať hudobné umelecké dielo,
široké rozpätie kreatívnych a praktických zručností v oblasti hudobného umenia a zároveň získa vedomosti a schopnosť pochopenia podstatných faktov, pojmov, princípov a teórie, ktoré sa vzťahujú k hudobnému umeniu.

Absolvovaný študijný program ukončí študent umeleckým výkonom (hudobná interpretácia) – verejná prezentácia polorecitálu dokumentovaného audio nahrávkou a vypracuje záverečnú bakalársku teoretickú prácu (obhaji umelecký výkon a teoretickú prácu). Štátna skúška z oblasti historicko-teoretických aspektov hudobného vývoja.

Uplatnenie absolventov

Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Interpretačné umenie sú osobnosťami, ktoré sa na základe získaných schopností a vedomostí uplatnia v praxi ako interpreti (sóloví hráči/speváci, dirigenti zboru, komorní hráči), hudobní aranžéri, aktívni pracovníci kultúrnych inštitúcií alebo organizácií, hudobní dramaturgovia v orchestroch, divadlách, pedagogickí pracovníci na základných a stredných umeleckých školách.


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in