Bakalárske štúdium Interpretačné umenie

Bakalárske štúdium - Interpretačné umenie

 • Študijný odbor: Umenie
 • Študijný program: Interpretačné umenie 
 • Dĺžka štúdia: 3 roky / 6 semestrov 
 • Forma štúdia: denná 

 
→ Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

     prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.  

 → Spoločná programová rada
      pre bakalársky a magisterský študijný program Interpretačné umenie:

     predseda: prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

     členovia:  doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD. (f.m.prof.)
                     prof. Marián Lapšanský 
                     Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
                     doc. Klaudia Racic Derner, ArtD.
                     prof. Mgr. art. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                     MgA. Zuzana Kadlčíková (externé strany - SND)
                     Mgr. art. Lucia Potokárová (externé strany – Štátna filharmónia Košice)
                     Mária Bohačová (študentka)
                     Marek Šrom (študent)
                     doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                     Zuzana Bedecsová (tajomník)

 • Študijný odbor: Umenie
 • Študijný program: Interpretačné umenie 
 • Dĺžka štúdia: 3 roky / 6 semestrov 
 • Forma štúdia: denná 

 
→ Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

     prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.  

 → Spoločná programová rada
      pre bakalársky a magisterský študijný program Interpretačné umenie:

     predseda: prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

     členovia:  doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD. (f.m.prof.)
                     prof. Marián Lapšanský 
                     Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
                     doc. Klaudia Racic Derner, ArtD.
                     prof. Mgr. art. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                     MgA. Zuzana Kadlčíková (externé strany - SND)
                     Mgr. art. Lucia Potokárová (externé strany – Štátna filharmónia Košice)
                     Mária Bohačová (študentka)
                     Marek Šrom (študent)
                     doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                     Zuzana Bedecsová (tajomník)

→ CHARAKTERISTIKA ŠP

Cieľom vzdelávania v študijnom programe Interpretačné umenie je prostredníctvom rozvíjania talentu a tvorivosti každého študenta profesionálne pripraviť budúcich absolventov programu vo vybranom študijnom zameraní na povolania v oblasti interpretačného hudobného umenia, na autonómne umelecké pôsobenie v sólovej, komornej i orchestrálnej interpretácii a na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe alebo po doplnení kvalifikačného vzdelávania na výkon povolania učiteľa základnej umeleckej školy.

Absolvent bakalárskeho študijného programu Interpretačné umenie v študijnom odbore Umenie má praktické a teoretické poznatky, zručnosti a kompetencie viazané na umeleckú aktivitu vo forme hudobnej interpretácie. Svoje rozvinuté interpretačné schopnosti a zručnosti vie použiť spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k hudobnému dielu, čo preukazuje umeleckým videním, schopnosťou osobnostnej výpovede a samostatnou kreatívnou interpretačnou činnosťou. Absolvent programu navyše disponuje teoretickými vedomosťami a schopnosťami potrebnými k pochopeniu podstatných faktov, pojmov, princípov a súvislostí v hudobnom umení, a svoje kompetencie demonštruje využívaním základného pojmového kategoriálneho a metodologického aparátu. Je schopný na základe vedomostí a zručností verejne prezentovať hudobné diela, obhájiť svoje koncepcie a komunikovať prístup k nim s pochopením súvislostí vlastnej špecializácie. Je pripravený na autonómny výkon svojej profesie, ako aj na ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj, t. j. má osvojené kompetencie pre pokračovanie v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Má vybudované spoločensky žiadúce kompetencie a pozitívny postoj k svojej profesii. Je kultúrne a jazykovo gramotný, aby sa mohol ďalej rozvíjať a umelecky úspešne pôsobiť v rôznych prostrediach. 

→ INFORMÁCIE O ŠP

→ PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Interpretačné umenie:

 • má osvojené primerané množstvo vedomostí v oblasti interpretačného umenia a v oblasti teoretických disciplín, ako sú dejiny hudby, teória hudby, harmónia, hudobné formy, analýza skladieb a solfeggio a dokáže ich využiť v praktickej interpretácii hudobného diela,

 • orientuje sa v aktuálnych otázkach z oblasti hudobnej interpretácie, ovláda charakteristiky štýlových období a reflektuje ich pri tvorbe vlastných interpretačných hodnôt,

 • disponuje kvantom praktických zručností potrebných pre realizáciu umeleckého výkonu v oblasti hudobnej interpretácie v konkrétnom umeleckom zameraní,

 • je schopný integrovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti v profesionálnej tvorivej interpretácii zodpovedajúcej úrovni prvého stupňa štúdia,

 • má nadobudnuté kompetencie a technické zručnosti nevyhnutné pre samostatnú umeleckú prácu, samoštúdium a tvorivú umeleckú prácu zodpovedajúcu požiadavkám prvého stupňa štúdia,

 • na základe poznania teoretickej základne a aktuálnych interpretačných trendov dokáže posúdiť a zhodnotiť vlastnú interpretáciu a je schopný adekvátnej sebareflexie, dokáže rozpoznať svoje silné i slabé stránky a nájsť efektívne spôsoby pre ďalší umelecký rozvoj,

 • je schopný analyzovať interpretačné problémy a navrhnúť ich tvorivé riešenie v závislosti od subjektívnych dostupných možností,

 • dokáže stavať na získaných vedomostiach v odbornej diskusii a adekvátne argumentovať a komunikovať svoje presvedčenia na profesionálnej úrovni,

 • pozná správne fyziologické a psychologické návyky a uvedomuje si ich význam pri štúdiu i verejnej prezentácii umeleckých diel,

 • má osvojené základné stratégie nevyhnutné pre zvládanie stresových situácií a špecifickej záťaže súvisiacej s prezentáciou vlastnej umeleckej práce pred publikom,

 • disponuje sociálnymi kompetenciami, ktoré sú predpokladom spolupráce s korepetítorom, s ďalšími umelcami v komorných zoskupeniach i vo väčších umeleckých telesách,

 • má osvojené profesijné kompetencie, ktoré mu umožnia podávať adekvátne umelecké výkony a byť úspešný vo zvolenej profesii vo zvolenom umeleckom interpretačnom zameraní,

 • je pripravený po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok pokračovať v magisterskom stupni štúdia v nadväzujúcom študijnom programe. 

→ UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolvent programu Interpretačné umenie sa v závislosti od vybraného zamerania môže uplatniť ako člen profesionálnych hudobných telies, ako člen orchestra, ako komorný hráč – člen komorného telesa, člen hudobnej skupiny, ansámblu, člen speváckeho zboru, dirigent speváckeho zboru, zbormajster, korepetítor, v špecifických prípadoch ako sólový interpret alebo sólový spevák v oblasti vokálnej interpretácie, resp. muzikálu, ďalej v audiovizuálnych médiách, ako pracovník kultúrnych zariadení, ako vedúci amatérskych súborov, hudobný dramaturg v orchestroch a divadlách.

 

 

Log in