Vedenie fakulty

Vedenie fakulty

  • Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty.
  • Vedenie je poradným orgánom dekana pozostávajúce z prodekanov a tajomníka fakulty.
  • Prodekanov pre jednotlivé oblasti pôsobnosti vymenúva dekan po schválení akademickým senátom fakulty.
  • Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty.
 
   
  prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi
  - Dekan
   
     
   
  doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD.
 

- Prodekanka pre umeleckú činnosť a medzinárodné vzťahy

   
     
   
  doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc.
 

- Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, akreditáciu a rozvoj

   
     
   
  Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD.
  - Prodekan pre vedecko-výskumnú, publikačnú a edičnú činnosť
   
     
   
  Ing. Danica Šimková
  - Tajomníčka 

Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in