Vedenie fakulty

Vedenie fakulty

  • Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty.
  • Vedenie je poradným orgánom dekana pozostávajúce z prodekanov a tajomníka fakulty.
  • Prodekanov pre jednotlivé oblasti pôsobnosti vymenúva dekan po schválení akademickým senátom fakulty.
  • Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty.
 
peter spilak
    

doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.

      dekan

 
no image

→ Mgr. art. Peter Pažický, ArtD, univ. doc.

      prodekan pre umenie, tvorivú činnosť, habilitačné
      a inauguračné konanie

 
strenacikovaml

doc. PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.

      prodekanka pre vzdelávaciu činnosť a kvalitu

 
no image 

→ Mgr. art. Mgr. Anna Arendáriková (Burdová), PhD.

      prodekanka pre rozvoj, projektovú činnosť, medzifakultnú
      spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy 

 
no image

→ Ing. Danica Šimková

      tajomníčka

Log in