Vedenie fakulty

Vedenie fakulty

  • Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty.
  • Vedenie je poradným orgánom dekana pozostávajúce z prodekanov a tajomníka fakulty.
  • Prodekanov pre jednotlivé oblasti pôsobnosti vymenúva dekan po schválení akademickým senátom fakulty.
  • Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty.
 
peter spilak    
  doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.
  - poverený výkonom funkcie dekana
   
     
   
  doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD.
 

- prodekanka pre umeleckú činnosť a medzinárodné vzťahy

   
     
   
  doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc.
 

- prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, akreditáciu a rozvoj

   
     
   
  Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD.
  - prodekan pre vedecko-výskumnú, publikačnú a edičnú činnosť
   
     

 

   
 

 

Ing. Danica Šimková

  - tajomníčka 

Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in