Vedenie fakulty

Vedenie fakulty

  • Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty.
  • Vedenie je poradným orgánom dekana pozostávajúce z prodekanov a tajomníka fakulty.
  • Prodekanov pre jednotlivé oblasti pôsobnosti vymenúva dekan po schválení akademickým senátom fakulty.
  • Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty.
 
   
  doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc.
  - Dekanka
   
     
   
  doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD.
  - Prodekanka pre umenie, vedu a výskum
- Koncertnú, publikačnú a edičnú činnosť
- Habilitačné a inauguračné konanie 
   
     
   
  Mgr. et Mgr. art. Peter Špilák, PhD., ArtD.
 

- Prodekan pre vzdelávaciu činnosť, rozvoj
- Zahraničné styky
- Koordinátor programu ERASMUS+ 

   
     
   
  Ing. Mária Tužinská
  - Tajomníčka 

Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in