Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022 (všetky
vysokoškolské stupne štúdia)

Podávanie elektronických prihlášok na bakalárske štúdium je predlžené do 17. 12. 2020

Študijný odbor: Umenie
  Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Doktorandské štúdium
Forma štúdia: Denné štúdium Denné štúdium Denné štúdium Externé štúdium
Dĺžka štúdia: 3 roky 2 roky 3 roky 4 roky
Akreditovaný študijný program 1.) Kompozícia

2.) Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeón
Modul: strunové nástroje
- husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,
pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia,muzikálový spev
Modul: dirigovanie zboru
1.) Kompozícia

2.) Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeónModul: strunové nástroje- husle, viola, violončelo, kontrabas,
gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia, muzikálový spev
Modul: dirigovanie zboru
Termín podania
elektronickej prihlášky:
do 30. novembra 2020 do 31. marca 2021 do 31. mája 2021
Termín konania
prijímacej skúšky:
1.- 5. februára 2021 
(vyhradzujeme si právo zmeny)
oznámime uchádzačom
(vyhradzujeme si právo zmeny)
24. júna 2021
(vyhradzujeme si právo zmeny)

DODATOČNÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

 

1. apríla 2021 - zverejnenie tém dizertačných prác

Podmienky prijatia

Na bakalárske štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré končí maturitnou skúškou a po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na magisterské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Bc. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na doktorandské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení magisterského štúdia v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Mgr. art. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie je 47 €  (Bc., Mgr., ArtD.)

Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu. Príkaz na úhradu si vygeneruje priamo v elektronickej prihláške.

Pre vašu informovanosť uvádzame aj účet prijímateľa úhrady.

názov banky : Štátna pokladnica
adresa: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
BIC kod: SPSRSKBAXXX
názov účtu : Príjmy AU v BB
adresa: Jána Kollára 22, 97401 Banská Bystrica
Variabilný symbol: 201 (povinný údaj)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022 (všetky
vysokoškolské stupne štúdia)

Podávanie elektronických prihlášok na bakalárske štúdium je predlžené do 17. 12. 2020

Študijný odbor: Umenie
  Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Doktorandské štúdium
Forma štúdia: Denné štúdium Denné štúdium Denné štúdium Externé štúdium
Dĺžka štúdia: 3 roky 2 roky 3 roky 4 roky
Akreditovaný študijný program 1.) Kompozícia

2.) Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeón
Modul: strunové nástroje
- husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,
pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia,muzikálový spev
Modul: dirigovanie zboru
1.) Kompozícia

2.) Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeónModul: strunové nástroje- husle, viola, violončelo, kontrabas,
gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia, muzikálový spev
Modul: dirigovanie zboru
Termín podania
elektronickej prihlášky:
do 30. novembra 2020 do 31. marca 2021 do 31. mája 2021
Termín konania
prijímacej skúšky:
1.- 5. februára 2021 
(vyhradzujeme si právo zmeny)
oznámime uchádzačom
(vyhradzujeme si právo zmeny)
24. júna 2021
(vyhradzujeme si právo zmeny)

DODATOČNÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

 

1. apríla 2021 - zverejnenie tém dizertačných prác

Podmienky prijatia

Na bakalárske štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré končí maturitnou skúškou a po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na magisterské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Bc. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na doktorandské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení magisterského štúdia v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Mgr. art. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie je 47 €  (Bc., Mgr., ArtD.)

Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu. Príkaz na úhradu si vygeneruje priamo v elektronickej prihláške.

Pre vašu informovanosť uvádzame aj účet prijímateľa úhrady.

názov banky : Štátna pokladnica
adresa: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
BIC kod: SPSRSKBAXXX
názov účtu : Príjmy AU v BB
adresa: Jána Kollára 22, 97401 Banská Bystrica
Variabilný symbol: 201 (povinný údaj)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Podanie elektronickej prihlášky

na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk

Uchádzač sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu.
Elektronická prihláška bude sprístupnená nasledovne: bakalári od 1. 10. 2020, magistri od   1. 2. 2021 a doktorandi od 1. 4. 2021 .
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky) alebo
https://e-prihlaska.aku.sk
uchádzač: vyplní, potvrdí, vytlačí elektronickú prihlášku a odošle podpísanú s potrebnými prílohami poštou na fakultu

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/ 2022(všetky vysokoškolské stupne štúdia)

Požiadavky prijímacích skúšok

Požiadavky pre prijímacie skúšky - bakalárske štúdium
Požiadavky pre prijímacie skúšky - magisterské štúdium
Požiadavky pre prijímacie skúšky - doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác na akademický rok 2021/2022

Témy v pdf


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in