Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2024/2025
(všetky vysokoškolské stupne štúdia)

Študijný odbor: Umenie
  Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Doktorandské štúdium
Forma štúdia: Denné štúdium Denné štúdium Denné štúdium Externé štúdium
Dĺžka štúdia: 3 roky 2 roky 3 roky 4 roky
Akreditovaný študijný program: Kompozícia
Kompozícia
Hudobné umenie Hudobné umenie

Interpretačné umenie

Profilové zameranie:
→ klávesové nástroje: klavír, akordeón


→ strunové nástroje: husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal

→ dychové nástroje: flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje 

→ vokálna interpretácia: muzikálový  spev

→ dirigovanie zboru                            

Interpretačné umenie

Profilové zameranie:
→ klávesové nástroje: klavír - komorný smer / koncertný smer, akordeón

→ strunové nástroje: husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal

→ dychové nástroje: flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje

→ vokálna interpretácia: muzikálový spev

→ dirigovanie zboru

 

 
Termín podania
elektronickej prihlášky:
do 30. novembra 2023 do 31. marca 2024 do 31. mája 2024
Termín konania
prijímacej skúšky:
29. januára.- 4. februára 2024 
(vyhradzujeme si právo zmeny)
jún 2024 - termín oznámime prihláseným uchádzačom
(vyhradzujeme si právo zmeny)
24. - 28. jún 2024
(vyhradzujeme si právo zmeny)


1. apríla 2024 - zverejnenie tém dizertačných prác

Podmienky prijatia
Na bakalárske štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré končí maturitnou skúškou a po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na magisterské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Bc. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na doktorandské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení magisterského štúdia v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Mgr. art. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie je 50 €  (Bc., Mgr., ArtD.)
Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu. Príkaz na úhradu si vygeneruje priamo v elektronickej prihláške.

Pre vašu informovanosť uvádzame aj účet prijímateľa úhrady.
názov banky : Štátna pokladnica
adresa: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
BIC kod: SPSRSKBAXXX
názov účtu : Príjmy AU v BB
adresa: Kollárova 22, 97401 Banská Bystrica
Variabilný symbol: 201 (povinný údaj)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2024/2025
(všetky vysokoškolské stupne štúdia)

Študijný odbor: Umenie
  Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Doktorandské štúdium
Forma štúdia: Denné štúdium Denné štúdium Denné štúdium Externé štúdium
Dĺžka štúdia: 3 roky 2 roky 3 roky 4 roky
Akreditovaný študijný program: Kompozícia
Kompozícia
Hudobné umenie Hudobné umenie

Interpretačné umenie

Profilové zameranie:
→ klávesové nástroje: klavír, akordeón


→ strunové nástroje: husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal

→ dychové nástroje: flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje 

→ vokálna interpretácia: muzikálový  spev

→ dirigovanie zboru                            

Interpretačné umenie

Profilové zameranie:
→ klávesové nástroje: klavír - komorný smer / koncertný smer, akordeón

→ strunové nástroje: husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal

→ dychové nástroje: flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje

→ vokálna interpretácia: muzikálový spev

→ dirigovanie zboru

 

 
Termín podania
elektronickej prihlášky:
do 30. novembra 2023 do 31. marca 2024 do 31. mája 2024
Termín konania
prijímacej skúšky:
29. januára.- 4. februára 2024 
(vyhradzujeme si právo zmeny)
jún 2024 - termín oznámime prihláseným uchádzačom
(vyhradzujeme si právo zmeny)
24. - 28. jún 2024
(vyhradzujeme si právo zmeny)


1. apríla 2024 - zverejnenie tém dizertačných prác

Podmienky prijatia
Na bakalárske štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré končí maturitnou skúškou a po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na magisterské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Bc. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na doktorandské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení magisterského štúdia v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Mgr. art. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie je 50 €  (Bc., Mgr., ArtD.)
Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu. Príkaz na úhradu si vygeneruje priamo v elektronickej prihláške.

Pre vašu informovanosť uvádzame aj účet prijímateľa úhrady.
názov banky : Štátna pokladnica
adresa: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
BIC kod: SPSRSKBAXXX
názov účtu : Príjmy AU v BB
adresa: Kollárova 22, 97401 Banská Bystrica
Variabilný symbol: 201 (povinný údaj)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Podanie elektronickej prihlášky

na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
Uchádzač sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu.
Elektronická prihláška bude sprístupnená nasledovne: bakalári od 1. 10. 2023, magistri od 1. 2. 2024 a doktorandi od 1. 4. 2024 .
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky) alebo https://e-prihlaska.aku.sk
uchádzač: vyplní, potvrdí, vytlačí elektronickú prihlášku a odošle podpísanú s potrebnými prílohami poštou na fakultu

Prijímacie konanie na akademický rok 2024/2025 (všetky vysokoškolské stupne štúdia)

Požiadavky prijímacích skúšok

Požiadavky pre prijímacie skúšky:

→ bakalárske štúdium:   Interpretačné umenie
                                        Kompozícia

→ magisterské štúdium: Interpretačné umenie
                                        Kompozícia

→ doktorandské štúdium: Hudobné umenie - denné/externé

Podmienky prijímania a hodnotenie prijímacích skúšok

Podmienky prijímania a hodnotenie prijímacích skúšok

Témy dizertačných prác na akademický rok 2024/2025

Témy dizertačných prác na akademický rok 2024/2025

 

Log in