Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023
(všetky vysokoškolské stupne štúdia)

Študijný odbor: Umenie
  Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Doktorandské štúdium
Forma štúdia: Denné štúdium Denné štúdium Denné štúdium Externé štúdium
Dĺžka štúdia: 3 roky 2 roky 3 roky 4 roky
Akreditovaný študijný program 

1. Kompozícia

2. Interpretačné umenie

Modul - klávesové nástroje: klavír, akordeón

Modul - strunové nástroje: husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal

Modul - dychové nástroje: flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje 

Modul - vokálna interpretácia: muzikálový  spev

Modul - dirigovanie zboru                            

1. Kompozícia

2. Interpretačné umenie

Modul - klávesové nástroje: klavír, akordeónModul: strunové nástroje- husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal

Modul - dychové nástroje: flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje

Modul - vokálna interpretácia: muzikálový spev

Modul - dirigovanie zboru

Termín podania
elektronickej prihlášky:
do 30. novembra 2021 do 31. marca 2022 do 31. mája 2022
Termín konania
prijímacej skúšky:
31. januára.- 4. februára 2022 
(vyhradzujeme si právo zmeny)
oznámime uchádzačom
(vyhradzujeme si právo zmeny)
27. júna 2022
(vyhradzujeme si právo zmeny)


1. apríla 2022 - zverejnenie tém dizertačných prác

Podmienky prijatia
Na bakalárske štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré končí maturitnou skúškou a po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na magisterské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Bc. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na doktorandské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení magisterského štúdia v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Mgr. art. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie je 47 €  (Bc., Mgr., ArtD.)
Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu. Príkaz na úhradu si vygeneruje priamo v elektronickej prihláške.

Pre vašu informovanosť uvádzame aj účet prijímateľa úhrady.
názov banky : Štátna pokladnica
adresa: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
BIC kod: SPSRSKBAXXX
názov účtu : Príjmy AU v BB
adresa: Kollárova 22, 97401 Banská Bystrica
Variabilný symbol: 201 (povinný údaj)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023
(všetky vysokoškolské stupne štúdia)

Študijný odbor: Umenie
  Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Doktorandské štúdium
Forma štúdia: Denné štúdium Denné štúdium Denné štúdium Externé štúdium
Dĺžka štúdia: 3 roky 2 roky 3 roky 4 roky
Akreditovaný študijný program 

1. Kompozícia

2. Interpretačné umenie

Modul - klávesové nástroje: klavír, akordeón

Modul - strunové nástroje: husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal

Modul - dychové nástroje: flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje 

Modul - vokálna interpretácia: muzikálový  spev

Modul - dirigovanie zboru                            

1. Kompozícia

2. Interpretačné umenie

Modul - klávesové nástroje: klavír, akordeónModul: strunové nástroje- husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal

Modul - dychové nástroje: flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje

Modul - vokálna interpretácia: muzikálový spev

Modul - dirigovanie zboru

Termín podania
elektronickej prihlášky:
do 30. novembra 2021 do 31. marca 2022 do 31. mája 2022
Termín konania
prijímacej skúšky:
31. januára.- 4. februára 2022 
(vyhradzujeme si právo zmeny)
oznámime uchádzačom
(vyhradzujeme si právo zmeny)
27. júna 2022
(vyhradzujeme si právo zmeny)


1. apríla 2022 - zverejnenie tém dizertačných prác

Podmienky prijatia
Na bakalárske štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré končí maturitnou skúškou a po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na magisterské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Bc. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na doktorandské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení magisterského štúdia v študijnom odbore Umenie a udelení titulu Mgr. art. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie je 47 €  (Bc., Mgr., ArtD.)
Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu. Príkaz na úhradu si vygeneruje priamo v elektronickej prihláške.

Pre vašu informovanosť uvádzame aj účet prijímateľa úhrady.
názov banky : Štátna pokladnica
adresa: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
BIC kod: SPSRSKBAXXX
názov účtu : Príjmy AU v BB
adresa: Kollárova 22, 97401 Banská Bystrica
Variabilný symbol: 201 (povinný údaj)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Podanie elektronickej prihlášky

na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
Uchádzač sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu.
Elektronická prihláška bude sprístupnená nasledovne: bakalári od 1. 10. 2021, magistri od 1. 2. 2022 a doktorandi od 1. 4. 2022 .
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky) alebo https://e-prihlaska.aku.sk
uchádzač: vyplní, potvrdí, vytlačí elektronickú prihlášku a odošle podpísanú s potrebnými prílohami poštou na fakultu

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/ 2023 (všetky vysokoškolské stupne štúdia)

Požiadavky prijímacích skúšok

Požiadavky pre prijímacie skúšky - bakalárske štúdium
Požiadavky pre prijímacie skúšky - magisterské štúdium
Požiadavky pre prijímacie skúšky - doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác na akademický rok 2021/2022Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in