Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na akademický rok 2019/2020 (všetky
vysokoškolské stupne štúdia)
Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
  Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Doktorandské štúdium
Forma štúdia: Denné štúdium Denné štúdium Denné štúdium Externé štúdium
Dĺžka štúdia: 3 roky 2 roky 3 roky 4 roky
Akreditovaný študijný program 1.) Kompozícia

2.) Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeón
Modul: strunové nástroje
- husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,
pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia,muzikálový spev
Modul: dirigovanie zboru
1.) Kompozícia

2.) Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeónModul: strunové nástroje- husle, viola, violončelo, kontrabas,
gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia
Modul: dirigovanie zboru
Termín podania
elektronickej prihlášky:
do 30. novembra 2018 do 31. marca 2019 do 31. mája 2019
Termín konania
prijímacej skúšky:
1.- 8. februára 2019 
(vyhradzujeme si právo zmeny)
18. - 20. júna 2019
(vyhradzujeme si právo zmeny)
28. júna 2019
(vyhradzujeme si právo zmeny)

1. apríla 2019 - zverejnenie tém dizertačných prác

Podmienky prijatia

Na bakalárske štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré končí maturitnou skúškou a po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na magisterské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie a udelení titulu Bc. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na doktorandské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení magisterského štúdia v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie a udelení titulu Mgr. art. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie je 47 €  (Bc., Mgr., ArtD.)

Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu. Príkaz na úhradu si vygeneruje priamo v elektronickej prihláške.

Pre vašu informovanosť uvádzame aj účet prijímateľa úhrady.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FMU, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Účet: 7000067813/8180
Swiftová adresa: SUBASKBX
IBAN: SK5081800000007000067813
Variabilný symbol: 201 (povinný údaj)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Prijímacie konanie na akademický rok 2019/2020 (všetky
vysokoškolské stupne štúdia)
Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
  Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Doktorandské štúdium
Forma štúdia: Denné štúdium Denné štúdium Denné štúdium Externé štúdium
Dĺžka štúdia: 3 roky 2 roky 3 roky 4 roky
Akreditovaný študijný program 1.) Kompozícia

2.) Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeón
Modul: strunové nástroje
- husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,
pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia,muzikálový spev
Modul: dirigovanie zboru
1.) Kompozícia

2.) Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeónModul: strunové nástroje- husle, viola, violončelo, kontrabas,
gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia
Modul: dirigovanie zboru
Termín podania
elektronickej prihlášky:
do 30. novembra 2018 do 31. marca 2019 do 31. mája 2019
Termín konania
prijímacej skúšky:
1.- 8. februára 2019 
(vyhradzujeme si právo zmeny)
18. - 20. júna 2019
(vyhradzujeme si právo zmeny)
28. júna 2019
(vyhradzujeme si právo zmeny)

1. apríla 2019 - zverejnenie tém dizertačných prác

Podmienky prijatia

Na bakalárske štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré končí maturitnou skúškou a po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na magisterské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie a udelení titulu Bc. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Na doktorandské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení magisterského štúdia v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie a udelení titulu Mgr. art. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie je 47 €  (Bc., Mgr., ArtD.)

Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu. Príkaz na úhradu si vygeneruje priamo v elektronickej prihláške.

Pre vašu informovanosť uvádzame aj účet prijímateľa úhrady.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FMU, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Účet: 7000067813/8180
Swiftová adresa: SUBASKBX
IBAN: SK5081800000007000067813
Variabilný symbol: 201 (povinný údaj)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Podanie elektronickej prihlášky

na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk

Uchádzač sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu.
Elektronická prihláška bude sprístupnená nasledovne: bakalári od 15. 10. 2018, magistri od   1. 2. 2019 a doktorandi od 1. 4. 2019 .
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky) alebo
https://e-prihlaska.aku.sk
uchádzač: vyplní, potvrdí, vytlačí elektronickú prihlášku a odošle podpísanú s potrebnými prílohami poštou na fakultu

Prijímacie konanie na akademický rok 2019/ 2020 (všetky vysokoškolské stupne štúdia)

Požiadavky prijímacích skúšok

Požiadavky pre prijímacie skúšky - bakalárske štúdium
Požiadavky pre prijímacie skúšky - magisterské štúdium
Požiadavky pre prijímacie skúšky - doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác na akademický rok 2018/2019

Dekanka Fakulty múzických umení AU v Banskej Bystrici v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách
vyhlasuje prijímacie konanie pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium
v dennej a v externej forme štúdia v akademickom roku 2019/2020
v študijnom odbore: hudobné umenie, študijný program: Interpretačné umenie

Termín podania elektronických prihlášok: do 31. mája 2019
Termín prijímacích skúšok: 26. jún 2019 (zmena termínu vyhradená)

Témy v pdf

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC

Denná forma štúdia

Školiteľ: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech DIDI – kompozícia
Téma: Hudobné dielo ako projekt
(projektová kompozičná metóda ako prejav emocionálno-intelektuálnej a syntetickoanalyticko-
syntetickej skladateľskej činnosti)

Školiteľka: prof. Mgr. art. Mária TOMANOVÁ, ArtD. – vokálna interpretácia
Téma: Interpretácia operných sopránových postáv v tvorbe skladateľov 20. a 21. storočia (výber)

Školiteľ: prof. Alexander STEPANOV, CSc. – bicie nástroje
Téma: Problematika notového zápisu v súčasnej sólovej literatúre pre malý bubon

Školiteľka: doc. Mgr. art. Eva VARHANÍKOVÁ, ArtD. – akordeón
Téma: Koncertantné diela pre akordeón a orchester


Externá forma štúdia

Katedra kompozície a dirigovania zboru

Školiteľ: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech DIDI – kompozícia
Téma: Inštrumentácia, zvukový ideál a výraz doby

Školiteľ: prof. PhDr. Egon KRÁK, ArtD. – kompozícia
Téma: Vývojové perspektívy harmonických štruktúr a pokus o ich klasifikáciu v orchestrálnej tvorbe
slovenských skladateľov druhej polovice 20. storočia

Školiteľ: doc. Mgr. art. Pavol TUŽINSKÝ, ArtD. – dirigovanie zboru
Téma: Naštudovanie hudobnodramatického diela z aspektu dirigentskej praxe
(špecifikácia na vybraných dielach klasicizmu, romantizmu a 20. storočia)

Katedra klávesových nástrojov

Školiteľ: prof. Marián LAPŠANSKÝ – klavír
Téma: 1. Ruská komorná tvorba 20. storočia so zreteľom na komorné diela s klavírom Dmitrija
Šostakoviča
2. Ukrajinská klavírna tvorba 19. storočia

Školiteľka: doc. MgA. Jana ŠKVARKOVÁ, ArtD. – klavír
Téma: Klavír v komornej tvorbe slovenských skladateľov 1. polovice 20. storočia

Katedra orchestrálnych nástrojov

Školiteľka: doc. Mgr. Zuzana BOUŘOVÁ, Ph.D., ArtD. – viola
Téma: 1. Diela pre husle a violu (komorná tvorba naprieč štýlovými obdobiami)
2. Klasicistické koncerty pre violu (s dôrazom na znovuobjavené diela)

Školiteľ: doc. Jozef ILLÉŠ – lesný roh
Téma: Vplyv Mozartových a Straussových koncertov na vývoj hrania na lesnom rohu

Školiteľ: prof. Václav KUNT – flauta
Téma: Tvorba pre flautu v Československu v medzivojnovom čase so zvláštnym zreteľom
na postjanáčkovské obdobie

Školiteľ: prof. Jozef PODHORANSKÝ – violončelo
Témy: 1. Diela pre husle a violončelo (komorná tvorba naprieč štýlovými obdobiami)
2. Klavírne triá Ludwiga van Beethovena

Školiteľ: doc. Kamil ROŠKO – trúbka
Témy: Metodické postupy v hre na trúbke s cieľom dosiahnutia technickej virtuozity

Školiteľ: prof. Alexander STEPANOV, CSc. – klarinet, saxofón
Téma: 1. Klarinet v komornej hudbe 18. storočia
2. Sigurd Rascher a moderná saxofónová škola

Školiteľka: prof. Jela ŠPITKOVÁ – husle
Téma: 1. Rozbor sonát a partít J. S. Bacha a porovnanie ich interpretácie od Szigetiho po Júliu Fischer
2. Vplyv virtuóznych prvkov husľovej tvorby Paganiniho na Wieuxtempsa, Sarasateho, Kreislera,
Ysaya a iných skladateľov

Katedra vokálnej interpretácie

Školiteľka: prof. Mgr. art. Mária TOMANOVÁ, ArtD. – vokálna interpretácia
Téma: Interpretácia mezzosopránových postáv v opernej tvorbe francúzskych skladateľov
obdobia romantizmu (výber)


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in