famous cartoon porn
adult cartoons
famous cartoon porn

Fakulta múzických umení

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka
Oznam

Dekanka Fakulty múzických umení udeľuje študentom fakulty dekanské voľno dňa 9. marca 2018 (piatok)

 
Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie k súčasnej spoločenskej situácii na Slovensku z mimoriadneho zasadnutia SRK 8. 3. 2018 na pôde Univerzity Komenského v Bratislave

Slovenská rektorská konferencia vyslovila hlboké znepokojenie a zdesenie nad tragickou smrťou dvoch mladých ľudí – novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a vyjadrila sústrasť rodinám a blízkym obetí. Verejne vyzýva príslušné štátne orgány, aby tento zločin dôkladne vyšetrili. Slovenská rektorská konferencia apeluje proti akémukoľvek zasahovaniu do vyšetrovania.

Slovenská rektorská konferencia vníma súčasnú traumatizáciu a eskaláciu napätia v celej slovenskej spoločnosti a odmieta akékoľvek extrémne prejavy a manipuláciu v spoločenskej, akademickej a politickej diskusii. Je dôležité, aby štátni predstavitelia Slovenskej republiky v každej situácii uplatňovali demokratické princípy a naďalej chránili základné ľudské práva a slobody občanov.

Poslaním vysokých škôl je výchova v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie a vedenie študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu, k národnej hrdosti a občianskej zodpovednosti.

Vysoké školy stoja na pevných základoch hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie, akademických slobodách a akademických právach. Preto si vyhradzujeme právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov a možnosť zapájať sa do verejnej diskusie o spoločenských a etických otázkach, ako aj podieľať sa na formovaní občianskej spoločnosti. Každý člen akademickej obce má právo sa slobodne rozhodnúť a vyjadriť svoj názor.

S ohľadom na postavenie a budúcnosť Slovenska vyzývame všetkých politikov, médiá a členov akademickej obce, aby sme spoločne chránili hierarchiu hodnôt a uplatňovali princípy demokracie.

Bratislava 8. 3. 2018
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. prezident Slovenskej rektorskej konferencie

 
Rozhodnutie prijímacej komisie FMU

Fakulta múzických umení AU v Banskej Bystrici
Rozhodnutie prijímacej komisie FMU o prijatí a neprijatí na štúdium bakalárskeho študijného programu v akademickom roku 2018/2019.
Študijný odbor: Hudobné umenie Študijný program: Interpretačné umenie, Kompozícia

Kód

Počet bodov spolu

talentová skúška a písomný test

Vyhovel Nevyhovel

Prijatý Neprijatý

18IUD/1

25

Vyhovel

Prijatý

18IUD/3

17

Nevyhovel

Neprijatý

18IUD/4

21

Vyhovel

Prijatý

18IUD/5

27

Vyhovel

Prijatý

18IUD/6

27

Vyhovel

Prijatý

18IUD/7

23

Vyhovel

Prijatý

18IUD/8

16

Nevyhovel

Neprijatý

18IUD/9

20

Vyhovel

Prijatý

18IUD/10

10

Nevyhovel

Neprijatý

18IUD/13

22

Vyhovel

Prijatý

18IUD/15

25

Vyhovel

Prijatý

 

Kód

Počet bodov spolu

talentová skúška a písomný test

Vyhovel Nevyhovel

Prijatý Neprijatý

18MS/1

27,1

Vyhovel

Prijatý

18MS/6

25,8

Vyhovel

Prijatý

18MS/15

24,6

Vyhovel

Prijatý

18MS/11

24,6

Vyhovel

Prijatý

18MS/10

22,6

Vyhovel

Prijatý

18MS/5

20,5

Vyhovel

Prijatý

18MS/8

19,8

Vyhovel

Prijatý

18MS/12

19,6

Vyhovel

Prijatý

18MS/7

19,1

Vyhovel

Prijatý

18MS/14

19,1

Vyhovel

Prijatý

18MS/3

19,1

Vyhovel

Prijatý

18MS/13

12,1

Nevyhovel

Neprijatý

18MS/9

8,6

Nevyhovel

Neprijatý

18MS/4

8,3

Nevyhovel

Neprijatý

 

Kód

Počet bodov spolu

talentová skúška a písomný test

Vyhovel Nevyhovel

Prijatý Neprijatý

18IUS/1

24

Vyhovel

Prijatý

18IUS/2

26

Vyhovel

Prijatý

18IUS/3

25

Vyhovel

Prijatý

18IUS/4

24

Vyhovel

Prijatý

18IUS/5

25

Vyhovel

Prijatý

18IUS/7

26

Vyhovel

Prijatý

18IUS/12

24

Vyhovel

Prijatý

18IUS/14

26

Vyhovel

Prijatý

18IUS/15

24

Vyhovel

Prijatý

 

 

Kód

Počet bodov spolu

talentová skúška a písomný test

Vyhovel Nevyhovel

Prijatý Neprijatý

18VI/8

31

Vyhovel

Prijatý

18VI/6

29

Vyhovel

Prijatý

18VI/1

28

Vyhovel

Prijatý

18VI/5

26

Vyhovel

Prijatý

18VI/7

26

Vyhovel

Prijatý

18VI/9

25

Vyhovel

Prijatý

18VI/2

24

Vyhovel

Prijatý

18VI/3

17

Nevyhovel

Neprijatý

 

Kód

Počet bodov spolu

talentová skúška a písomný test

Vyhovel Nevyhovel

Prijatý Neprijatý

18IUK/1

21

Vyhovel

Prijatý

18IUK/4

24

Vyhovel

Prijatý

18IUK/6

20

Vyhovel

Prijatý

18IUK/7

24

Vyhovel

Prijatý

18IUK/9

24

Vyhovel

Prijatý

18IUK/10

23

Vyhovel

Prijatý

18IUK/11

27

Vyhovel

Prijatý

18IUK/12

23

Vyhovel

Prijatý

18IUK/13

26

Vyhovel

Prijatý

 

Kód

Počet bodov spolu

talentová skúška a písomný test

Vyhovel Nevyhovel

Prijatý Neprijatý

18K/1

28

Vyhovel

Prijatý

18K/4

30

Vyhovel

Prijatý

18K/6

22

Vyhovel

Prijatý 
Výberové konanie

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení
Dekanka Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta


asistent -  v špecializácii korepetítor

 

Kritériá fakulty:

ukončené vysokoškolské vzdelanie, prax v oblasti klavírnej spolupráce
Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiami dokladov o vzdelaní a prehľadom umeleckej činnosti zasielajte do 29. 01. 2018   na adresu:

Akadémia umení
Fakulta múzických umení
Ul. Jána Kollára 22
974 01 Banská Bystrica

 
Prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019 (všetky vysokoškolské stupne štúdia)
Prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019 (všetky
vysokoškolské stupne štúdia)
Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Doktorandské štúdium
Forma štúdia: Denné štúdium Denné štúdium Denné štúdium Externé štúdium
Dĺžka štúdia: 3 roky 2 roky 3 roky 4 roky
Akreditovaný študijný program Kompozícia
Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeón
Modul: strunové nástroje
- husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,
pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia,muzikálový spev
Modul: dirigovanie zboru
Kompozícia
Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeónModul: strunové nástroje- husle, viola, violončelo, kontrabas,
gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia
Modul: dirigovanie zboru
Termín podania
elektronickej prihlášky:
do 30. novembra 2017 do 31. marca 2018 do 31. mája 2018
Termín konania
prijímacej skúšky:
1.- 8. februára 2018
(vyhradzujeme si právo zmeny)
18. - 20. júna 2018
(vyhradzujeme si právo zmeny)
28. júna 2018
(vyhradzujeme si právo zmeny)

1. apríla 2018 - zverejnenie tém dizertačných prác

 

Podmienky prijatia

Na bakalárske štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré končí maturitnou skúškou a po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.

Na magisterské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie a udelení titulu Bc. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.

Na doktorandské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení magisterského štúdia v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie a udelení titulu Mgr. art. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.

 

Elektronická prihláška na štúdium

Uchádzač sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu.

Elektronická prihláška bude sprístupnená nasledovne: bakalári od 18. 10. 2017, magistri od   1. 2. 2018 a doktorandi od 1. 4. 2017 .

Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky) alebo

https://e-prihlaska.aku.sk

uchádzač: vyplní, potvrdí, vytlačí elektronickú prihlášku a odošle podpísanú s potrebnými prílohami poštou na fakultu

 

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie je 47 €  (Bc., Mgr., ArtD.)

 

Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu. Príkaz na úhradu si vygeneruje priamo v elektronickej prihláške.

Pre vašu informovanosť uvádzame aj účet prijímateľa úhrady.

 

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FMU, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

Účet: 7000067813/8180

Swiftová adresa: SUBASKBX

IBAN: SK5081800000007000067813

Variabilný symbol: 201 (povinný údaj)

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

 

porno rokettube escort