famous cartoon porn
adult cartoons
famous cartoon porn

Fakulta múzických umení

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka
Forum per tasti 2018

Medzinárodný festival klavírneho umenia Forum per tasti sa koná na pôde Akadémie umení po 11-krát.V rámci festivalu sa okrem koncertov a prednášok v pravidelných 3-ročných intervaloch striedajú majstrovské klavírne kurzy, národná a medzinárodná súťaž. V minulých ročníkoch účinkovali v rámci festivalu ako docenti alebo porotcovia významné osobnosti klavírneho umenia z Česka, Rakúska, Poľska, Japonska, USA, Islandu, Ruska, Chorvátska a Slovenska.

Na festivale 2018 odznie 5 koncertov (Zuzana Niederdorfer – klavírny recitál, Maroš Klátik – klavírny recitál, Emil a Max Weller – klavírny recitál, Koncert víťazov a laureátov súťaže, Koncert mladých banskobystrických umelcov-celovečerný koncert), kde okrem svetovej klavírnej literatúry bude prezentovaná aj slovenská pôvodná tvorba. Propagácia a šírenie diel slovenských skladateľov je jedným z hlavných cieľov organizátorov. Veľmi nás teší, že laureáti prvých dvoch ročníkov súťaže naďalej získavajú vo svete ocenenia, čo je pre nás tou najlepšou vizitkou.

Tretia medzinárodná klavírna súťaž Forum per tasti poskytuje príležitosť konfrontovať a hodnotiť svoje schopnosti a talent v medzinárodnom kontexte. Súťaž má dve kategórie. V odbornej porote budú súťažné výkony posudzovať významné umelecké osobnosti európskeho a svetového významu: Eike Straub z Rakúska, Wojciech Switala z Poľska, Uta Weyand z Nemecka, Jan Jiraský z Českej republiky, Zuzana Niederdorfer a Aleš Solárik zo Slovenska.
V rámci tretej medzinárodnej klavírnej súťaže, na ktoru je prihlásených 22 účastníkov z Japonska, Číny, Kórey, Ruskej federácie, Fínska, Azerbajdžanu, Poľska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Rakúska, Singapúru, Ukrajiny a Slovenska, bude taktiež interpretovaná v rámci vymedzeného repertoáru každým účastníkom aj slovenská hudba.

Medzinárodný festival a klavírna súťaž Forum per tasti patrí ku špičkovým podujatiam svojho druhu na Slovensku.

 

Prijímacie konanie a témy dizertačných prác na akademický rok 2018/2019

 
Prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019 (všetky stupne štúdia)
Prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019 (všetky
vysokoškolské stupne štúdia)
Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Doktorandské štúdium
Forma štúdia: Denné štúdium Denné štúdium Denné štúdium Externé štúdium
Dĺžka štúdia: 3 roky 2 roky 3 roky 4 roky
Akreditovaný študijný program Kompozícia
Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeón
Modul: strunové nástroje
- husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,
pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia,muzikálový spev
Modul: dirigovanie zboru
Kompozícia
Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeónModul: strunové nástroje- husle, viola, violončelo, kontrabas,
gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia
Modul: dirigovanie zboru
Termín podania
elektronickej prihlášky:
do 30. novembra 2017 do 31. marca 2018 do 31. mája 2018
Termín konania
prijímacej skúšky:
1.- 8. februára 2018
(vyhradzujeme si právo zmeny)
18. - 20. júna 2018
(vyhradzujeme si právo zmeny)
28. júna 2018
(vyhradzujeme si právo zmeny)

1. apríla 2018 - zverejnenie tém dizertačných prác

 

Podmienky prijatia

Na bakalárske štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré končí maturitnou skúškou a po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.

Na magisterské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie a udelení titulu Bc. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.

Na doktorandské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení magisterského štúdia v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie a udelení titulu Mgr. art. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.

 

Elektronická prihláška na štúdium

Uchádzač sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu.

Elektronická prihláška bude sprístupnená nasledovne: bakalári od 18. 10. 2017, magistri od   1. 2. 2018 a doktorandi od 1. 4. 2017 .

Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky) alebo

https://e-prihlaska.aku.sk

uchádzač: vyplní, potvrdí, vytlačí elektronickú prihlášku a odošle podpísanú s potrebnými prílohami poštou na fakultu

 

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie je 47 €  (Bc., Mgr., ArtD.)

 

Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu. Príkaz na úhradu si vygeneruje priamo v elektronickej prihláške.

Pre vašu informovanosť uvádzame aj účet prijímateľa úhrady.

 

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FMU, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

Účet: 7000067813/8180

Swiftová adresa: SUBASKBX

IBAN: SK5081800000007000067813

Variabilný symbol: 201 (povinný údaj)

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

 

porno rokettube escort