Katedry

Katedra dirigovania zboru

Katedra dirigovania zboru je jednou zo šiestich katedier fakulty. Hlavným cieľom štúdia na katedre je získanie schopnosti interpretovať zborové diela, ako aj nadobudnutie interpersonálnych skúseností v tímovej práci. Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečujú umelecké osobnosti, ktoré pripravujú študentov na profesionálnu dráhu. Na katedre pôsobia významní slovenskí zbormajstri, prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD., dirigent doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. a zbormajsterka prof. Miroslava Knapik z Katowíc a najmladšiu generáciu zastupuje Mgr. art. Adam, Sedlický, ArtD., ktorý pôsobí aj v divadle Ostrave a zároveň ako jeden z dirigentov orchestra Slovenského rozhlasu. Katedra každoročne realizuje workshopy Stretnutie nad zborovou partitúrou, súčasťou ktorých je medzinárodná zborová dirigentská súťaž. Štefan Sedlický vedie európsky etablovaný miešaný spevácky zbor Canzona Neosolium. Pavol Tužinský je dirigentom celofakultného orchestra Camerata Novisolinsis.

Katedra dychových nástrojov

Pedagógovia Katedry dychových nástrojov zabezpečujú vzdelávanie hlavných študijných predmetov (hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, pozaune, tube a bicích nástrojoch). V minulosti katedru profilovali významné osobnosti hudobného života: doc. Kamil Roško, doc. Ján Martanovič, prof. Arnošt Bourek, prof. MgA. Václav Kunt, doc. Jozef Gašparovič, doc. Jozef Illéš, doc. Margita Gromová. V súčasnosti na katedre pôsobia renomovaní pedagógovia a umelci: prof. Alexander Stepanov,CSc., prof. doc. PhDr. Ján Budzák, ArtD., doc. Mgr. Juraj Bartoš, doc. István Szabó, DLA., Mgr.art. Ronald Šebesta, ArtD., Mag. art. Ivica gabrišová, ArtD., Mgr. art. Milan Oravec, ArtD., Mgr.art. Marek Pastírik, ArtD., Mgr. art. Albert Hrubovčák, ArtD., Mgr.art. Igor Fábera, ArtD. a Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD., ktorý je zároveň vedúcim katedry. Z odborných predmetov sa okrem hry na hudobnom nástroji vyučuje štúdium orchestrálnych partov a hra z listu, komorná hra, dejiny a literatúra nástroja a orchestrálna prax v orchestri FMU. Z výberových predmetov si študenti môžu vybrať Big band a hru na súprave bicích nástrojov. K významným aktivitám členov katedry patrí umelecká činnosť a vedenie majstrovských kurzov doma a v zahraničí. Svoje poznatky prezentujú aj prostredníctvom programu ERASMUS + . V rámci spomínaného programu absolvujú aj študenti zahraničné mobility na vysokých školách v Európe. KDN každoročne organizuje majstrovské interpretačné kurzy s medzinárodnou účasťou. Hosťami boli napr. Pierre Badel(FR) – trúbka, Slawomir Cichor(PL) – trúbka, Renata Penezić(Hr) – flauta, László Borsódy (H) – trúbka.

Katedra hudobno-teoretických a akademických predmetov

V akreditovanom študijnom programe FMU AU reprezentuje KTP základné hudobné teoretické disciplíny a predstavuje nevyhnutný bazálny zdroj odborných teoretických vedomostí, nevyhnutných pre štúdium hlavných študijných predmetov (hra na hudobnom nástroji, vokálna interpretácia, kompozícia a dirigovanie). Podobne ako sa personálne profilovali všetky katedry fakulty, niektorými personálnymi zmenami prešla aj KTP. V minulosti patrili ku kmeňovému pedagogickému zastúpeniu napr. prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc., prvá vedúca katedry, doc. Peter Krbaťa, CSc., doc. Jozef Cseres, PhD., doc. Viktória Dolinská, PhD. aj Mgr. Paulína Čuhová, PhD. V súčasnom období zastrešujú pedagógovia KTP nielen povinné a povinne voliteľné teoretické predmety z oblasti hudobného umenia (dejiny hudby, teória hudby, estetika hudby, filozofia umenia, dejiny divadla a muzikálu, sluchová analýza), ale v jej pôsobnosti sú aj rozširujúce voliteľné disciplíny (manažment, psychológia, hudobné praktiká, publicistický seminár, vybrané európske jazyky). K významným aktivitám členov katedry patrí publikačná, recenzentská, konferenčná a grantová činnosť. Niektoré aktivity majú (mali) nielen národný, ale aj medzinárodný význam a charakter, propagovali a glosovali vývojové smery v oblasti slovenskej hudby (organový medzinárodný festival Organfest, bienále workshopov v hre na gitare Gitara u Fuggerovcov, konferencie Dni Tadeáša Salvu, bilaterálny projekt Summer Music Academy s partnermi v Maďarsku). Medzi aktuálne profilové aktivity patria Reflexie – bienále o slovenskej hudbe, autoroch a hudobných dielach https://fmu.aku.sk/sk/umenie-a-veda/festivaly-sutaze-a-konferencie/reflexie a internetová konferencia Horizonty umenia https://fmu.aku.sk/sk/umenie-a-veda/festivaly-sutaze-a-konferencie/horizonty-umenia. Katedra v súčasnosti odborne garantuje elektronický vedecký recenzovaný časopis s medzinárodným významom a partnerskou spoluúčasťou kolegov krajín V4 Ad Fontes Artis (AFA) https://fmu.aku.sk/sk/afa-casopis. Členovia katedry sa aktívne podieľajú na publicistických výstupoch s charakterom monografií či monografických a vedeckých štúdií, konferenčných a doktorandských zborníkov, zhodnocovaných v bilančnom centrálnom celoštátnom výstupe a registri. Pedagógovia katedry spolupracujú s kultúrnymi inštitúciami, médiami aj s kolegami z iných katedier a vysokých škôl. Poznatky najmä z oblasti slovenskej hudby a kultúry prezentujú aj v rámci zahraničných prednášok prostredníctvom projektu ERASMUS+ ako aj individuálnych projektov s medzinárodnou účasťou.

Katedra klávesových nástrojov

Katedra klávesových nástrojov sa od svojho vzniku profiluje v dvoch študijných programoch – hra na klavíri a hra na akordeóne s cieľom pripraviť budúcich sólových interpretov, komorných hráčov v umeleckých súboroch, korepetítorov aj pedagógov klavírneho a akordeónového interpretačného umenia. Od vzniku akadémie profilovali úroveň katedry významné osobnosti hudobnej kultúry: prof. Mgr. art. Zuzana Niederdorfer – Paulechová ArtD., v rokoch 1998 – 2008 vedúca katedry, prof. Marián Lapšanský, dlhoročný garant študijných programov a Mgr. Vladimír Čuchran, nestor slovenskej akordeónovej školy. Na výchove mladých klaviristov a akordeonistov sa podieľali aj prof. Zdeňek Hnát, Mgr. art. Marcel Štefko ArtD., Igor Gajan, René Adámek, PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD. V súčasnosti na katedre pôsobia renomovaní pedagógovia a koncertní umelci – prof. Marián Lapšanský, doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., Mgr. art. Michal Červienka, ArtD., Mgr.art. Matej Arendárik, ArtD., MgA. Maroš Klátik, ArtD., Mgr. art. Alica Hancková, ArtD. , Mgr. Ihor Vlakh.


Medzi absolventmi nájdeme laureátov medzinárodných súťaží, koncertných klaviristov, ale aj pedagógov na rôznych stupňoch umeleckých škôl. V súčasnosti katedru posilnili úspešní absolventi FMU AU, akordeónový virtuóz Mgr. art. Michal Červienka, ArtD. a klaviristka doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., ktorá je vedúcou katedry. Príležitosť profesijného rastu dostávajú aj študenti doktorandského štúdia. Študenti aj pedagógovia KKN pravidelne prispievajú umeleckými aktivitami k rozvíjaniu pozitívneho profilu FMU AU, venujú sa publikačnej a prednáškovej činnosti aj v rámci medzinárodnej spolupráce a do medzinárodného kontextu prispievajú aj aktivitami v oblasti pedagogických a študentských mobilít, v rámci projektu ERASMUS+. Významnou súčasťou umeleckých aktivít je participácia študentov aj pedagógov KKN na medzinárodných festivaloch interpretačného umenia napr. v Poľsku (Bieszczady bez granic”), spolupráca s ŠKO v Žiline, Slovenskou filharmóniu, zahraničnými filharmóniami, či slovenskými inštitútmi v zahraničí. Publikačná činnosť študentov a pedagógov KKN FMU AU sa sústreďuje najm´ä na šučasnú tvorbu slovenských skladateľov, kde možno niekoľko významných prác uviesť najmä z autorského pera doc. MgA. Jany Škvarkovej, ArtD

Katedra kompozície

Na katedre kompozície sa realizuje vzdelávanie v oblasti tvorby hudobného diela a to vo všetkých troch stupňoch štúdia v dvoch študijných programoch. Hlavným cieľom je praktické zvládnutie kompozičných techník v rámci hudobného diela. Do roku 2022 bola súčasťou jednej katedry – Katedry kompozície a dirigovania zboru. Členmi katedry sú renomované skladateľské osobnosti, ktorých diela zaznievajú na domácich ako aj zahraničných koncertných pódiách. Pedagogické portfólio tvoria osobnosti ako: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, prof. PhDr. Egon Krák, ArtD., doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., doc. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD., a Mgr. art. Anna Paluchová, ArtD. Absolventi katedry študijného programu Kompozícia sú osobnosťami, ktoré sa na základe získaných schopností a vedomostí uplatnia v praxi ako skladatelia, hudobní aranžéri, aktívni pracovníci kultúrnych inštitúcií alebo organizácií, hudobní dramaturgovia v orchestroch, divadlách, pedagogickí pracovníci na základných umeleckých školách a konzervatóriách, ako redaktori v rozhlase, televízii, v odborných hudobných časopisoch.

Katedra strunových nástrojov

Na Katedre strunových nástrojov sa zabezpečuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a to v hre na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare a cimbale. Významné osobnosti umeleckého života, ktoré aktuálne na katedre pôsobia, majú bohatú koncertnú činnosť doma aj v zahraničí, v Taliansku, Španielsku, Portugalsku, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Japonsku, v Kórey, Číne a USA. Sú to významní pedagógovia, osobnosti hudobného života, huslistka prof. Jela Špitková, umelecký vedúci Komorného orchestra Bohdana Warchala Mgr. Ewald Danel, ArtD., popredný umelec a pedagóg. Milan Paľa, ArtD., odbornej verejnosti známy violončelista Mgr.art. Jozef Lupták a violistka doc. Zuzana Bouřová, ArtD., PhD., cimbalistka doc. Viktória Herencsár, ArtD., gitaristi doc. Ján Labant, ArtD. a doc. Adam Marec, ArtD., úspešný organizátor hudobného života a propagátor kontrabasu, kontrabasista a hráč na violone Mgr. art. Ján Krígovský a iní. V minulosti na katedre pôsobili brnianski umelci: violista prof. Jiří Kratochvíl, huslista prof. Bohumír Smejkal a aj zakladateľ Slovenského komorného orchestra prof. Bohdan Warchal. Na pôde Katedry strunových nástrojov sa pravidelne organizujú workshopy, interpretačné kurzy a semináre v jednotlivých inštrumentálnych sekciách, najčastejšie v hre na cimbale, kontrabase, gitare. Populárny program Erasmus+ prispieva k zvyšovaniu medzinárodnej kvality umelecko-vzdelávacieho procesu. Recipročne pôsobia pedagógovia v zahraničí na partnerských umeleckých školách, sú aktívni aj publicisticky. Zahraničné pobyty absolvujú aj študenti, najčastejšie v Poľsku, Taliansku, Fínsku, Francúzsku a Maďarsku. Poslucháči aktívne pôsobia v orchestri a komorných zoskupeniach FMU. K medzinárodne etablovaným aktivitám patrí multižánrový festival s prioritou aktívnej účasti v hre na kontrabase BASSFEST, ktorého zakladateľom je Ján Krígovský.

Katedra vokálnej interpretácie

Vzdelávací proces sa na KVI zabezpečuje a realizuje vo všetkých troch stupňoch štúdia – bakalársky, magisterský a doktorandský. Hlavným cieľom študijného programu vokálna interpretácia je zvládnutie praktických interpretačných umeleckých činností a získanie schopností umeleckej interpretácie. Študent môže v rámci programu ERASMUS+ absolvovať študijný pobyt aj na zahraničnej vysokej škole. Profilový predmet je súčasťou ďalších praktických disciplín, ich cieľom je rozvoj komplexných umeleckých schopností. Neoddeliteľnou súčasťou je aj scénická prax v Opernom štúdiu, ktorého dramaturgia sa prispôsobuje momentálnemu obsadeniu jednotlivých hlasových odborov. Študenti dostávajú príležitosť účinkovať aj v operných predstaveniach v Štátnej opere Banská Bystrica. K neodmysliteľným strategickým a konfrontačným zámerom KVI patrí organizovanie speváckych kurzov, praktických seminárov, ktoré vedú renomovaní domáci a zahraniční pedagógovia a sú pre študentov veľkou motiváciou. Od absolventa doktorandského štúdia sa očakáva schopnosť prezentovať hudobno-interpretačný projekt, ktorý rieši závažné problémy vokálnej interpretácie a prináša v tejto oblasti nové poznatky. Neprehliadnuteľné sú aktivity v publikačnej činnosti, recitály, interpretačné kurzy a prednášky o slovenskej a svetovej vokálnej tvorbe vedúcej katedry prof. Márie Tomanovej, ArtD. najmä v štátoch EÚ. Celosvetovo uznávaná vokálna pedagogička prof. Eva Blahová realizuje a vedie medzinárodné spevácke kurzy, je členkou významných kultúrnych podujatí s medzinárodným dosahom, členkou porôt na medzinárodných speváckych súťažiach. Je uznávanou celebritou slovenskej kultúry a nositeľkou mnohých domácich aj zahraničných ocenení. Aj ďalší členovia KVI, v minulosti protagonisti operných scén, sa aktívne zapájajú do pedagogického procesu a odovzdávajú skúsenosti mladým adeptom operného spevu a umenia. Sú to najmä doc. Ján Zemko, Mgr. art. Klaudia Račič – Derner, ArtD., Mgr. art. Alžbeta Trgová, ArtD. aj Mgr. art. Stanislav Bartko, ArtD.

Log in