Magisterské štúdium Kompozícia

Magisterské štúdium - Kompozícia

 • Študijný odbor: Umenie
 • Študijný program: Kompozícia
 • Dĺžka štúdia: 2 roky / 4 semestre
 • Forma štúdia: denná 

 
→ Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

    doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof.

→ Spoločná programová rada
     pre bakalársky a magisterský študijný program Kompozícia:

    predseda: doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof.

    členovia:  prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D
                    Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
                    doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.
                    doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.
                    doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD. (VŠMU)
                    Mgr. art Lucia Potokárová, (riaditeľka Štátna filharmónia Košice)
                    prof. Mgr. art. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                    Mgr. art. Katarína Koreňová, ArtD. (študentka)
                    Adam Holaš (študent)
                    doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                    Zuzana Bedecsová (tajomník)

 • Študijný odbor: Umenie
 • Študijný program: Kompozícia
 • Dĺžka štúdia: 2 roky / 4 semestre
 • Forma štúdia: denná 

 
→ Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

    doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof.

→ Spoločná programová rada
     pre bakalársky a magisterský študijný program Kompozícia:

    predseda: doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof.

    členovia:  prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D
                    Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
                    doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.
                    doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.
                    doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD. (VŠMU)
                    Mgr. art Lucia Potokárová, (riaditeľka Štátna filharmónia Košice)
                    prof. Mgr. art. Boris Lenko, ArtD. (VŠMU)
                    Mgr. art. Katarína Koreňová, ArtD. (študentka)
                    Adam Holaš (študent)
                    doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. (ďalšie strany)
                    Zuzana Bedecsová (tajomník)

→ CHARAKTERISTIKA ŠP

Študijný program Kompozícia má v 2. stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Umenie štandardnú dĺžku štúdia 2 roky. Študijný program sa realizuje len v dennej forme prezenčnou metódou, ktorá spočíva vo vyučovaní v priamom kontakte učiteľa so študentom. Štúdium je primárne založené na praktickej kompozičnej tvorbe študenta od tvorby koncepcie prezentovanej pedagógovi, až po finálne hudobné dielo, väčšinou aj verejne prezentované, kde sa kladie dôraz predovšetkým na samotný tvorivý proces.

Absolvent študijného programu kompozícia je pripravený na výkon povolania v týchto satelitných profesiách: hudobný dramaturg v divadlách a iných kultúrnych inštitúciách a hudobný dramaturg umeleckého súboru, popr. festivalu a pod. Po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, môže absolvent magisterského štúdia pokračovať v doktorandskom štúdiu v nadväzujúcom študijnom programe. 

→ INFORMÁCIE O ŠP

→ PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent magisterského štúdia študijného programu Kompozícia:

 • je všestranne rozvinutou skladateľskou osobnosťou, schopnou tak samostatnej autorskej tvorby pre akékoľvek akustické, elektroakustické, alebo digitálne médium, ako aj tvorby použiteľnej v súčasných umeleckých výstupoch audiovizuálnej, divadelnej a novo-mediálnej kultúry,

 • disponuje kvalitnými umeleckými ako aj teoretickými vedomosťami a zručnosťami, ktoré dokáže uplatňovať vo vlastnej kompozičnej praxi,

 • pri tvorbe hudobného diela uplatňuje najnovšie poznatky z oblasti kompozície, vie ich adekvátne na úrovni magisterského stupňa aplikovať vo svojej kompozičnej praxi s dôrazom na využívanie súčasných kompozičných techník,

 • na základe vedomostí z oblasti hudobno-teoretických, hudobno-historických a hudobno-estetických disciplín, ako aj znalostí z oblasti iných umeleckých druhov dokáže zaujať a verbálne prezentovať vlastné názory k najaktuálnejším otázkam týkajúcich sa umeleckej tvorby,

 • má znalosti a zručnosti z oblasti technologického spracovania zvuku,

 • má schopnosti viesť školské hudobné súbory po stránke umeleckej, ale aj organizačnej,
   
 • aktívne pracuje s odbornou literatúrou (aj cudzojazyčnou), dokáže vyhľadávať a selektovať informačné zdroje adekvátne riešenej problematike,
   
 • je schopný vytvoriť diela vysokej umeleckej hodnoty, zodpovedajúcej umelecko-estetickým kritériám súčasného kompozičného umenia na úrovni magisterského stupňa.

→ UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolvent magisterského štúdia študijného programu Kompozícia:

 • na výkon povolania hudobného umelca – skladateľa na úrovni magisterského stupňa,

 • na výkon povolania stredoškolského učiteľa kompozície na strednej umeleckej škole – konzervatóriu

 • na výkon povolania učiteľa na ZUŠ, kde je kompetentný vyučovať skladbu, hudobnú náuku a viesť školské hudobné súbory,

 • pre vykonávanie pedagogickej činnosti je potrebné absolvovať Doplňujúce pedagogické štúdium, ktoré rozširuje kompetenčný profil práve o pedagogickú spôsobilosť,

 • na výkon povolania v týchto satelitných profesiách:
  - hudobný dramaturg v divadlách a iných kultúrnych inštitúciách,
  - hudobný dramaturg umeleckého súboru, popr. festivalu a pod.,

 • po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, môže absolvent magisterského štúdia pokračovať v doktorandskom štúdiu v nadväzujúcom študijnom programe.

 

Log in