Magisterské štúdium Kompozícia

Magisterské štúdium - Kompozícia

  • Študijný odbor: Umenie
  • Forma štúdia: denná – 2 roky/4 semestrov
  • Študijný program: Kompozícia
  • Garant študijného programu: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi
  • Študijný odbor: Umenie
  • Forma štúdia: denná – 2 roky/4 semestrov
  • Študijný program: Kompozícia
  • Garant študijného programu: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi

Charakteristika predmetov študijného plánu z pohľadu opisu študijného odboru

V druhom stupni magisterského štúdia sa predpokladá, že študent druhého stupňa je absolventom prvého stupňa vysokoškolského študijného programu uskutočňovaného v študijnom odbore Hudobné umenie. Štúdium v študijnom odbore Hudobné umenie sa zameriava na individuálne rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti hudobnej tvorby, reprezentované umeleckým dielom.
Nosné odborné témy jadra znalostí magisterského študijného programu Kompozícia sú viazané na oblasť hudobnej tvorby.

Samostatne tvorí hudobné umelecké dielo, pričom pokračuje v získavaní širokého rozpätia kreatívnych a praktických skúseností v oblasti hudobného umenia. Získa teoretické vedomosti a schopnosti umožňujúce reflektovať hudobné dielo, jeho kompozično-technický tvar, relevantné estetické a vývojové súvislosti

Profil absolventa

Absolvent magisterského štúdia študijného programu Kompozícia v študijnom odbore hudobné umenie je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie. Samostatne tvorí a podáva umelecký výkon, vyplývajúci z absolvovaného študijného programu.

Absolvent počas štúdia získal schopnosti:
· nachádzať a prezentovať vlastné tvorivé riešenia problémov pri tvorbe hudobných diel
· analyzovať náročné a závažné umelecké diela
· vytvoriť náročné a závažné hudobné umelecké diela
· počas štúdia získal vedomosti v oblasti hudobnej tvorby umožňujúce reflektovať hudobné dielo, jeho kompozično-technický tvar, relevantné estetické a vývojové súvislosti

Teoretická diplomová práca v nadväznosti na absolvovaný študijný program, umelecké dielo – vytvorenie autorského hudobného diela väčšieho rozsahu a závažnosti dokumentovaného partitúrou.
(obhajoba diplomovej práce a umeleckého diela)

Uplatnenie absolventov

Absolvent má možnosť uplatnenia v náročnej pracovnej činnosti, ktorú môže vykonávať:
- ako skladateľ a hudobný aranžér, ako pracovník kultúrnych zariadení vo vedúcich funkciách, ako dramaturg v orchestroch, hudobných divadlách a masmédiách, teoretik a publicista
- po doplnení si potrebnej kvalifikácie ako učiteľ odborných predmetov v základnom a strednom umeleckom školstve
- riadiacej a organizačnej činnosti v inštitúciách umenia a kultúry
- ako redaktori v rozhlase, televízii, v odborných hudobných časopisoch, zorientovaní v základoch modernej technológie v oblasti notografie a počítačových programov.
- v pedagogickej praxi predovšetkým na stredných a vysokých umeleckých školách, pôsobenie v rámci širšej spolupráce s hudobnými inštitúciami, profesionálnymi hudobnými telesami


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in