IGS FMU

Interný grantový systém FMU AU BB

Vnútorný grantový systém Fakulty múzických umení AU BB je nástrojom inštitucionálnej podpory umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti realizovanej AU BB v súlade s jej zameraním a zároveň je podporným mechanizmom pre širšie zapojenie študentov a vysokoškolských učiteľov Fakulty múzických umení AU BB do umeleckej a vedeckovýskumnej činnosti. 

Výzva č. 1/2024
Formulár žiadosti o grant z IGS FMU AU BB
Smernica na čerpanie finančných prostriedkov z interného grantového systému FMU AU BB

Log in