Umelecko-pedagogická rada

Umelecko-pedagogická rada FMU AU

Umelecko-pedagogická rada Fakulty múzických umení AU

  • Umelecko-pedagogická rada fakulty je poradný orgán dekana v otázkach strategického smerovania fakulty a v ďalších dôležitých otázkach
  • Členmi umelecko-pedagogickej rady sú dekan, prodekani, osoby zodpovedné za študijný program, interní členovia na funkčných miestach profesor a docent a externí členovia, ako významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť
  • Predsedom umelecko-pedagogickej rady fakulty je dekan
  • Členov umelecko-pedagogickej rady fakulty vymenúva a odvoláva dekan

Umelecko-pedagogická rada Fakulty múzických umení AU

  • Umelecko-pedagogická rada fakulty je poradný orgán dekana v otázkach strategického smerovania fakulty a v ďalších dôležitých otázkach
  • Členmi umelecko-pedagogickej rady sú dekan, prodekani, osoby zodpovedné za študijný program, interní členovia na funkčných miestach profesor a docent a externí členovia, ako významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť
  • Predsedom umelecko-pedagogickej rady fakulty je dekan
  • Členov umelecko-pedagogickej rady fakulty vymenúva a odvoláva dekan

→ PERSONÁLNE ZLOŽENIE

Predseda: 

 doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.

Členovia:    doc. PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.
 Mgr. art. Peter Pažický, ArtD., univerzitný docent
 Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD.
 prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.
 prof. Marián Lapšanský
 doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univerzitný profesor
 prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.
 doc. Mag. art. Ivica Gabrišová, ArtD.
 doc. Mgr. Zuzana Bouřová, PhD., ArtD.
 doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., univerzitná profesorka
 doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
 prof. Mgr. art. Dagmar Zsapková, ArtD.
 doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD.
 doc. PaedDr. Jana Bednáriková, PhD.
 Mgr. art. Igor Bulla 
 Mgr. Lýdia Dohnalová

→  Vnútorné predpisy

Štatút a rokovací poriadok Umelecko-pedagogickej rady FMU AU

→ ZÁPISNICE, ZÁZNAMY

 → Zápisnice

 
Rok 2023

Zápisnica zo zasadnutia Umelecko-pedagogickej rady FMU AU zo dňa 8.3.2023
     → Kritériá HTF VŠMU na získanie titulu docent a profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného konania hudobné umenie  
         /platnosť a účinnosť nadobudli po schválení v Umeleckej a vedeckej rade Akadémie umení v Banskej Bystrici dňa 2. 5. 2023/
     → Kritériá HTF VŠMU na získanie titulu docent a profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného konania muzikológia 
         /platnosť a účinnosť nadobudli po schválení v Umeleckej a vedeckej rade Akadémie umení v Banskej Bystrici dňa 2. 5. 2023/

Rok 2022

Zápisnica zo zasadnutia Umelecko-pedagogickej rady FMU AU zo dňa 24.11.2022
Zápisnica zo zasadnutia Umelecko-pedagogickej rady FMU AU zo dňa 31.10.2022

 

Log in