Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium

Bližšie informácie poskytne študijné oddelenie FMU AU BB p. Alena Strmeňová
telefón: +421 48 4320 214
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bližšie informácie poskytne študijné oddelenie FMU AU BB p. Alena Strmeňová
telefón: +421 48 4320 214
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

→ VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

→ Všeobecné informácie

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR – sekcie stredných škôl podľa paragrafu 66 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch má schválený program kvalifikačného vzdelávania Doplňujúceho pedagogického štúdia.
Doplňujúce pedagogické štúdium v prezenčnej a dištančnej forme pre študentov dennej formy vysokoškolského štúdia druhého stupňa akreditovaných študijných programoch v neučiteľskom študijnom odbore Umenie a pre absolventov vysokoškolského štúdia druhého stupňa v akreditovaných študijných programoch v neučiteľskom študijnom odbore Umenie.

Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa strednej školy na vyučovanie odborných vyučovacích predmetov hudobného zamerania a učiteľa základnej umeleckej školy na vyučovanie predmetov hudobného odboru:

 • v hre na sláčikových nástrojoch (husle, viola, violončelo, kontrabas)
 • v hre na dychových nástrojoch (priečna flauta, klarinet, hoboj, fagot, trúbka, saxofón, lesný roh, pozauna, tuba, flauta)
 • v hre na klávesových nástrojoch (klavír, akordeón, keyboard)
 • v hre na strunových nástrojoch (cimbal, gitara, basová gitara)
 • v hre na bicích nástrojoch (jazzová a vážna hudba)
 • v zborovom a orchestrálnom dirigovaní
 • v speve
 • v teoretických hudobných predmetov

→ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

 → Prihláška na štúdium

Uchádzači o prezenčné a dištančné štúdium, ktorí v súčasnosti študujú, alebo v minulosti ukončili štúdium na FMU vyplnia prihlášku a priložia kópie (neoverené) diplomu a vysvedčenia o ŠS, štruktúrovaný životopis. Uchádzači z iných vysokých škôl, dajú notársky overené prílohy.

Termín podania prihlášky:  do 
 Prihláška:  na stiahnutie TU
 Prihlášku s prílohami zašlite na adresu:    Fakulta múzických umení
 Akadémie umení v Banskej Bystrici
 študijné oddelenie
 Kollárova 22
 974 01 Banská Bystrica

 Prihláseným uchádzačom zašleme informácie k štúdiu.


 → Pokyny k vyplneniu prihášky:

 • uložiť súbor na disk
 • vyplniť
 • uložiť vyplnenú prihlášku
 • vytlačiť
 • podpísať
 • poslať poštou 
 • poslať súbor pdf elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

→ POPLATOK ZA ŠTÚDIUM

 → Poplatok za štúdium

Poplatok za prezenčnú a dištančnú formu štúdia:
− možné uhradiť v splátkach (termín úhrad oznámime prihláseným uchádzačom)
   1. rok → 600 €
   2. rok → 600 €
1 200 € / za celé štúdium

splátky 1. rok → 2 x 300 €
splátky 2. rok → 2 x 300 €
Súbežne štúdium v dvoch špecializáciách: 1,5 násobok celkového poplatku
Poplatok zahŕňa:
školné, zápisné, administratívne úkony, priebežné skúšky, výkaz o DPŠ, štátne záverečné skúšky, posudky, konzultácie, obhajobu záverečnej práce, vydanie vysvedčenia, realizáciu praxe, zabezpečenie kompletných študijných materiálov, vydanie potvrdení (v prípade potreby)

 
→ Pokyny k platbe:
    poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu. 

Názov účtu adresáta:  Príjmy AU v BB 
Názov banky:  Štátna pokladnica
Adresa:  Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
IBAN:  SK50 8180 0000 0070 0006 7813
BIC:  SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol:  20111
Správa pre prijímateľa:  meno a priezvisko

 

 

Log in