Publikácie a partitúry

Kapitol(k)y z hudby
Mária Glocková

Kniha ponúka exkurz do vybraných oblastí hudobnej teórie, umeleckej kritiky, psychológie hudby a muzikoterapie. Publikácia obsahuje dôležitú hudobnú terminológiu, vysvetľuje pojem hudobná analýza z filozofického hľadiska , naprieč rôznych názorových spektier.

 publikacie kapitolky z hudby


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in