Publikácie a partitúry

Horizonty umenia 5 – Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie
Editorka: Mária Strenáčiková

Zborník obsahuje príspevky, vlastné názory a progresívne výsledky svojej umeleckej, vedeckovýskumnej a pedagogickej práce autorov z Čiech, Maďarska, Poľska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny.

 publikacie hu5


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in