famous cartoon porn
cartoon porn movies
lesbian cartoon porn

Fakulta múzických umení

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka
Prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019 (všetky stupne štúdia)
Prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019 (všetky
vysokoškolské stupne štúdia)
Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Doktorandské štúdium
Forma štúdia: Denné štúdium Denné štúdium Denné štúdium Externé štúdium
Dĺžka štúdia: 3 roky 2 roky 3 roky 4 roky
Akreditovaný študijný program Kompozícia
Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeón
Modul: strunové nástroje
- husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,
pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia,muzikálový spev
Modul: dirigovanie zboru
Kompozícia
Interpretačné umenie
Modul: klávesové nástroje:
- klavír, akordeónModul: strunové nástroje- husle, viola, violončelo, kontrabas,
gitara, cimbal
Modul: dychové nástroje
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje
Modul: vokálna interpretácia
Modul: dirigovanie zboru
Termín podania
elektronickej prihlášky:
do 30. novembra 2017 do 31. marca 2018 do 31. mája 2018
Termín konania
prijímacej skúšky:
1.- 8. februára 2018
(vyhradzujeme si právo zmeny)
18. - 20. júna 2018
(vyhradzujeme si právo zmeny)
28. júna 2018
(vyhradzujeme si právo zmeny)

1. apríla 2018 - zverejnenie tém dizertačných prác

 

Podmienky prijatia

Na bakalárske štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré končí maturitnou skúškou a po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.

Na magisterské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie a udelení titulu Bc. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.

Na doktorandské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení magisterského štúdia v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie a udelení titulu Mgr. art. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.

 

Elektronická prihláška na štúdium

Uchádzač sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu.

Elektronická prihláška bude sprístupnená nasledovne: bakalári od 18. 10. 2017, magistri od   1. 2. 2018 a doktorandi od 1. 4. 2017 .

Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky) alebo

https://e-prihlaska.aku.sk

uchádzač: vyplní, potvrdí, vytlačí elektronickú prihlášku a odošle podpísanú s potrebnými prílohami poštou na fakultu

 

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie je 47 €  (Bc., Mgr., ArtD.)

 

Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu. Príkaz na úhradu si vygeneruje priamo v elektronickej prihláške.

Pre vašu informovanosť uvádzame aj účet prijímateľa úhrady.

 

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FMU, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

Účet: 7000067813/8180

Swiftová adresa: SUBASKBX

IBAN: SK5081800000007000067813

Variabilný symbol: 201 (povinný údaj)

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

 

porno rokettube escort